Протоколно определение № 8063

към дело: 20201230200748
Дата: 02/04/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Съдът счете делото за изяснено и се оттегли на съвещание.

След съвещание, съдът установи следното:

От събраните по делото доказателства се установява, че лицето С. Л. Л. от Г.,
ЕГН *, е осъждано общо двапъти с влезли в сила присъди за извършени
престъпления от общ характер, както следва:
1. Със Споразумение № 3476/01.08.2019 г., постановено по НОХД № 398/2019 г. по
описа на Окръжен съд Г.Б., влязло в сила на 01.08.2019 г., на С. Л. Л.
от Г. е наложено наказание за извършено престъпление по чл.354а, ал.1, пр.4 от
НК – „Лишаване от свобода“ за срок от 10 месеца, като изпълнението на
наказанието, на основание чл.66, ал.1 от НК е отложено за срок от 3 години.

2. С Определение № 8374/29.10.2020 г., постановено по НОХД 100/2020 г. по описа
на Районен съд Г. П., влязло в сила на 29.10.2020 г., на С. Л. Л. от Г. П., е
наложено наказание за извършено престъпление по чл.197, т.3 НК, във вр. с чл.
195 ал.1 т.3 НК, във вр. с чл.194, ал.1 НК, във вр. с чл.26, ал.1 НК и във вр.
с чл.20, ал.2 НК - „Пробация", като съвкупност от следните пробационни мерки за
контрол и въздействие: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9
месеца, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти
седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9
месеца.

Наказанията по цитираните по-горе присъди не са групирани, макар за тях да са
налице основанията на чл.25 във вр. с чл.23 НК, като следва същите да се
групират в една обща група, наказанията наложени на лицето С. Л. Л. от Г. П., с
ЕГН * по НОХД 398/2019 г. по описа на Окръжен съд Г. Б. и по НОХД 100/2020 г. по описа на Районен съд Г. П..

Водим от горното и на основание чл.25, ал.1 от НК във връзка с чл.23, ал.1 от
НК и чл.306, ал.1, т.1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И : № 8063/04.02.2021 г.

НАЛАГА на С. Л. Л., ЕГН - *, от град П., общо наказание за деянията, за които е
осъден по нохд № 398/2019 година, по описа на Окръжен съд Г.Б. и по
нохд № 100/2020 г. по описа на Районен съд-град П., в размер на най-тежкото от
тях, а именно: 10 /десет/ месеца „Лишаване от свобода“, което изпълнение на
основание чл.66, ал.1 НК се отлага за срок от 3 години.

След влизане на определението в сила препис от същото да се изпрати на
Териториално отделение Г., при Районна прокуратура Г.Б. /преди Р./, за
сведение, на бюро “Съдимост” при РС – П., за сведение и отбелязване в бюлетина
за съдимост на лицето.

Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и протест, в 15- дневен срок от днес, пред ОС –Б.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 13.00 часа

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: