Протоколно определение № 8111

към дело: 20211230200193
Дата: 03/01/2021 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
І. Обвиняемата Д. С. /J.S./, родена на **.**.****г. в С.в С.се признава за виновна в това, че:
-На 17.02.2021г. на територията на община П., в района на с.К., в съучастие
/като извършител/, с П.Л.К. от с.К., обл.Б. /като помагач/, е влязла през границата на страната с Р.Г., без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 от НК във връзка с чл.20, ал.2 от НК.
ІІ. За извършеното от Д. С. /J.S./, родена на **.**.****г. в С.престъпление на основание чл.381, ал.1 от НПК, във връзка чл.279, ал.1, пр.1 от НК във връзка с чл.20, ал.2 и във връзка с чл.54 от НК, й се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца и „Глоба” в размер на 100 лв. /сто лева/.
ІІІ. На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното
наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години от влизане на
настоящето споразумение в сила.
ІV. На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК във връзка с чл.67, ал.2 от НК, по
време на изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи за
обвиняемата.
V. Веществени доказателства по делото няма.
VІ. От деянието не са причинени имуществени вреди.
VІІ. Разноски по делото не са направени.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/А.Е. С./

ПРЕВОДАЧ:
/А. А./

ОБВИНЯЕМ:
/ Д. С. /J.S./

СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 8111/ 01.03.2021 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящото НОХ Дело.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 193/2021 г. по описа на РС-П..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЪТ,
О П Р Е Д Е Л И:

На преводача А. А. да се изплати от бюджета на съда възнаграждение за извършен превод в днешно с.з. в размер на 50.00 /петдесет/ лева, както и пътни разноски в размер на 37.00 /тридесет и седем/ лева.

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 14.09 часа.