Протоколно определение № 545

към дело: 20191230200581
Дата: 08/01/2019 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
І. Обвиняемият П. Б. се признава за ВИНОВЕН за това, че на 29.07.2019г. около
20.15 часа, на територията на община П., в района на стария пункт на ГКПП-
Кулата в посока Р Гърция е управлявал лек автомобил марка „Ситроен“ с гръцки
регистрационен номер YKK 8134 след употреба на наркотични вещества по смисъла на чл.3, ал. 1, т.1 и ал.2, т.1 от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите и Наредба за реда за класифициране на растенията и
веществата като наркотични – Приложение № 1 към чл. 3, т. 1, а именно кокаин /
СОС / и канабис / ТНС /, включени в Списък 1 Растения и вещества с висока
степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложени в хуманната и ветеринарната медицина и Опиати / OPI /, включен в Списък II “Вещества с висока степен на риск намиращ приложение в хуманната и ветеринарната медицина“, към Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични по чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП установено по надлежен ред – с техническо средство DRUG TEST 5000“ с фабричен номер
ARKH-0042, с проба номер 00056 от 20.34 часа на 29.07.2019г., съгласно Наредба
№ 1 от 19.07.2017г. за реда за установяване на концентрацията на алкохол връвта
и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози / изм. ДВ бр.
81/2018г., влязло в сила н а02.10.2018г. от мл. автоконтрольор И.Н.
служител на РУ-Г.П. - престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.
ІІ. За извършеното от обвиняемият П. Б. престъпление, на основание чл.381, ал.
1от НПК във връзка с чл. 343б, ал. 3 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1, т. 1
на с.ч. от НК, му се НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 10
/десет/ месеца и наказание „ГЛОБА“ в размерна 500.00/петстотин/ лева.
На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ
СВОБОДА” за срок от 10 / десет/ месеца, се отлага за срок от 3 години, считано
от влизане на настоящото споразумение в сила.
На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК във вр. с чл. 67, ал. 6 във вр. с ал.
1 на с.ч. от НК – възпитателна работа по време на изпитателния срок не се
налага по отношение на обвиняемия П. Б..
На основание чл. 343г от НК, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на
обвиняемия П. Б. се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО” за срок от 1 / една / година.
На основание чл.59, ал.4, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК от наказанието
„ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 1 /една/ година се приспада времето, през което обвиняемия П. Б. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 29.07.2019г.
ІІІ. Вещественото доказателство – тест Панел, съдържащ проба № 00056 на
обвиняемия П. Б., съхраняващо се в РУ на МВР-П. да се унищожи по надлежния ред.
ІV. По делото не са направени разноски.
V. От деянието не са причинени имуществени вреди.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:

ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 545/ 01.08.2019 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 581/2019 г. по описа
на РС-П..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдът,
О П Р Е Д Е Л И:

На преводача Т. Б. да се изплати възнаграждение за извършен превод в днешно с.з. в размер на 30.00 /тридесет/ лева от бюджета на съда.(издаден РКО на
01.08.2019 г.)

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 11.10 часа.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: