Определение № 554

към дело: 20191230200617
Дата: 08/16/2019 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е с правно основание чл.59 от ЗАНН.
Образувано е по жалба на Д. Х. С., от [населено място], [община], против Наказателно постановление № 131768-F131912/05.01.2015г. на Директор офис Б. при ТД на НАП – С..

При проверка на жалбата, съдът намира, че производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на жалбата. Съображения:

Производството е от административно наказателен характер /чл.59 и сл. ЗАНН/. Основен принцип както в административния процес, така и в процесуалното право въобще е възможността съдът да действа само ако е надлежно сезиран. За да може жалбата да породи своята сезираща роля, тя трябва да бъде подадена в срок, да бъде редовно оформена, да отговаря на определени изисквания и да съдържа определени реквизити. Съгласно чл. 59, ал. 2 ЗАНН нарушителят или поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му, а прокурорът може да подаде протест срещу него в двуседмичен срок от издаването му. Така определените в чл. 59, ал. 2 ЗАНН срокове имат преклузивен характер, т. е тяхното пропускане преустановява възможността за оспорване на наложеното наказание.

В случая, обжалваното НП № 131768-F131912/05.01.2015г. на Директор офис Б. при ТД на НАП – С. е връчено лично на жалбоподателката на 23.02.2015г. видно от разписката на гърба на НП. Жалбата е подадена до РС – П. на 25.06.2019г. и е заведена с вх. № 2810/25.06.2019г.
Обстоятелството, че НП е връчено на Д. С. се доказва и от приложената към жалбата касова вноска за плащане към бюджета. Същата е представена лично от Д. С. и удостоверява, че на 23.02.2015г. – датата на връчване на НП, лицето е заплатило изцяло сумата от 200 /двеста/ лева, наложено като санкция по НП 131768-F131912/05.01.2015г. на Директор офис Б. при ТД на НАП – С.. Като основание за заплащане е посочено точно НП 131768-F131912/05.01.2015г. Посоченото обстоятелство и направеното плащане от лицето е още една индиция, че НП е било надлежно връчено, съобразно отразеното в разписката.
За съда остава неясна причината наложила повторно връчване на НП след повече от четири години, но с оглед гореустановеното приема, че наказателното постановление е било надлежно връчено на 23.02.2015г., поради което жалбата, подадена в съда на 25.06.2019г., се явява подадена след изтичане на срока за обжалване, респективно се явява просрочена.
В този смисъл производството по делото следва да бъде прекратено поради недопустимост на жалбата

Водимо от горното и на основание чл.59, ал. 2 ЗАНН и чл. 63, ал.2, изр. 2 ЗАНН, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 617/2019г. по описа на РС –П. поради недопустимост на жалбата.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд –Б., с частна жалба, в 7 дневен срок от съобщаването му на страните.РАЙОНЕН СЪДИЯ: