Протоколно определение № 639

към дело: 20151230200761
Дата: 09/16/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание


След съвещание, съдът взе предвид следното :
Настоящето ЧНД № 761/2015 г. по описа на РС – П. е образувано по изпратено от РП – П. по компетентност заявление от молителя Ц. Р. Г. с ЕГН [ЕГН], в момента изтърпяващ наказание „Лишаване от свобода” в затвора [населено място], с което се иска от съда да приложи разпоредбата на чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.1 от НК като се извърши К. на наказанията по НОХД № 1206/2013 г., по описа на РС – П. и по НОХД № 1118/2007г. по описа на РС – Л.
По делото са изискани и приложени доказателства, видно от които молителя Ц. Р. Г. е осъждан както следва :
1. Със споразумение № 769/26.10.2007г. по НОХД № 1118/2007г. по описа на РС - Л., влязло в сила на 26.10.2007 г. за извършено на 22.07.2007г. престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК е наложено наказание „Пробация” за срок от 6 /шест/ месеца и 100часа безвъзмезден труд. Наказанието Пробация е изтърпяно на 08.05.2008г., съгласно отбелязването във свидетелството за съдимост.
2. Със споразумение № 39/26.02.2009г. по НОХД № 252/2009г. по описа на РС - Л., влязло в сила на 26.02.2009 г. за извършено на 30.11.2008г. престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК е наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 10 /десет/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено изпълнението на наказанието за срок от 4 /четири/ години.
3. С присъда № 105/07.02.2014 година по НОХД № 1206/2013г. по описа на РС - П., влязла в сила на 13.10.2014г. за извършено 14.09.2012г. престъпление по чл. 234, ал.1 от НК е наложено наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година, което да изтърпи при първоначален строг режим и Глоба в размер на 1/2 от пазарната стойност на стоките, предмет на престъплението, а именно 5625.00лв. Със същата присъда на основание чл. 68 НК е приведено в изпълнение и наказанието, наложено по НОХД № 252/2009г по описа на РС - Л. в размер на 10 /десет/ месеца лишаване от свобода.
По НАХД № 442/2007г. и по НАХД № 1166/2007г. и двете по описа на РС – Л. същия на основание чл.78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му са наложени административни наказания „глоба” в размер на 500.00лв. /петстотин лева/.
Видно от приложената по делото справка от ГДИН – [населено място], Ц. Р. Г. в момента е в затвора в [населено място] от 03.02.2015 година за изтърпяване на наложено наказание по НОХД № 252/2009г. по описа на РС – Л. – 10месеца лишаване от свобода и по НОХД № 1206/2003г. по описа на РС – П. – 1година лишаване от свобода (предварителен арест от 14.09. до 25.09.2012г- - 11дни, дом. арест от 25.09.2012г. до 17.05.2013г. – общо 4 месеца и 7 дни по НОХД № 1206/2013г. на РС – П.)
Видно от справката на затвора в [населено място], осъдения Г. изтърпява наказанието лишаване от свобода в размер на 10 месеца, определено с Присъда по НОХД № 252/209г. по описа на РС – Л., с начало на изпълнение от 03.02.2015г. Наказанието в размер на 1 /една/ година, определено с присъда по НОХД № 1206/2013г. по описа на РС – П., ще бъде приведено в изпълнение, след изтърпяване на присъдата по НОХД № 252/2009г. по описа на РС – Л.
При така установеното от фактическа страна, съдът намира, следното от правна страна :
Анализът на правното положение на осъдения дава основание на съда да прецени, че не са налице основанията на чл. 25 и чл. 23 от НК за определяне на общо наказание измежду наложеното с присъда по НОХД № 1206/2013г. по описа на РС – П., по НОХД № 252/2009г. по описа на РС – Л. и по НОХД № 1118/2007г. по описа на РС – Л. За да може да бъде наложено общо наказание между няколко отделни такива, то трябва деянията по всички да са извършени в реална съвкупност, т.е. преди за което и да е от тях да има влязла в сила присъда. Видно от справката за съдимост на молителя, извън деянията по второто и третото престъпление, по които осъдения Г. е освободен от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, като му е наложено административно наказание глоба, деянието по НОХД № 1118/2007г. по описа на РС-Л. е извършено на 22.07.2007г., а присъдата е влязла в сила на 26.10.2007г. Деянието по НОХД № 252/2009г. по описа на РС-Л. е извършено на 30.11.2008г., а присъдата е влязла в сила на 26.02.2009г. Деянието по НОХД № 1206/2013г. по описа на РС – П. е извършено на 14.09.2012г., а присъдата е влязла в сила на 13.10.2014г. Следователно престъпленията по всяко едно от посочените наказателни производства се явява рецидив по отношение на предходното. Същите не се намират в условия на реална съвкупност, тъй като всяко е извършено, след като вече по отношение на осъдения е имало влязла в сила присъда,,поради което не могат да бъдат групирани и да бъде определено общо най - тежко наказание, от което да бъде приспаднато наказанието „Пробация” наложено по НОХД № 1118/2007г. по описа на РС – Л.
Предвид изложеното настоящия състав намира, че молбата на Ц. Г. се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 639/16.09.2015г.

ОСТАВЯ без уважение молбата на Ц. Р. Г. с ЕГН [ЕГН] за определяне на общо най - тежко наказание по по НОХД № 1206/2013 г. по описа на РС – П. и по НОХД № 1118/2007г. по описа на РС - Л. като неоснователна.

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Б. по реда на Глава 21-ва НПК в 15-дневен срок от днес.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :
СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ :

1.

2.