Определение № 9082

към дело: 20201230100623
Дата: 09/14/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Ищцата Е. С. С., ЕГН *, е предявила срещу ответника Р. К. Д., ЕГН *, обективно
кумулативно съединени искови претенции, както следва:
- за определяне на мерките, отнасящи се до упражняването на родителските
права, местоживеенето, личните контакти и издръжката за бъдеще време на
малолетните им деца Ф.Р.Д. (родена на *** г.) и С.Р.Д. (родена на ***г.) и
- за издръжка на децата за минало време.
С молба с вх. № 83437/10.09.2020 г. ищцата е заявила, че отново е заживяла с
ответника на семейни начала, поради което за нея вече е отпаднал правният
интерес от воденото на делото и по тази причина желае прекратяването му.
Цитираната молба, макар и имплицитно, обективира по недвусмислен начин
категоричната воля на ищцовата страна за оттегляне на предявените искове.
В този контекст и с оглед обстоятелството, че по делото все още не е било
провеждано първо открито съдебно заседание, се налага изводът, че в случая е
налице хипотезата на чл. 232, изр. 1 ГПК. Ето защо и съдебното производство
подлежи на прекратяване, без да е необходимо съгласието на ответника.
Нужно е, по реда на чл. 253, предл. 1 ГПК, да бъде отменено Определение №
9035/24.08.2020 г., постановено по настоящото дело, с което е била изпълнена
процедурата по чл. 140 ГПК и съответно то е било насрочено за разглеждане в
първо открито съдебно заседание.

Ръководейки се от изложеното, Районен съд – гр. Петрич, Гражданско отделение,
Трети състав

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ, на основание чл. 253, предл. 1 ГПК, Определение № 9035/24.08.2020 г.,
с което по настоящото делото е била изпълнена процедурата по чл. 140 ГПК и
съответно по него е било насрочено първо открито съдебно заседание.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 232, изр. 1 ГПК, производството по гр. д. №
623/20 г. на Районен съд – гр. Петрич, поради оттегляне на исковете, предявени
от ищцата Е. С. С., ЕГН * срещу ответника Р. К. Д., ЕГН *.

УКАЗВА на Дирекция „Социално П. – гр. Петрич, че нуждата от изготвянето на
социален доклад по делото е отпаднала.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на делото подлежи на обжалване, пред Окръжен съд – гр. Благоевград, с частна жалба, в 1-седмичен срок, считано от връчването на препис на страните.

ПРЕПИС от съдебния акт да се връчи на страните, както и на Дирекция „Социално П. – гр. Петрич.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: