Определение № 9431

към дело: 20201230100593
Дата: 11/09/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава тринадесета от ГПК („Основно производство”). ....................................................................................................................................
Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – гр. Петрич, Гражданско отделение, Трети състав

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ следните искове, предявени в рамките на настоящото съдебно производство, а именно:
- първоначалния иск за избор на учебно заведение за малолетното дете В.
А. А., заявен от ищеца А. И. А., ЕГН *, срещу ответницата А. И. П., ЕГН *, съобразно първоначалната искова молба, поправена с искова молба с вх. № 2805/21.07.2020 г.;
- насрещните искове за избора на детско учебно заведение за детето и за
промяната на неговия постоянен адрес, релевирани от ответницата А. П. против
ищеца А. А., съгласно насрещната искова молба, поправена с насрещна искова
молба с вх. № 83408/02.09.2020 г., и
- иска на ищеца за ограничаване на родителските права на ответницата,
предявен с писмения му отговор на насрещната искова молба с вх. №
84077/27.10.2020 г., който се явява насрещен на насрещните такива.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 593/20 г. на Районен съд – гр. Петрич в
частта му, отнасяща се до посочените искови претенции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните по делото, пред Окръжен съд – гр. Благоевград, в 1-седмичен срок, считано от връчването на препис, като частната жалба се подава чрез Районен съд – гр. Петрич.

ДЕЛОТО да се докладва на съдията-докладчик незабавно след влизане в сила на настоящия съдебен акт, за предприемане на съответните по-нататъшни процесуални действия по останалите искове.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: