Мотиви № 8006

към дело: 20201230200756
Дата: 01/05/2021 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството пред съда е образувано въз основа на акт за констатиране проява на дребно хулиганство,съставен от служител на РУ на МВР-П. срещу В.Б.Д. от Г.
За РП-П./сега ТО в Г. към РП-Б./,редовно призовани представител не се явява и не взема отношение към съставения акт по УБДХ.
Нарушител В.Д. се явява лично в съдебно заседание и с редовно упълномощен
адвокат. Дава обяснения като отрича да се е държала неуважително към учителя К.З. с твърдението,че последната поставя в изолация детето й и не позволява да
контактува със съучениците си. Адв.Д.,в качеството му на защитник, иска съдът да постави решение,с което да оправдае нарушител Д.,тъй като липсва проява на
дребно хулиганство и не се установява по безспорен начин от събраните по делото доказателства обидно поведение на Д. към свид.З.,за каквото се сочи в
съставения АКПДХ.

От събраните по делото доказателства-писмени и гласни такива-показанията на
разпитаните по делото свидетели и обясненията на нарушителя се установява
следното:
Нарушителят В.Б.Д. е родена на ****, живее в Г., неосъждана, със средно образование,безработна. Майка е на едно дете П.В.Д./ученик в I „а „ клас на П. ОУ „. М.“-Г..

На 17.11.2020 г. свид.К.З., в качеството на възпитател на учениците от I“а“
клас в П. ОУ“. М.“ се намирала в двора на училището. На близко разстояние се
намирала и свид.Л. /също възпитател/ заедно с децата от нейния клас. Децата
играели в училищния двор,тъй като по това време било голямото междучасие.
П.В.Д. е ученик в класа на свид.К. З.,но поради възникнал по-рано конфликт между майката на детето /нарушител В. Д./ и свид.К. З.,детето не посещавало занималня от 16.10.2020г,тоест месец преди коментираната в производството случка. На посочената дата свид.К. З. решила,че не може да се справи с поведението на ученика П.Д., поради което го извела от час и завела при психолога на училището,за което не е разговаряла предварително с детето и не е уведомила майката.Поради тази причина В.Д. подала сигнал до директора на училището и поискала среща както с него, така и с училищния психолог.От този момент детето на посещава занималня. Нарушител Д. твърди,че с поведението си К. З. поставя в изолация детето й,не позволява да играе със съучениците си и има лошо отношение към детето.Свид.К. З. отрича посочените нападки, като твърди,че детето няма необходимото уважение към нея ,че се обръща към нея с „Ела тук,ма“,дразни и обижда съучениците си,не спазва дисциплина. Съдът описа двете противоположни тези с идеята,че случилото се на 17.11.2020г. определено има своята предистория,която продължава да се развива и възникналият
конфликт все още не е разрешен.Не счита обаче,че следва да продължава акцента върху тези отношения на учител ,родител и дете,тъй като в настоящото
производство следва да бъде коментиран факта на конкретно осъществена проява на дребно хулиганство.

На 17.11.2020 г. П. бил влязъл в училищния двор,там където се намирали
неговите съученици,карайки тротинетката като дразнел децата/ виж показания на свид.М.,така и показания на свид.К. З./.Свид.М.,в качеството на училищен
охранител му направил забележка , че има заповед на директора,с която се
забранява влизането в двора на училището с тротинетки докато има деца. П.
оставил тротинетката и след малко около 15.15ч в училищния двор нахлула майка му-свид.В. Д.. Последната отишла при свид.К. З. и на висок глас изразила
несъгласие с поведението на З.,че няма да позволи последната да отделя детето й от другите деца,както и да не го допуска да играе с тях.Крещейки срещу
учителката с думите :„Каква си ти, взимаш пари от моето дете, какво си
позволяваш, ще те унищожа, ще те линчувам“. Чувайки изречените думи и крайно
възмутена от поведението на В. Д., свид.Л. решила да се намеси казвайки й: „Г-
жо, моля ви не говорете така, пред деца сме“.А Д. се обърнала към нея с
въпроса: „Коя си ти?“.Свид.Л. запазила самообладание и отговорила,че не й е
приятел,за да й говори на „ти“, а че е учител в това училище и не може да
остане безучастна на случващото се.В. Д. я заплашила,че ще подаде сигнал и
срещу нея.По това време децата обикаляли около тях и поради тази причина двете учителки събрали децата и ги въвели в училището. Тази фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена и същата се доказа от разпита на свидетелите и отчасти от обясненията на нарушител Д. както и от писмените доказателства по делото.

При така изложеното от фактическа страна, съдът прие от правна страна следното:
Дребното хулиганство е непристойна проява ,изразена в употреба на ругатни,
псувни, или други неприлични изрази на публично място пред повече хора,в
оскърбително отношение и държане към гражданите,към органите на властта,или на обществеността или в скарване,сбиване или други подобни действия,с които се нарушават обществения ред и спокойствие,но поради своята по-ниска степен на обществена опасност не представлява престъпление по смисъла на НК.Под обществен ред следва да се разбират установените обществени отношения,основани на нравствеността и определящи поведението на хората в процеса на обществения живот.

За изграждане на фактическата обстановка по делото и за направата на
съответните правни изводи,съдът изцяло възприе показанията на разпитаните по делото свидетели,тъй като са последователни,пълни и непротиворечиви.
Показанията на свидетелите К. З.,М. Л. и Н. М. са изключително обстоятелствени
и детайлни,което даде основание на съда да приеме,че заявеното от свидетелите е действителната ситуация,която се е развила.Разпитаните в последното съдебно заседание свидетели Д. и Т. не дават сведение за протеклия разговор между учител и родител и начина на неговото протичане,поради отдалечеността им, обективираща невъзможност от възприемане на изречени думи и изрази.Ето защо съдът не би могъл да формира изводите си на базата на заявеното от свидетелите Д. и Т..

Нарушител Д. отрича посоченото от свидетелите,че е крещяла на висок тон срещу
свид.К. З. твърдейки,че е разговаряла с учителката на по-висок тон,но отричайки
употребата на изразите : :„Каква си ти ,какво си позволяваш,ще те унищожа,ще
те линчувам“.Съдът не кредитира обясненията на нарушител Д. и отчете последните като защитна позиция по делото.От събраните по делото доказателства – както гласни, така и писмени може да бъде направен категоричния извод за влошеност на отношенията между родителя Д. и учителя З.,дължащи се на недостатъчно проявено професионално отношение от страна на К. З.,в качеството на възпитател на детето П.Д. За направата на този извод съдът се основава както на заявеното от нарушител Д.,така и на становището на директора на П. ОУ „. М.“.Но каквито и да са възникналите конфликтни ситуации,съдът е на мнение,че те се разрешават по друг ред ,а не с нападателно и оскърбително отношение към учителя на детето. След анализ на доказателствения материал ,съдът е на мнение,че от обективна
страна са налице всички съставомерни признаци на „дребното хулиганство”,
предвидени в чл.1,ал.2 УБДХ. С проявеното оскърбително отношение и държане към свидетел К. З., която е учител,употребявайки изразите „ще те унищожа,ще те
линчувам,коя си ти,взимаш пари за моето дете“,проявата на грубост и
настъпателно поведение ,използвайки висок и назидателен тон,проявявайки
пренебрежително и неуважително отношение не просто към учител,а към учителя на своето дете,съдът е на мнение,че В. Д. е осъществила състава на дребно
хулиганство, тъй като е извършила непристойни действия. Неуважително е нейното отношение,тъй като недоволна от поведението на конкретния учител,В. Д. не е отишла в двора на училището просто ,за да проведе разговор с учителя на своето дете за изясняване на очевидно съществуващ проблем ,а целта й е била именно злепоставянето на свид.З.. Използвайки поведението на агресия и високия нападателен тон е очевидно намерението на В. Д. за създаване на конфликтна ситуация.

Според съда не е било мястото ,нито времето за търсене на сметка от
неправилното според В. Д. поведение на учителя З. към детето П. Проявеният
до този момент подход от майката на детето с депозирането на сигнал до
директора на училището,провеждането на разговори с педагогическия съветник и
директора за демонстрирано лошо отношение на учителя К. З. към детето П.
Д. е напълно адекватен и правилен,защото това е пътя на разрешаването на
възникнал проблем.

Напълно противоречащ на възприетите норми за поведение и изисквано отношение към учител е обаче поведението на В. Д. ,демонстрирано на 17.11.2020г. в двора на ОУ „. М.“. Демонстрираното поведение от страна на нарушител Д. е израз на липса на морални задръжки и е в очевидно противоречие на установения в обществото морал и порядък.Това й поведение е довело до нарушаване на обществения ред и спокойствие,тъй като случката се е развила в училищния двор,в присъствието на деца,учениците от 1 „а“ клас,в който клас учи и детето на нарушител Д.,както и в присъствието на учениците от класа на свид.Л..Според съда с поведението си Д. е поставила в неудобна ситуация не само учителя ,но и детето си,тъй като тази сцена се е развила пред очите на съучениците на П. и проявата ще бъде коментирана от тях разбира се в ущърб на детето, предизвиквайки негативни последици и за него.С това си поведение Д. не само че не е помогнала на детето си,но е създала и условия за още по-сериозна изолация на детето от съучениците му,тъй като е нападнала, нагрубявайки тяхната учителка.
Това поведение на Д. е станало достояние на свидетелите Л. и М. ,които са
възмутени от случилото се и от грубото и неуважително поведение.Всеки от тях
посочи ,че до момента не се е сблъсквал с подобно поведение и демонстрация на
неуважение към учител. В резултат на тези действия В. Д. е нарушила обществения ред,тъй като поведението й е демонстрация против установените в обществото порядки. Налице е реално засягане на обществените отношения, попадащи под защитата на чл.1,ал.2 от УБДХ.

Приемайки,че е налице безспорна проява на дребно хулиганство,съдът намира,че
подходящо по вид наказание,което следва да бъде наложено на нарушител Д. е
Глоба в размер на 250 лева. Съдът избра посочения вид наказание,отчитайки като смекчаващо вината й обстоятелство предшестващите случая събития и очевидно съществуващия конфликт между нарушител Д. и свид.З. като с оглед становището ,изразено от директора на ОУ „. М.“ съдът констатира недостатъчна активност от страна на учителя за приобщаването на детето П. към колектива на класа, липса на подход за общуване с детето,което е допринесло до създаването на конфликтни ситуации с майката.Размерът на глобата съдът определи около
средния, изхождайки от обстоятелството,че Д. не работи и сама се грижи за
детето си.Така определеният размер на наказанието глоба,ще окаже в достатъчна степен възпитателно и възпиращо въздействие спрямо нарушител Д. до степен ,че да се въздържа за в бъдеще от подобен род прояви,като демонстрира необходимото уважение към учителя К. З. и избере друг път на защита на правата на детето си.

По изложените съображения съдът постанови решението си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: