Протоколно определение № 210

към дело: 20191230200168
Дата: 07/07/2020 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

Съдът като се запозна с материалите по ДП № 314 ЗМ – 534/2018 г. по описа на РУ – П., след като се запозна със съдържанието на споразумението, като изслуша отговорите на подсъдимия и изявленията на страните намира, че така постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор при РП – П. и защитника на подсъдимия не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени в чл.381, ал.5 НПК, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото – прекратено.
Водим от горното и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 210/07.07.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело, по силата на което
Подсъдимият С. А. М., [дата на раждане] [населено място], с постоянен и настоящ адрес [населено място], ул.“З.“ № ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН [ЕГН] /по данни от лична карта и лицето/, се признава за ВИНОВЕН за това, че в периода от 03.11.2017 г. до 10.03.2018 г. в [населено място], в дом находящ се на ул.”З.” № ***, като пълнолетно лице, без да сключи граждански брак е заживял съпружески с лице от женски П., ненавършилата 14 години М. Р. Х. от [населено място] с ЕГН [ЕГН] - престъпление по чл. 191, ал. 3 във вр. с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 384 във вр. с чл.381 от НПК във връзка с чл. 191, ал. 3 НК, във вр. с ал. 1 от НК и във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години от влизане на настоящето споразумение в сила.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК във връзка с чл. 67, ал. 1 от НК, по време на изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи по отношение на подсъдимия.

Подсъдимият С. А. М., [дата на раждане] [населено място], с постоянен и настоящ адрес [населено място], ул.“З.“ № ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН [ЕГН] /по данни от лична карта и лицето/, се признава за ВИНОВЕН за това, че на 10.03.2018 г. в [населено място] в дом находящ се на ул.”З.” № ***, като пълнолетно лице, без да сключи граждански брак е заживял съпружески с лице от женски П., ненавършилата 16 години М. Р. Х. от [населено място] с ЕГН [ЕГН] - престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.384 във вр. с чл.381 от НПК във вр. чл. 191, ал. 1 от НК, във вр.с чл.42а, ал.2, т.1, т.2 НК му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ”, включваща следните пробационни мерки за контрол и въздействие:
- Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 /шест/ месеца,с продължителност на посещения два пъти седмично;
- Задължителни периодични срещи с П. служител за срок от 6 /шест/ месеца и наказание „Обществено порицание”, чрез залепване на съобщение на информационното табло на [община] за срок от 30 дни.

На основание чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от НК за посочените по-горе две престъпления на подсъдимият С. А. М. /със снета по делото самоличност/ определя едно общо най – тежко наказание измежду така определените за всяко престъпление, а именно: наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/ месеца и наказание "Обществено порицание",чрез залепване на съобщение на информационното табло на [община] за срок от 30 дни.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години от влизане на настоящето споразумение в сила.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК във връзка с чл. 67, ал. 1 от НК, по време на изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи по отношение на подсъдимия.

Веществени доказателства по делото няма.
С престъплението не са причинени имуществени вреди.
По делото не са направени разноски.


ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 168/2019 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 10.30 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: