Определение № 614

към дело: 20151230200736
Дата: 09/02/2015 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 433 и сл. НПК във вр. с чл. 87 НК.
Образувано е по молба на Б. С. М. от с. Г., общ. П., ЕГН *, за
постановяване на съдебна реабилитация за осъждането му с присъда № 1105 от
24.09.2010 г. по н.о.х.д. № 964/2010 г. на Районен съд – гр. Петрич.
Молителят, заедно с упълномощен защитник, поддържа, че са налице законовите
условия за реабилитирането му от съда във връзка с цитираната присъда.
Представителят на Р. П. – гр. Петрич изразява становище за неоснователност на
подадената молба.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, съобрази обстоятелствата
по делото и приложимия закон, намира за установено следното:
В принципен план, за да бъде постановена съдебна реабилитация по реда на чл.
87, ал. 1 НК, е необходимо да се констатира кумулативната даденост на следните
предпоставки: 1/ да са изминали 3 години от изтичане на срока на наложеното с
присъдата или намалено с работа или помилване наказание; 2/ осъденият да не е
извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко
наказание; 3/ да е имал добро поведение; 4/ при умишлено престъпление да е
възстановил причинените вреди, освен ако има уважителни причини за
невъзстановяването им и 5/ ако наред с наказанието „лишаване от свобода“ е
наложено и наказание „лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7 НК“, или
„пробация“, да е изтекъл срокът и на това наказание, а ако е наложена „глоба”,
същата да е платена.
Във връзка с първото от горевизираните изисквания е необходимо да се отбележи,
че в съдебната практика е утвърдено разбирането, че в хипотезата на чл. 87, ал.
1 НК при условно осъждане срокът на наложеното наказание се счита за изтекъл
след изтичане на изпитателния срок, определен по реда на чл. 66, ал. 1 НК. Ето
защо именно от изтичането на изпитателния срок започва да тече и 3-годишният
срок, регламентиран в ал. 1 на чл. 87 НК, след който може да се постанови
съдебна реабилитация – вж. изрично в този смисъл Решение № 119 от 06.04.2011 г.
по н. д. № 22/2011 г. на І н. о. на ВКС; Решение № 201 от 18.06.2013 г. по н.
д. № 573/2013 г. на І н. о. на ВКС; Решение № 491/19.11.2013 г. по н. д. №
1756/2013 г. на ІІ н. о. на ВКС и Решение № 573 от 16.12.2013 г. по н. д. №
1869/2013 г., ІІ н. о. на ВКС.
Логическата конструкция, върху която се базира това разрешение, е ясна. Тя се
извежда от обстоятелството, че едно наказание се счита за изтърпяно тогава,
когато то е изпълнено или когато поради настъпването на предвидени в закона
юридически факти то не може да се изпълни. При условното осъждане такъв
характер има изтичането на изпитателния срок, след който не може да се приведе
в изпълнение („да се активира“) отложеното наказание.
Горните принципни положения, преценени на плоскостта на обстоятелствата,
изведени при анализа на материалите по делото, дават основание за следните
изводи:
1) Видно от изисканата справка за съдимост и приложените към същата бюлетини
са съдимост, молителят Б. С. М. е осъждан два пъти, както следва:
- По н.о.х.д. № 30/2007 г. на РС – гр. Петрич, по което с определение №
29/12.01.2007 г., в сила от същата дата, за престъпление по чл. 354а, ал. 3,
предл. 2, т. 1 НК, извършено около 11:40 ч. на 02.11.2006 г., му е наложено
наказание 9 месеца „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с
изпитателен срок от 3 години.
- По н.о.х.д. № 964/2010 г. на РС – гр. Петрич, по което с присъда №
1105/24.09.2010 г., в сила от 10.05.2011 г., за престъпление по чл. 354а, ал.
3, предл. 2, т. 1 НК, извършено на 12.04.2010 г., са му наложени наказания 9
месеца „лишаване от свобода“, чието изтърпяване е отложено с изпитателен срок
от 3 години, и 2 000 лв. „глоба“.
2) За първото си осъждане Б. М. е реабилитиран по право, на основание чл. 86,
ал. 1, т. 1 НК, доколкото в изпитателния срок по първата присъда не е извършил
друго престъпление, което да е основание за изтърпяване на отложеното
наказание. По аргумент от ал. 2 на чл. 86 НК, така настъпилата реабилитация е
пречка за повторното реабилитиране на Б. М. по този ред.
3) Ето защо във връзка с второто осъждане на молителя е възможна само непълна
реабилитация с акт на съда (по реда на чл. 87 НК) или пълна реабилитация по
право (при условията на чл. 88а НК).
4) Както стана ясно, осъждането, за което сега се иска съдебна реабилитация,
касае наказание „лишаване от свобода“, чието ефективно изтърпяване е отложено
съобразно чл. 66, ал. 1 НК с изпитателен срок от 3 години, считано от
10.05.2011 г. Това налага извода, че към настоящия момент не е изтекъл
изискуемият се по чл. 87, ал. 1 НК 3-годишен срок от изтичане на срока на
наказанието. Този срок е започнал да тече от 10.05.2014 г. (когато е изтекъл
изпитателният срок по условното осъждане) и ще изтече на 10.05.2017 г.
5) Неоснователни са доводите на молителя и на неговия защитник, че началото на
коментирания срок се поставя с изтичането на 9 месеца (колкото е срокът на
наказанието „лишаване от свобода“), считано от влизане на присъдата в сила
(10.05.2011 г.). Изтъкнатите аргументи, че именно на тази плоскост необходимият
3-годишен срок по чл. 87, ал. 1 НК е изтекъл на 10.02.2015 г. не могат да бъдат
споделени, тъй като не почиват на смисъла на тази разпоредба, изяснен в
цитираната по-горе утвърдена практика на Върховния съд.
6) В обобщение се налага крайният извод, че разглежданата молба за съдебна
реабилитация не може да бъде удовлетворена, защото не е налице първата от
законовите предпоставки, детерминиращи уважаването й. А именно - все още не е
изминал установеният 3-годишен срок от изтичане на наложеното с присъдата
наказание, който срок, както беше посочено, ще изтече на 10.05.2017 г. Липсата
на първото от кумулативно предвидените изисквания за съдебна реабилитация прави
излишно обсъждането на останалите условия, предвидени в чл. 87 НК (вж. изрично
в този смисъл Определение № 118 от 31.03.2014 г. по ч.н.д. № 79/2014 г. на
Апелативния съд в гр. Пловдив, в което е разгледан случай, идентичен с
настоящия).

Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – гр. Петрич

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Б. С. М. от с. Г., общ. П., ЕГН *,
подадена на 17.07.2015 г., с която се иска постановяване на съдебна
реабилитация за осъждането му с присъда № 1105 от 24.09.2010 г. по н.о.х.д. №
964/2010 г. на Районен съд – гр. Петрич.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок, считано от
днес, пред Окръжен съд – гр. Благоевград, като жалбата и протестът се подават
чрез Районен съд – гр. Петрич.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
2.


File Attachment Icon
A8070850947866BEC2257EB400418F4D.rtf