Определение № 8610

към дело: 20201230200357
Дата: 09/14/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

СЪДЪТ като взе предвид становището на жалбоподателката В. К. Б., изразено
лично в писмена молба за прекратяване на производството по делото намира, че на практика съдът бива десезиран със задължението да разгледа подадената срещу наказателно постановление № 20-0314-000587/23.06.2020г. жалба. Съдът намира, че са налице предпоставки жалбата да бъде оставена без разглеждане, а
образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.
Съгласно чл.84 от ЗАНН в съдебното производство пред въззивния съд намират
съответно приложение процесуалните правила в НПК, касаещи въззивното
производство. В конкретния случай, съгласно чл.324, ал. 1 от НПК жалбата може
да бъде оттеглена от жалбоподателя най-късно до започване на съдебното
следствие във въззивния съд, а когато такова не се провежда – до началото на
съдебните прения. В конкретния случай, след образуване на съдебното
производство и преди започване разглеждането на жалбата е направено писмено
изявление за прекратяване на производството и оттегляне на жалбата срещу
наказателното постановление. Предвид направеното изявление с което се оттегля жалбата, предмет на настоящото производство, съдът намира, че понастоящем вече е десезиран с разглеждане решаването на спора, а делото е лишено от предмет поради не наличието на жалба, поради което на основание чл.84 от ЗАНН, вр. чл. 324, ал. 1 и чл.326 от НПК, вр. с чл.24, ал.4, т.4 от НПК, СЪДЪТ


ОПРЕДЕЛИ


ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В. К. Б. против наказателно постановление № 20-0314-000587/23.06.2020г., издадено от Началник РУ К. О. Б. РУ П..
ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 357/2020 г. по описа на Районен съд Г., III
н.с.Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд Благоевград от датата на получаване на съобщението.
Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: