Решение № 8002

към дело: 20201230100654
Дата: 12/22/2021 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Водим от горното и на основание чл.49 СК, Петричкият районен съд

Р Е Ш И:


ПРЕКРАТЯВА на основание чл.49 ал.1 СК брака между К. Г. Ш., ЕГН: * от Г., У. №
* и В. С. Ш., ЕГН: *, с А.: Г., У. № *, поради настъпило дълбоко и
непоправимо разстройство на брака.

ОБЯВЯВА за виновен за настъпилото разстройство на брака – съпругата В. С. Ш.,
ЕГН: *, с А.: Г., У. № *.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата претенция на К. Г. Ш., ЕГН: * от Г., У. № *,
след прекратяването на брака съпругата В. С. Ш., ЕГН: *, с А.: Г., У. № * - да
възстанови предбрачното си фамилно име - Б., като недопустимо, като
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 654 от 2020 г., по описа на РС-Петрич в
тази му част.
Съпрузите К. Г. Ш., ЕГН: * от Г., У. № * и В. С. Ш., ЕГН: *, с А.: Г., У. № *
- не дължат издръжка помежду си.
ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по иска за развод в размер на 50 /петдесет/ лева, от която сума 25 /двадесет и пет/ лева са заплатени при образуване на делото от ищцовата страна.

ОСЪЖДА В. С. Ш., ЕГН: *, с А.: Г., У. № *, да заплати по сметка на РС-Петрич
държавна такса по иска за развод в размер на 25 /двадесет и пет/ лева.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Благоевград в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: