Протоколно определение № 8012

към дело: 20211230200007
Дата: 01/06/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О п р е д е л и:

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1. Обвиняемата Д. К. /D.K./, се признава за ВИНОВНА, в това, че на
24.12.2020 г. през ГКПП-Кулата/Промахон /Съгласно чл.4, ал.1 от Споразумението
за съвместен контрол при преминаване на границата между Р.България и Р.Гърция от 2008 г./, е влязла през границата на страната с Р.Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл. 279, ал.1, пр.1 НК.
2. За извършеното от обвиняемата престъпление, на основание чл.381, ал.1 от
НПК, във вр. с чл.279, ал.1 от НК, във връзка с чл.54 НК, се НАЛАГА наказание
“ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА и наказание „ГЛОБА” В РАЗМЕР НА 100 /СТО/ ЛЕВА.

3. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

4. На основание чл. 381, ал.5, т.4 от НПК, във вр. с чл.67, ал.6 НК, във вр. с
ал.1 на с.чл. от НК – по време на изпитателния срок не се налага възлагането на
възпитателни грижи по отношение на осъдената.

5. С престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се
налага тяхното възстановяване или обезпечаване.

6. По делото няма веществени доказателства.

7. По делото не са направени разноски.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:

/адв.П. /

ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:
/А. С. А./ /Д. К./


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 8012 /06.01.2021 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 7/2021 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Съдът като взе предвид, че обвиняемият в настоящото производство е чужд
гражданин, поради което му е бил назначен преводач

О п р е д е л и:

На преводача А. С. А., да се изплати от бюджета на съда възнаграждение за
извършен превод в днешно с.з. в размер на 50.00 /петдесет/ лева, както и пътни
разноски в размер на 40.00/четиридесет/ лева. /Издаден РКО./

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 14.40 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: