Решение № 197

към дело: 20191230100641
Дата: 07/29/2019 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Мотивиран от горното и на основание чл.146 във връзка с чл.143 от СК съдът

Р Е Ш И:

ОСЪЖДА С. Т. П., ЕГН *, от Г., ул.“Б.“ № ** да заплаща на детето си К. С. П., ЕГН * чрез неговата майка и законна представителка Х. Г. М., ЕГН * месечна издръжка в размер на 150.00 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ лева, платима до 10-то число на месеца, за който се дължи, считано от датата на депозиране на исковата молба в съда – 13.05.2019година до настъпване на основание за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска като ОТХВЪРЛЯ иска за издръжка за разликата над уважения размер до претендирания – 400.00 лева, като недоказан и неоснователен.
ОСЪЖДА С. Т. П., ЕГН *, от Г., ул.“Б.“ № ** да заплати по сметка на Районен съд-Г. сумата от 216.00 /двеста и шестнадесет/ лева държавна такса
върху уважения размер издръжка.
На основание чл.242, ал.1 ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на
решението в частта, с която е определена дължимата от ответника в полза на
малолетното дете месечна издръжка.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Б. в двуседмичен срок, считано от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: