Решение № 8031

към дело: 20201230101048
Дата: 01/25/2021 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Производството е образувано по молба от „Д. -Х“ Е., ЕИК ***, седалище и
А. на управление Г., ул.“С. В.“ № *, представлявано от Е. В.
В. Ч. адвокат Г. Ч. с А. Г., ул.“С.С.“ № *, *, офис * срещу
„Е. Н. Т.“ Е., ЕИК ****, седалище и А. на управление Г., ул.“С.“ №
*, представлявано от Д. В. Г.
Ищецът твърди, че осъществява дейност по продажба на горива и консумативи за
автомобили, а ответникът - транспортна дейност, като притежава тежкотоварни
автомобили.
Твърди се, че в края на месец януари 2019 година ответникът закупил от ищеца
дизелово гориво АDBLU и течност за чистачки на обща стойност 11 264.82 лева с
ДДС. Страните по сделката уговорили сумата да се заплати от ответника по
банкова сметка след издаване на фактура.
Твърди се, че във връзка с горепосочената сделка ищецът издал на 31.01.2019
година фактура № * за сумата от 11 264.82 лева с ДДС, с падеж на задължението
31.01.2019 година, платима по банкова сметка.
Фактурата била изпратена на ответника.
Твърди, че до момента на подаване на исковата молба в съда задължението на
ответника по горепосочената сделка, за което е издадена процесната фактура, е
изпълнено частично – до размер 6 117.70 лева. Твърди, че въпреки многократни
разговори между страните остатъкът в размер на 5 147.12 лева е непогасено.
Твърди, че за периода на забава, считано от 01.02.2019 година до 06.10.2020
година ответникът му дължи обезщетение за забава на главницата, а именно сумата от 877.87 лева.
С горното обосновава становище за наличие на правен интерес от предявяване на
претенциите.
Иска се от съда да постанови решение, с което да осъди ответника да заплати на
ищеца сумите:
5 147.12 /пет хиляди сто четирдесет и седем лева и дванадесет стотинки/ лева,
представляваща непогасено задължение, възникнало на основание сключен между страните договор за продажба на дизелово гориво АDBLU и течност за чистачки на обща стойност 11 264.82 лева с ДДС, във връзка с което е издадена фактура № */31.01.2019 година, ведно със законната лихва върху сумата, считано от подаване на исковата молба /06.10.2020 година/ до погасяването й;
877.87 /осемстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/ лева,
представляваща мораторно обезщетение за забава на неплатената главница, за
период на забава от 01.02.2019 година до 06.10.2020 година.
Ищецът претендира съдебни разноски. Представя писмени доказателства. Препис от молбата и доказателствата за насрещната страна.
Препис от исковата молба и доказателствата към нея са редовно връчени на
ответника на 21.10.2020 г., който в указания срок не депозира писмен отговор.
В открито съдебно заседание ищецът не се представлява. Депозира писмена молба, с която заявява, че поддържа предявените искове. Прави искане за постановяване на неприсъствено решение.
Ответникът, редовно призован, не изпраща процесуален представител, не прави
искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.
С протоколно определение от 25.01.2021 година съдът е приел, че са налице
предпоставките за постановяване на неприсъствено решение по искане на ищеца,
поради което е обявил, че ще се произнесе с решение при условията на чл.238, ал.
1 и чл.239, ал.1 ГПК.
Съдът, след като съобрази процесуалното поведение на страните, както и
твърденията, доводите на ищеца и представените от същия писмени доказателства, прави следните фактически и правни изводи:
Налице са процесуалните и материалните предпоставки на чл.239, ал.1, т.1 и т.2
от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На ответника са изпратени и
връчени надлежно преписи от исковата молба и всички представени с нея писмени доказателства. Съобразно правилата на ГПК на ответника е указан едномесечен срок за депозиране на писмен отговор, който да съдържа становище по допустимостта и основателността на претенцията, предявена срещу него, указани са и последиците от неподаване на отговор и неявяването в съдебно заседание.
Видно от приложените към делото съобщения, на ответника са редовно връчени
препис от исковата молба, приложенията към нея, както и препис от разпореждане / № 9215/07.10.2020 година по чл.131 ГПК/, обективиращо горепосочените указания, въпреки това в указания едномесечен срок ответникът не депозира отговор на исковата молба; не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Ответникът е редовно призован за първото открито съдебно заседание по делото, въпреки това не изпраща процесуален представител и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.
Претенциите са допустими, а по същество- вероятно основателни с оглед на
обстоятелствата, на които са основани и приложеното в кориците на делото
доказателство – фактура № ***/31.01.2019 г. Настоящото неприсъствено
решение не следва да се мотивира по същество, като е достатъчно съдът да укаже, че то се основава на наличието на предпоставките за това.
На основание чл.78, ал.1 ГПК в полза на ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски в настоящото исково производство, а именно сумата от 256.00 лева заплатена /съгласно платежно нареждане лист 6 в делото/ държавна такса и 1 800.00 лева заплатено /съгласно договори за правна защита и съдействие лист 7 и 37 в делото/ адвокатско възнаграждение или общо сумата от 2 056.00 лева. Искането на ищеца за присъждане и на сторените от същия разноски в изпълнителното дело, образувано във връзка с издадената в настоящия процес обезпечителна заповед, е неоснователно. Съгласно разясненията, дадени в т.5 от ТР № 6/2013, отговорността за разноски при обезпечаване на иска се реализира при постановяване на решението (по обезпечения иск), с което се разглежда спора по същество и съобразно неговия изход, тъй като привременно осъществената мярка е постановена с оглед този изход и в защита на правните последици от решението.
Следователно, разноските в обезпечителното производство по обезпечаване на
бъдещ иск или в хода на висящ исков процес подлежат на възмездяване само в
съответното исково производство, чийто предмет са обезпечените искове и
съобразно тяхното уважаване или отхвърляне. Цитираното тълкувателно решение разглежда въпроса единствено по отношение на направените в хода на съдебното производство разноски по обезпечението на иска. Съгласно формираната съдебна практика на ВКС разноски, понесени в обезпечително производство, са тези по обезпечаване на бъдещи искове или в хода на висящо исково производство, докато в останалата част / по налагане на допуснатите обезпечителни мерки/ това са разноски по изпълнителното дело, които следва да се съберат Ч. съдебния изпълнител / в този смисъл определение № 845/05.12.2011г. на ВКС по ч. т. д. № 648/2011г., I т. о., ТК,., определение № 876/02.12.2014г. на ВКС по ч. т. д. № 3490/2014г., I т. о., ТК и др, както и Определение № 336/21.07.2016г. на ВКС по ч. т. д. № 874/2016г., I т. о., ТК/.
Мотивиран от горното и на основание чл.239 ГПК, чл.327, ал.1 във връзка с чл.
79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД , съдът


Р Е Ш И :

ОСЪЖДА „Е. Н.Т.“ Е., ЕИК ***, седалище и А. на управление Г., ул.
“С.“ № *, представлявано от Д. В. Г. да заплати на „Д -Х“ Е., ЕИК ***, седалище и А. на управление Г., ул.“С. В.“ № 12, представлявано от Е. В. В. сумите:
5 147.12 /пет хиляди сто четирдесет и седем лева и дванадесет стотинки/ лева,
представляваща непогасено задължение, възникнало на основание договор за
продажба на дизелово гориво АDBLU и течност за чистачки на обща стойност 11
264.82 лева с ДДС, във връзка с което е издадена фактура № */31.01.2019 година,
ведно със законната лихва върху сумата, считано от подаване на исковата молба
/06.10.2020 година/ до окончателното й заплащане;
877.87 /осемстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/ лева,
представляваща мораторно обезщетение за забава на неплатената главница, за
период на забава от 01.02.2019 година до 06.10.2020 година.

ОСЪЖДА „Е. Н. Т.“ Е., ЕИК ***, седалище и А. на управление Г., ул.
“С.“ № *, представлявано от Д. В. Г. да заплати на „Д-Х“ Е., ЕИК ***, седалище и А. на управление Г., ул.“С. В.“ № *, представлявано от Е. В. В. съдебни разноски в размер на 2 056 /две хиляди и петдесет и шест/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Препис от решението да се връчи на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: