Решение № 196

към дело: 20171230101460
Дата: 06/10/2019 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Производството е образувано по молба от Д. Б. З., с ЕГН *, с постоянен
адрес в гр. П. У. „М. П." № *, Е. А. Т., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „К.А. Б." № **, И. А. Н., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр.П. У. „Б." № **, Н. Г. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. пл. „В." № *, М. Г. К., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Г.С." № **, В. Г. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „М." № **, вх. *, С. С. З., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., Б.Т. З., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., Й. Т. З., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., И. И. З., с ЕГН *, с
постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., Д. Г. З., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., вх.*, И. А. И., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „О." №**, И. А. И., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „С." № **, К. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „Ц.С." № **, М. В. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „П." № *, Н. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „И. В." № **, Д. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „П." № *, А. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У.
„Б. 3, Т. Д. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „И. В." № *, И. Д. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. С., У. „Ц. К." № **, Й. Г. Ш., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „В.П." № **, В. К. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „С. № *, Е. С. Т., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У.„В. П." № **, С. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „Б." № *, Г. А. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Е. Й." №
**, вх. А, А. А. Т., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. ж.к. „Ц. С." № *, . *, ап. **, Л. А. Г., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „К. М." № **, П. Н. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „М.Г." № **, А. Й. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „. Г." № **, вх.*, Н. Й. Щ.. с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „О." № *, И. Й. О., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „С. К." № **, . *, ап. **, А. И. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „В. К." № **, М. И. Г., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „К." №**, Г. И. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „В. К." № **, И. С. К., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „П." № *, В. С. Н., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „С." № **, С. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „Г. Д." № **, Д. Б. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „М. Г." № **, Н. Б. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „К. М." № **, Д. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Г. У." № **, Р. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П., У. „Ч." №**, О. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П., У. „З." № *, Г. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. С., ж.к. „Д." **, всички действащи чрез А. К. Г. А., с адрес за призоваване: гр. Б., У. „С. С." № *, . * срещу Х. С. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в Г. П. улица „К." № * и „Б. Г." ЕООД (с П.И. на фирмата „Ф. Г." ), ЕИК****, седалище и адрес на управление: гр. С. ****, Р. В., ж.к. „Б.", У. „К.'" № **, представлявано от В. В.М.
Ищците твърдят, че са наследници на Г. М.Л., б.ж. на Г., починал на **.**.****г., който приживе е притежавал овощна градина, която след внасянето й в ТКЗС е включена в регулацията на Г. и от част от нея са образувани:
Имот с идентификатор № 56126.603.1822 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 767 кв. м., с адрес на имота: гр. П. У. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1822, кв. 87, парцел XX, П. съседи: 56126.603.1707, 56126.603.9919, 56126.603.9918, 56126.603.1820, 56126.603.1824, 56126.603.1838 и
Имот с идентификатор № 56126.603.1838 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 678 кв. м., с адрес на имота: гр. П. У. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1838. кв. 87, парцел XXI, П. съседи: 56126.603.1707, 56126.603.1824, 56126.603.1822, 56126.603.1837, 56126.603.9919.
Твърдят, че са собственици на 7/8 /седем осми/ идеални части от
гореописаните имоти по наследство от общия им наследодател Г. М. Л. и на
основание възстановена на наследодателя им собственост с решение изх. №
18-01-031/03.06.1993г., решение № 1053/23.03.1993г. на ПК –П. /ОСЗ-П./ и
решение № 386/26.02.1999г. на Районен съд-Г.. Сочат, че са се снабдили с
констативен нотариален акт № 84, том I, дело № 289/1996г. по описа на РС-П.
относно НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ 7/8 /седем осми/ идеални части от имот с пл. № 1154, от който са обособени два парцела - парцел VII и парцел VIII в
квартал 40, с площ на имота в обособените парцели от 1225 кв. м., находящи се в
местността „П. /"Ч. к."/ - П. и П. съседи: на изток - имот с пл. №1164, на запад - парцел XXIV и парцел XXV, на север - парцел VI и на юг - парцел IX.
Твърди се, че всеки от ищците е собственик на идеални части от процесните
два имота както следва: Д. Б. З. - 1/40 идеални части; Е. А. Т. - 1/80 идеални
части; И. А. Н. - 1/80 идеални части; Н. Г. С. - 1/120 идеални части; М. Г. К.
- 1/120 идеални части; В. Г. С. - 1/120 идеални части; С. С. З. - 1/120 идеални
части; Б. Т. З. - 1/120 идеални части; Й. Т. З. - 1/120 идеални части; И. И. З.
- 1/120 идеални части; Д. Г. З. - 1/120 идеални части; И. А. И. - 1/240 идеални
части; И. А. И. - 1/240 идеални части; К. Г. Р. - 1/32 идеални части; М. В. Р.
- 1/128 идеални части; Н. Г. Р. - 1/128 идеални части; Д. Г. Р. - 1/128 идеални
части; А. Г. Р. - 1/128 идеални части; Т. Д. Р. - 1/96 идеални части; И. Д. Р.
- 1/96 идеални части; Й. Г. Ш. - 1/96 идеални части; В. К. Р. - 1/62 идеални
части; Е. С. Т. - 1/96 идеални части; С. Г. Р. - 1/192 идеални части; Г. А. Л.
- 1/32 идеални части; А. А. Т. - 1/32 идеални части; Л. А. Г. - 1/32 идеални
части; П. Н. Л. - 3/256 идеални части; А. Й. Л. - 1/128 идеални части; Н. Й. Щ.
- 1/128 идеални части; И. Й. О. - 1/256 идеални части; А. И. С. - 1/24 идеални
части; М. И. Г. - 1/24 идеални части; Г. И. С. - 1/24 идеални части; И. С. К. -
1/24 идеални части; В. С. Н. - 1/24 идеални части; С. С. А. - 1/24 идеални
части; Д. Б. Л. - 1/16 идеални части; Н. Б. Л. - 1/16 идеални части; Д. С. А.
-1/32 идеални части; Р. С. А. - 1/32 идеални части; О. С. А. - 1/32 идеални
части; Г. С. А. - 1/32 идеални части.
Твърдят, че през месец май 2017г. видели табела „Продава се“ върху
гореописаните имоти. Направили справка в Служба по вписванията-П. и установили, че като собственик на имотите е вписан „Ф. Г.“ ЕООД с наименование към момента „Б. Г.“ ЕООД, който придобил собствеността на основание публична
продан/Постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в дв.вх.рег. №
1524/17.11.2011г. на ЧСИ Ш.Д.с рег. № *** и с район на действие ОС-Б. и
Постановление за възлагане на недвижим имот, вписано в дв.вх.рег. №
1523/17.11.2011г. на ЧСИ Ш.Д. с рег. № *** и с район на действие ОС-Б..
Твърди се, че с посочените постановления за възлагане вторият ответник, а с
нотариален акт № 37/2011г. по описа на Нотариус рег. № 510 на НК с район на
действие РС-П. относно поземлен имот 56126.603.1822 и нотариален акт №38/2011г. по описа на Нотариус рег. № 510 на НК с район на действие РС-П. първият ответник оспорват правото на собственост на ищците върху процесните имоти.
Твърди се, че един от наследниците на Г. М. Л., а именно С. Г. Л.
/починал/ и синът му Х. С. Л., който е собственик на 1/8 ид.част от имотите, е
бил длъжник по изпълнително дело № *1157, в хода на което са постановени
горепосочените постановления за възлагане. Съгласно документите в
изпълнителното дело Х. Л. бил собственик на имотите.
Твърди се, че нотариални актове № 037 и № 038/27.07.2011г. по описа на
Нотариус рег.№510 на НК, с които Х. Л. е признат за собственик по давност на
процесните недвижими имоти са издадени в противоречие със законоустановени
правила.
Ищците твърдят, че винаги са владяли своята част от процесните имоти като
свои собствени и лицето Х. Л. никога не е оспорвало собствеността и владението
на ищците. С твърдението обосновават тезата, че Х. Л. не е придобил по давност
собствените на ищците 7/8 идеални части от процесните имоти.
Твърди се, че вторият ответник не е придобил собствеността върху имотите,
тъй като длъжникът по изпълнителното дело не е бил техен собственик.
С горното обосновават наличието на правен интерес от предявяване на
претенциите.
Иска се от съда да постанови решение, с което признае за установено по
отношение на Х. С. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в Г. П. улица „К." № * и
„Б. Г." ЕООД (с П. И. на фирмата „Ф. Г." ), ЕИК ****, седалище и адрес на
управление: гр. С. ****, Р. В., ж.к. „Б.", У. „К." № **, представлявано
от В. В. М., че ищците са собственици на основание наследствено
правоприемство от общия им наследодател Г. М. Л. - бивш жител на гр. П.
починал на 13.12.1966 година, на общо 7/8 /седем осми/ идеални части, както
следва: Д. Б. З. - 1/40 идеални части, Е. А. Т. - 1/80 идеални части; И. А. Н.
- 1/80 идеални части; Н. Г. С. - 1/120 идеални части; М. Г. К. - 1/120 идеални
части; В. Г. С. - 1/120 идеални части; С. С. З. - 1/120 идеални части; Б. Т. З.
- 1/120 идеални части; Й. Т. З. - 1/120 идеални части; И. И. З. - 1/120 идеални
части; Д. Г. З. - 1/120 идеални части; И. А. И. - 1/240 идеални части; И. А. И.
- 1/240 идеални части; К. Г. Р. - 1/32 идеални части; М. В. Р. - 1/128 идеални
части; Н. Г. Р. - 1/128 идеални части; Д. Г. Р. - 1/128 идеални части; А. Г. Р.
- 1/128 идеални части; Т. Д. Р. - 1/96 идеални части; И. Д. Р. - 1/96 идеални
части; Й. Г. Ш. - 1/96 идеални части; В. К. Р. - 1/62 идеални части; Е. С. Т. -
1/96 идеални части; С. Г. Р. - 1/192 идеални части; Г. А. Л. - 1/32 идеални
части; А. А. Т. - 1/32 идеални части; Л. А. Г. - 1/32 идеални части; П. Н. Л. -
3/256 идеални части; А. Й. Л. - 1/128 идеални части; Н. Й. Щ. - 1/128 идеални
части; И. Й. О. - 1/256 идеални части; А. И. С. - 1/24 идеални части; М. И. Г.
- 1/24 идеални части; Г. И. С. - 1/24 идеални части; И. С. К. - 1/24 идеални
части; В. С. Н. - 1/24 идеални части; С. С. А. - 1/24 идеални части; Д. Б. Л. -
1/16 идеални части; Н. Б. Л. - 1/16 идеални части; Д. С. А. - 1/32 идеални
части; Р. С. А. - 1/32 идеални части; О. С. А. - 1/32 идеални части; Г. С. А. -
1/32 идеални части от следните недвижими имоти:
имот с идентификатор № 56126.603.1822 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 767 кв. м., с адрес на имота: гр. П. У. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1822, кв. 87, парцел XX, П. съседи: 56126.603.1707, 56126.603.9919, 56126.603.9918, 56126.603.1820, 56126.603.1824,56126.603.1838;
имот с идентификатор № 56126.603.1838 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 678 кв. м., с адрес на имота: гр. П. У. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1838. кв. 87, парцел XXI, П. съседи: 56126.603.1707, 56126.603.1824, 56126.603.1822, 56126.603.1837, 56126.603.9919.
На основание чл.537, ал.2 от ГПК да се отмени нотариален акт за удостоверяване
право на собственост върху недвижим имот на основание давностно владение № 037, том II, per. №4246, дело №223/27.07.2011г. на нотариус К. Т. с per. № *** с район на действие РС-П. и нотариален акт за удостоверяване право на собственост върху недвижим имот на основание давностно владение № 038, том II, per. №4247, дело №224/27.07.2011г. на нотариус К. Т. с per. №*** с район на действие РС-П..
Към исковата молба са приложени писмени доказателства, преписи от молбата и доказателствата за всеки от ответниците, препис от молбата и приложения до
Служба по вписванията-Г.. Приложен е документ за платена държавна такса.
Молбата е вписана в дв.вх.рег. № 1/02.01.2018година по описа на Служба по
вписванията-Г..
Препис от исковата молба и доказателствата към нея са редовно връчени на
ответниците. В указания едномесечен срок същите депозират писмени отговори.
Ответникът Х. Л. заявява позиция за неоснователност на предявените искове.
Оспорва всички обстоятелства, с които са обосновани претенциите.
Ответникът Л. твърди, че бил собственик на имотите преди 1999 година до
датата на публичната им продан. Твърди, че Г. М. Л. е имал трима синове –
С., А. и Б., на които приживе е прехвърлил собствеността си.
Сочи, че притежаваната от Г. М. Л. овощна градина е била внесена в ТКЗС,
след което тя е била включена в строителните граници на Г.. От нея били
образувани два парцела XX и XXI, имоти с пл. № 1838 1822 по действащия
регулационен план на града. След възстановяване собствеността върху имотите по реда на ЗСПЗЗ С. Л. се снабдил с нотариален акт № 20/1993г. за собственик по
давност на процесните имоти, а по-късно с нотариален акт № 5/93г. и № 17/94г.
той /С. Л./ и съпругата му се разпоредили с правото на собственост върху
имотите като го прехвърлили на низходящите си – Х. Л. и Г. Г.
Твърди, че след като баща им се разпоредил неформално с правото на
собственост върху процесната овощна градина в полза на синовете си, А. и Б.
Л. продали своите дялове от по 1.5дка. С. Г. Л. започнал да я
обработва, да я владее спокойно, явно и без противопоставяне от останалите
низходящи на Г. М. Л.. Твърди, че след смъртта на С. Г. М. той /ответникът Х. Л./ продължил да обработва имотите. Твърди, че от момента на неформалната делба на процесната овощна градина между синовете на Г. М. Л. е започнал да тече срокът по чл.79 ЗС за придобиване на имота по давност от сънаследника.
Твърди, че както по време на гр.дела, сочени от ищците, така и след
постановяване на съдебни решения по делата той /Х. Л./ е владял имотите.
Твърди, че никой не му пречил да ги владее.
С горното обосновава искане за отхвърляне на исковете като неоснователни.
Ответникът „Б. Г.“ ЕООД заявява позиция за неоснователност на
предявените претенции. Твърди, че е придобил собствеността върху процесните
имоти на законно основание – на основание публична продан и 2 броя
постановления за възлагане на недвижим имот, и двете по описа на ЧСИ Ш.Д. с
рег. № 796 с район на действие ОС-Б., вписани в Служба по вписванията-П..
Твърди, че на 09.12.2011г. е въведен във фактическо владение на имотите от
ЧСИ по изпълнително дело № *1157 по описа на ЧСИ Ш.Д. Твърди, че упражнява
фактическа власт върху имотите лично и чрез трети лица-наематели. Твърди, че
законният и упълномощени представители на дружеството /„Б. Г.“ ЕООД/
посещават периодично имотите, които са оградени като един с телена ограда,
поставена на бетонни колове. Достъпът до тях е ограничен чрез врата, която се
затваря с катинар. Оспорва ищцовите твърдения за владение на процесните имоти. Твърди, че от 09.12.2011 година до датата на депозиране на исковата молба в съда никое трето лице не е заявявало претенции към дружеството-ответник във връзка с имотите. Твърди, че в посочения срок владее имотите постоянно, непрекъснато, явно и несъмнено.
С горното обосновава теза за придобиване на имота по давност чрез
добросъвестно владение на имотите, започнало с възлагането и предаването им във фактическа власт на дружеството от ЧСИ. Твърди, че към датата на проданта законният представител на дружеството не е знаел, че праводателят /длъжникът по изпълнителното дело/ и неговата съпруга не са били собственици на имотите. Твърди, че добросъвестността се предполага до доказване на противното по аргумент на чл.70, ал.2 ЗС. Твърди, че е узнал за претенциите на ищците относно имотите в момента, в който е получил препис от исковата молба. Твърди, че владението му не е прекъсвано или спирано.
В съдебно заседание от ищците – редовно призовани, една част се явява
лично. За всички се явява и надлежно упълномощен адвокат. Поддържат предявените искове. Сочат нови доказателства. По същество на делото пледират за уважаване на исковете като доказани и основателните.
Ответникът-физическо лице, редовно призован, не се явява. Представлява се от надлежно упълномощен адвокат, който поддържа доводите и възраженията, заявени с писмения отговор. Сочи доказателства. По същество на делото пледира за отхвърляне на исковете като недоказани и неоснователни. Претендира съдебни разноски съгласно списък по чл.80 ГПК.
Ответникът-юридическо лице, редовно призован, се представлява от надлежно
упълномощен адвокат. Поддържа доводите и възраженията, заявени с писмения
отговор. Сочи доказателства. По същество на делото пледира за отхвърляне на
исковете и за присъждане на съдебни разноски съгласно списък по чл.80 ГПК.
Представя писмена защита.
Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства – поотделно и в
тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:
Съгласно удостоверение № 511/18.05.2017г., издадено от О. П. лицето Г.
М. Л., роден на **.**.**** е починал на **.**.****г., за което е издаден
акт за смърт № 137/**.**.****г. по описа на дл.лице по гр.състояние П. О. П.
като е оставил следните наследници по закон:
1.Г. Г. Л., родена на **.**.****г., починала на **.**.****г. /съпруга/;
2.К. Г. З., ЕГН *, /дъщеря/, починала на **.**.****г., оставила
наследници по закон както следва:
-Д. Б. З., ЕГН * /син/;
-М. Б. Н., ЕГН * /дъщеря/, починала на **.**.**** г., оставила
наследници по закон както следва: Е. А. Т., ЕГН * /дъщеря/ и И. А. Н., ЕГН *
/син/;
- В. Б. С., ЕГН * /дъщеря/, починала на **.**.****г. и оставила
наследници по закон както следва: Н. Г. С., ЕГН * /син/, М. Г. К., ЕГН *
/дъщеря/ и В. Г. С., ЕГН * /син/;
- Т. Б. З., ЕГН * /син/, починал на **.**.**** ., оставил следните
наследници по закон: С. С. З., ЕГН * /съпруга/; Б. Т. З., ЕГН * /син/ и Й. Т.
З., ЕГН * /син;
- Г. Б. З., ЕГН */син/, починал на **.**.****г., оставил следните наследници
по закон: И. И. З., ЕГН * /съпруга/; Д. Г. З., ЕГН */син/ и Р. Г. К., ЕГН * /дъщеря/, починала на **.**.**** г., оставила следните наследници по закон: И. А. И., ЕГН */син/ и И. А. И., ЕГН */дъщеря/;
3. Б. Г. Р., ЕГН * /дъщеря/, починала на **.**.****г., оставила следните
наследници по закон:
-Г. С. Р., ЕГН * /съпруг/, починал на **.**.**** г.;
-К. Г. Р., ЕГН * /син/;
-Г. Д. Р., ЕГН * /син/, починал на **.**.****г., оставил следните
наследници по закон: М. В. Р., ЕГН * /съпруга/; Н. Г. Р., ЕГН * /син/; Д. Г.
Р., ЕГН * /син/; А. Г. Р., ЕГН * /дъщеря/;

- Д. Г. Р., ЕГН **** /син/, починал на **.**.****г., оставил следните наследници по закон:Т. Д. Р., ЕГН ***** /син/; И. Д. Р., ЕГН *** /син/; С. Д. Ш., ЕГН ***** /дъщеря/, починала на **.**.****г., оставила наследници по закон: Й. Г. Ш., ЕГН **** /дъщеря/;
- С. Г. Р., ЕГН **** /син/, починал на **.**.****г., оставил наследници по закон както следва: В. К. Р., ЕГН **** /съпруга/; Е. С. Т., ЕГН **** /дъщеря/; Г. С. Р., ЕГН ***** /син/, починал на **.**.****г. и оставил следните наследници по закон: С. Г. Р., ЕГН ***** /съпруга/;
4. С. Г. Л., ЕГН **** /син/, починал на **.**.****г., оставил следните наследници по закон:
- Е. Д. Л., ЕГН ***** /съпруга/, починала на **.**.****г., оставила следните наследници по закон: Г. С. Л., ЕГН ***** /син/; Х. С. Л., ЕГН ******* /син/; Г. С. Г., ЕГН *****/дъщеря/;
5. А. Г. Л., ЕГН ******* /син/, починал на **.**.****г., оставил следните наследници по закон:
-М. Л. Л., ЕГН **** /съпруга/, починала на **.**.*****г.;
-Г. А. Л., ЕГН *** /син/;
-А. А. Т., ЕГН *** /дъщеря/;
-Л. А. Г., ЕГН **** /дъщеря/;
-Й. А. Л., ЕГН **** /син/, починал на **.**.****. и оставил следните наследници по закон: П. Н. Л., ЕГН **** /съпруга/; А. Й. Л., ЕГН ******* /син/; Н. Й. Щ., ЕГН ******* /дъщеря/; М. Й. О., ЕГН ******* /дъщеря/, починала на **.**.****г., оставила наследник по закон И.Й. О., ЕГН ******* /съпруг/;
6. Г.Г. С., ЕГН **** /дъщеря/, починала на **.**.****г., оставила следните наследници по закон:
-А. И. С., ЕГН *** /син/;
-М. И. Г., ЕГН **** /дъщеря/;
-Г. И. С., ЕГН *** /син/;
7. С. Г. К., ЕГН **** /дъщеря/, починала на **.**.****г., оставила следните наследници по закон:
-И. С. К., ЕГН ** /син/;
-В. С. Н., ЕГН ***** /дъщеря/;
-С. С. А. ЕГН /-******* /дъщеря/;
8. Б. Г. Л., ЕГН **** /син/, починал на **.**.****г., оставил следните наследници по закон:
- К. Д. Л., ЕГН **** /съпруга/, починала на **.**.****г.;
-Д. Б. Л., ЕГН **** /син/;
-Н. Б. Л., ЕГН **** /син/;
9. М. Г. А., ЕГН **** /дъщеря/, починала на **.**.****г., оставила следните наследници по закон:
-Д. С. А., ЕГН **** /син/;
- Р. С.А., ЕГН **** /дъщеря/;
- О. С. А., ЕГН **** /син/;
-Г. С. А., ЕГН **** /син/.
Установи се, че на 14.01.1992г. в Поземлена комисия-гр.П. е подадено заявление вх. № 1035, с което наследниците на Г. М.Л. са поискали възстановяване правото на собственост на наследодателя им върху земеделски земи, находящи се в землището на гр.П. В хода на процедурата по възстановяване на собствеността на Г. М. Л. е постановено решение № 1035/23.03.1993година, с които на наследниците на Г. Л. е признато правото на собственост на наследодателя върху овощна градина от 3.745 дка, находяща се в строителните граници на гр.П., местност „Ч. К.“ имот № 1154/55. С решение изх. № 18-01-031/03.06.1993г., влязло в сила на 18.06.1993г., ПК-П. е възстановила правото на наследниците на Г. М. Л. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници имот с площ от 1.225 дка, в находящ се в строителните граници на гр.П., местност „Ч. К.“, имот № 1154/1155. Съгласно удостоверение № 498/25.08.1997г., издадено от Община П. имот пл.№ 1154 е влязъл в регулационните граници на гр. П. със заповед № 784/28.02.1958година.
На 06.05.1996г. е издаден констативен нотариален акт № 84, дело № 289/1996г. по описа на РС-П., с който А.Г.Л., ЕГН ***;К. Г. З., ЕГН *******; С. Г. К., ЕГН ****; М. Г. А., ЕГН ***; Б. Г. Л., ЕГН *******; А. И. С., ЕГН ****, М. И. Г., ЕГН ***** и Г. И. С., ЕГН **** по заместване на Г. Г. С., ЕГН ****; Г. Д. Р., ЕГН ****, С. Г. Р., ЕГН *** и К. Г. Р., ЕГН ******** по заместване на Б. Г. Р., ЕГН *****, всички в качеството на наследници по закон на Г. М. Л. са признати за собственици по наследство от общия им наследодател Г. М. Л. на недвижим имот, възстановен в регулацията на гр.П. с решение на Общинска поземлена комисия-гр.П., и представляващ 7/8 /седем осми/ идеални части от имот с пл.№ 1154 /хиляда сто петдесет и четири/, от който са обособени два парцела – парцел VII/ седми/ и парцел VIII /осми/ в квартал 40 с площ на имота в обособените парцели от 1 225 /хиляда двеста двадесет и пет/ квадратни метра, находящи се в местност „П.“ /“Ч. к.“/ гр.П., от който имот съответно по 1/ 8 /една осма/ идеална част за: А.Г.Л., ЕГН ***;К. Г. З., ЕГН *******; С. Г. К., ЕГН ****; М. Г. А., ЕГН ***; Б. Г. Л., ЕГН *******; А. И. С., ЕГН ****, М. И. Г., ЕГН ***** и Г. И. С., ЕГН **** по заместване на Г. Г. С., ЕГН ****; Г. Д. Р., ЕГН ****, С. Г. Р., ЕГН *** и К. Г. Р., ЕГН ******** по заместване на Б. Г. Р., ЕГН.
С решение № 386/26.02.1999година, постановено по гр.д. № 217/1997г. по описа на Рс-гр.П., влязло в сила на 16.03.1999година, на основание чл.97, ал.1 ГПК /отменен/ е признато за установено по отношение на Х. С. Л., М. П. Л., Г. С. Г., Т. И. Г. и Г. С. Л., че Б. Г. Л., А.И.С., К.Г.З., Г.Д.Р., С.Г.К., М.Г.А., М.А.Л., Г.А.Л., А.А.Т. Й.А.Л. и Л.А.Г. са собственици по наследство общо на 7/8 /седем осми/ идеални части от имот с пл.№ 1822, парцел XX, кв.87 по плана на гр.П. и на 7/8 /седем осми/ идеални части от имот с пл. № 1838, парцел XXI, кв.87 по плана на гр.П., при граници и съседи на имотите: имоти с пл.№ № 1820, 1837, 1824 и 1823, образуващи парцели III, XXII, XVI и XVII в същия квартал и от една страна – улица. С решението са отменени : - изцяло нотариален акт № 20, том II, нотариално дело № 938/1993г. по описа на РС-П. /с който акт С. Г. Л. е признат за собственик по наследство и давностно владение на дворно място, в чертата на гр.П., с площ от 1 440 /хиляда четиристотин и четирдесет / кв.м., заснето по плана на гр.П. като имот с пл.№ 1822 /хиляда осемстотин двадесет и две/ и пл.№ 1838 /хиляда осемстотин тридесет и осем/ в квартал 87 /осемдесет и седми/; - нотариален акт № 5, том IV, нотариално дело № 960/1993г. по описа на РС-П. / обективиращ договор за покупко-продажба с продавачи С.Г.Л. и Е.Д.Л. и купувач синът им Х. С. Л./ в частта над 1/8 /една осма/ идеална част от имот с пл.№ 1838, парцел XXI в кв.87 по регулационния план на гр.П., притежавана от С. Г.Л. по наследство и в частта над 1/8 /една осма/ идеална част от имот с пл.№ 1822, парцел XX в кв.87 по регулационния план на гр.П., притежавана от С.Г.Л. по наследство; - нотариален акт № 17, том II, нотариално дело № 337/1994г. по описа на РС-П. / обективиращ договор за покупко-продажба с продавачи С.Г.Л. и Е.Д.Л. и купувач дъщеря им Г.С. Г./ в частта над 1/8 /една осма/ идеална част от имот с пл.№ 1822, парцел XX в кв.87 по регулационния план на гр.П., притежавана от С. Г.Л. по наследство.
С нотариален акт № 037, дело № 223/2011г. по описа на Нотариус рег. № 510 на НК с район на действие РС-П. Х. С. Л., ЕГН **** е признат за собственик по наследство и давностно владение на недвижим имот, представляващ имот с идентификатор № 56126.603.1822 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 767 кв. м., с адрес на имота: гр. П., ул. „Д.Т. № **, вид на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1822, кв. 87, парцел XX, при съседи: 56126.603.1707, 56126.603.9919, 56126.603.9918, 56126.603.1820, 56126.603.1824, 56126.603.1838.
С нотариален акт № 038, дело № 224/2011г. по описа на Нотариус рег. № 510 на НК с район на действие РС-Петрич Х. С. Л., ЕГН **** е признат за собственик по наследство и давностно владение на недвижим имот, представляващ имот с идентификатор № 56126.603.1838 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 678 кв. м., с адрес на имота: гр. П., ул. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1838. кв. 87, парцел XXI, при съседи: 56126.603.1707, 56126.603.1824, 56126.603.1822, 56126.603.1837, 56126.603.9919.
С постановление от 07.11.2011г. за възлагане на недвижим имот по изпълнително дело № 20117960401157, вписано в дв.вх.рег. № 1524/17.11.2011г., т.VI – 29, № 624, парт.№ 11654 по описа на СВ-гр.П. ЧСИ № ***, с район на действие ОС-Б. е възложил изнесения на публична продан по цитираното изпълнително дело недвижим имот : имот с идентификатор № 56126.603.1822 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 767 кв. м., с адрес на имота: гр. П., ул. „Д. Т." № **, вид на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1822, кв. 87, парцел XX, при съседи: 56126.603.1707, 56126.603.9919, 56126.603.9918, 56126.603.1820, 56126.603.1824, 56126.603.1838 върху купувача „Ф. Г. ****, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.С., р-н“Л.“, жк „Л. Б.“ № **, етаж *, представлявано от управителя В. С. К. за сумата от 13 235.00 лева без ДДС, влязло в сила на 15.11.2011г.
С постановление от 07.11.2011г. за възлагане на недвижим имот по изпълнително дело № 20117960401157, вписано в дв.вх.рег. № 1523/17.11.2011г., т.VI – 28, № 623, парт.№ 11655 по описа на СВ-гр.П. ЧСИ № 796, с район на действие ОС-Б. е възложил изнесения на публична продан по цитираното изпълнително дело недвижим имот: имот с идентификатор № 56126.603.1838 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 678 кв. м., с адрес на имота: гр. П., ул. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1838. кв. 87, парцел XXI, при съседи: 56126.603.1707, 56126.603.1824, 56126.603.1822, 56126.603.1837, 56126.603.9919 върху купувача „Ф. Г. ****, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.С., р-н“Л.“, жк „Л.Б.“ № **, етаж *, представлявано от управителя В. С. К. за сумата от 11 700.00 лева без ДДС, влязло в сила на 15.11.2011г.
На 09.12.2011година ЧСИ Ш.Д.е извършил действия по въвеждане на купувача „Ф. Г.“ **** представлявано от управителя В. К. във владение на процесните два недвижими имота /протокол за въвод във владение лист 473-478 в кориците на делото/.
На 15.01.2012г. между „Ф. Г.“ ****, ЕИК ****, представлявано от В. С. К. и М. Н. П. е подписан договор за предоставяне ползването на недвижими имоти, представляващи идеални части от недвижими имоти: с идентификатор 56126.603.1822, представляващ УПИ с площ 767кв.м., находящ се в гр.П., с административен адрес ул.“Д.Т.“ № **, с номер по предходен план 1822, кв.87, парцел XX и с идентификатор 56126.603.1838, представляващ УПИ с площ 678кв.м., находящ се в гр.П., с административен адрес ул.“Д. Т. № **, с номер по предходен план 1838 кв.87, парцел XXI, за паркиране на ППС-та срещу задължението П. да поддържа и охранява имотите. Договорът е сключен за срок от една година, считано от подписването му. В показанията на П.се сочи, че е ползвал горепосочените имоти като е паркирал в тях селскостопанска техника до началото на 2019г.
На 28.01.2012г. между „Ф. Г.“ ****, ЕИК ****, представлявано от В. С. К. и Б.А.Н. е сключен договор за предоставяне ползването на недвижими имоти, представляващи идеални части от недвижими имоти: с идентификатор 56126.603.1822, представляващ УПИ с площ 767кв.м., находящ се в гр.П., с административен адрес ул.“Д. Т.“ № **, с номер по предходен план 1822, кв.87, парцел XX и с идентификатор 56126.603.1838, представляващ УПИ с площ 678кв.м., находящ се в гр.П., с административен адрес ул.“Д. Т.“ № **, с номер по предходен план 1838 кв.87, парцел XXI, за паркиране на ППС-та срещу задължението на последния да поддържа и охранява имотите. Договорът е сключен за срок от една година, считано от подписването му. В показанията на Б.Н. се сочи, че е ползвал горепосочените имоти в период от две-три години, считано от сключване на договора, като е паркирал в тях лекия си автомобил.
На 10.12.2011г. между „Ф. Г.“ ****, ЕИК ***, представлявано от В. С. К. и А. К.Г. е сключен договор за предоставяне ползването на недвижими имоти, представляващи идеални части от недвижими имоти: с идентификатор 56126.603.1822, представляващ УПИ с площ 767кв.м., находящ се в гр.П., с административен адрес ул.“Д. Т.“ № **, с номер по предходен план 1822, кв.87, парцел XX и с идентификатор 56126.603.1838, представляващ УПИ с площ 678кв.м., находящ се в гр.П., с административен адрес ул.“Д. Т.“ № **, с номер по предходен план 1838 кв.87, парцел XXI, за паркиране на ППС-та срещу задължението на последния да поддържа и охранява имотите. Договорът е сключен за срок от една година, считано от подписването му. В показанията на свидетеля А.Г. се сочи, че е ползвал горепосочените имоти до 2017година като е паркирал в тях камион.
Съгласно показанията на свидетеля Д.Г. в период от около пет години преди 2019г. същият е ползвал процесните недвижими имоти като е паркирал в тях трактор. Д.Г. сочи, че съседът му /свидетелят М.П./ предложил на Д.Г., при необходимост да ползва имотите за паркиране на ППС. Сочи, че винаги е влизал в имота чрез ключ, осигуряван му от М.П.
Съгласно показанията на свидетеля Г.К. около 2011г. неговият братовчед /свидетелят В.К./ му предложил да ползва процесните недвижими имоти. Г.К. приел предложението и в продължение на около година-две паркирал в тях мотокара си. Свидетелят Г.К. сочи, че не е сключвал договор за наем и не е плащал наем.
Свидетелят Р.Т. сочи, че също е ползвал процесните имоти. От свидетелите В.К. и М.П.научил, че може да паркира там МПС-та. Така спорадично Р.Т. паркирал автомобили в имота, за което не плащал никому наем.
В показанията на една част от горепосочените свидетели / М.П., А.Г., В.К./ се сочи, че са влизали в имота с ключ, даден им от управителя на „Ф. Г.“ - В. К. С ключа отключвали катинар с верига, с който била заключвана вратата, осигуряваща достъпа в мястото. Свидетелят Д.Г. също сочи, че достъпа до имота се осъществял през врата, която се заключвала с катинар, ключът за който бил в свидетеля П. В друга част от свидетелските показания – на свидетелите Б.Н.,Г.К., Р.Т., които също сочат, че са ползвали имота за паркиране на ППС, липсват данни за ключ, респективно за врата в имота, заключвана с верига и катинар, преодоляването на които е било необходимо за да осъществят достъпа си до имота.
По делото се събраха гласни доказателства –показанията на свидетелите Хр.Т. и Кр.Г., в които се сочи, че след 89-та година до около 2012г. ответникът Х. Л. заедно със семейството си е обработвал процесните недвижими имоти и е отглеждал в тях плодове и зеленчуци. Т. и Г. категорично заявяват, че други лица освен ответникът Л. и семейството му не са виждали да ползват мястото/имота. В противовес на тези показания по делото са показанията на свидетелите Б.А. и Н.П. Свидетелката А. /съпруга на ищеца Д. А./ сочи, че след 1996г. до около 2010година двамата със съпруга й са ползвали една част от процесните имоти, за да отглеждат в нея зеленчуци, а в друга част от имота имало скеле за тютюн, поставено от съсед, за което последният имал съгласието на Т. Б. З. /наследник по закон на Г. М. Л./. Наред с това А. казва: „…Преди да заградят имота, /преди година и половина/ не съм виждала Х. Л. или представител на фирма в имота… Никой не ни е безпокоил да гледаме зеленчуци в имота. Не съм виждала непознати лица да паркират там коли…Преди да го заравнят, мястото представляваше поляна. Последните 5-6 години никой не е идвал да заявява, че това място е тяхно. След като беше заградено мястото видяхме табела „Продава се.“…всички наследници имахме намерение да продадем имота…След спечелване на делото Х. Л. не е заявявал пред нас, че е собственик на имота. Не е обработвал имота, не го е владял. Ние обработвахме мястото .“ В подкрепа на казаното от А. са показанията на свидетеля Н.П. /б.р. със страните, съсед на процесните имоти/. П.сочи: „Наследниците на Г. М. Л. имат наследствен имот в град П..наследниците са много…..От 95 година мястото не е оградено. Съседите оставят трактори там, ползват мястото…паркират стара техника. Сега не е така, защото от година и половина парцелът беше заграден….Дотогава нямаше нищо, гола поляна. Сега има ограда, има табела „Продадено.“..Тази табела видях след като се сложи оградата, няма и година.“ При повторния разпит свидетелят П. сочи: „…Минавам всеки ден от там, не съм виждал паркирани коли в парцела на Л.…За да влязат в техния парцел трябва да отворят мрежата.“ Останалият събран по делото гласен и писмен доказателствен материал не съдържа информация относно това кои лица и в кои периоди от време са ползвали/владяли процесните недвижими имоти, поради което съдът счита за недоказани твърденията на ответника Л. за упражнявано от същия владение на процесните недвижими имоти до месец юли 2011година, както и за упражнявано от дружеството-ответник петгодишно владение с начало 09.12.2011година.
При така установеното от фактическа страна съдът прави следните правни изводи:
Предявени са при условията на обективно кумулативно съединяване положителни вещно правни установителни искове по чл.124, ал.1 ГПК и акцесорни – по чл.537, ал.2 ГПК.
По своя характер установителните искове по чл.124, ал.1 ГПК целят да разрешат със сила на пресъдено нещо възникнал между две или повече лица спор за собственост или ограничено вещно право. Целта на защитата по тези искове е да се установи действителното правно положение в отношенията между страните и да се осуети занапред възникването на нов спор за собственост.
В настоящия казус страните спорят относно собствеността на описаните в исковата молба два недвижими имота. Ищците твърдят, че са собственици на 7/8 идеални части от недвижимите имоти на основание наследяване на Г. М. Л., бивш жител на гр.П., починал на **.**.****година. В подкрепа на претенциите си представят писмени доказателства – решение № 1035/23.03.1993г. и решение изх. № 18-01-031/03.06.1993г., двете по описа на ПК-П., нотариален акт № 84/1996г. и решение № 386/26.02.1999г. по гр.д. № 2017/1997г. по описа на РС-П., влязло в сила на 16.03.1999година, които съдът изцяло кредитира с доверие предвид необорването им от останалите доказателства по делото и неоспорването им от ответниците. Въз основа на тези доказателства съдът приема за безспорно доказано правото на наследниците на Г. М. Л., роден на **.**.****година и починал на **.**.****г., на собственост върху недвижими имоти с идентификатор № 56126.603.1822 и с имот с идентификатор № 56126.603.1838 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, както следва :
1/8 /една осма/ идеална част за наследниците на К. Г. З., ЕГН ***** /дъщеря/, починала на **.**.****г., а именно: Д. Б. З., ЕГН **** ; Е. А. Т. ЕГН ***** и И. А. Н., ЕГН **** по заместване на М. Б. Н., ЕГН ****, починала на **.**.****г.; Н. Г. С., ЕГН ****, М. Г. К., ЕГН **** и В. Г. С., ЕГН ****по заместване на В. Б.С., ЕГН *******, починала на **.**.****г.; С. С. З., ЕГН ****, Б. Т. З., ЕГН **** и Й. Т. З., ЕГН ***** по заместване на Т. Б. З.,ЕГН *****, починал на ****.***г.; И. И. З., ЕГН ****, Д. Г. З., ЕГН **** и И.А.И., ЕГН **** и И. А. И., ЕГН **** /последните двама по заместване на Р. Г. К. ЕГН ***., починала на **.**.****г./- всички по заместване на Г. Б. З., ЕГН *****, починал на **.**.****.;
1/8 /една осма идеална част за наследниците на Б.Г.Р., ЕГН **** /дъщеря/, починала на **.**.****г., а именно: К.Г.Р., ЕГН **** /син/; М. В.Р., ЕГН ****, Н.Г.Р., ЕГН ****, Д.Г.Р., ЕГН **** и А. Г. Р., ЕГН ***** - по заместване на Г. Д. Р., ЕГН ***** /син/, починал на **.**.****г.; Т.Д.Р., ЕГН *******, И.Д.Р., ЕГН *******, Й.Г.Ш., ЕГН ***** /последната по заместване на С.Д. Ш., ЕГН ***** /дъщеря/, починала на **.**.****г./ – тримата по заместване на Д.Г.Р., ЕГН ****, починал на **.**.****г. /син/; В.К.Р., ЕГН ****, Е.С.Т., ЕГН**** и С.Г.Р., ЕГН ***** /последната по заместване на Г. С. Р. ЕГН ****/син/, починал на **.**.****г./ - всички по заместване на С.Г.Р., ЕГН ******* /син/, починал на **.**.****г.
1/8 /една осма идеална част за наследниците на А.Г.Л., ЕГН ****/син/, починал на **.**.****г., а именно: Г.А.Л., ЕГН **** /син/; А.А.Т., ЕГН ***** /дъщеря/; Л.А.Г., ЕГН *** /дъщеря/; П.Н.Л., ЕГН *****, А.Й.Л. ЕГН *********, Н.Й.Щ., ЕГН **** и И.Й.О., ЕГН ***** /последните по заместване на М. Й. О., ЕГН ********/дъщеря/, починала на **.**.****г./ - последните по заместване на Й.А.Л., ЕГН **** /син/, починал на **.**.****г.;
1/8 /една осма/ идеална част за наследниците на С.Г.Л., ЕГН ***********/син/, починал на **.**.****г., а именно: Г.С.Л., ЕГН ****/син/; Х. С. Л., ЕГН **** /син/ и Г.С.Г., ЕГН ******/дъщеря/;
1/8 /една осма идеална част за наследниците на Г.Г.С., ЕГН ***** /дъщеря/, починала на **.**.**** г., а именно: А.И.С., ЕГН ****/син/;М.И.Г., ЕГН ***** /дъщеря/ и Г.И.С., ЕГН **** /син/;
1/8 /една осма идеална част за наследниците на С.Г.К., ЕГН **** /дъщеря/, починала на **.**.****г., а именно: И.С.К., ЕГН *** /син/, В.С.Н., ЕГН ****/дъщеря/, С.С.А., ЕГН ****** /дъщеря/;
1/8 /една осма идеална част за наследниците на Б.Г.Л. ЕГН ***** /син/, починал на **.**.****г., а именно: Д.Б.Л., ЕГН ********* /син/ и Н.Б.Л., ЕГН **** /син/;
1/8 /една осма идеална част за наследниците на М.Г.А., ЕГН **** /дъщеря/, починала на **.**.****г., а именно: Д.С.А., ЕГН **** /син/;Р.С.А., ЕГН **** /дъщеря/; О.С.А., ЕГН **** /син/; Г.С.А., ЕГН ***** /син/. Ето защо съдът счита за безспорно доказани ищцовите твърдения, че на основание наследяване от Г. М. Л. са придобили 7/8 /седем осми/ идеални части от процесните недвижими имоти.
Ответникът Х.С.Л. противопоставя на предявените установителни вещноправни искове възражение за придобиване на имотите в изключителна собственост на основание давностно владение, осъществено в период с начален момент неформална делба между Г. М. Л. и синовете му С., Б. и А. и краен момент преди 1999година, както и давностно владение с краен момент издаването на нотариални актове № 37 и № 38 /2011година. В тази връзка, преценявайки събраните по делото гласни доказателства и по-конкретно липсата на данни в което и да е от тях за неформална делба между Г. М. Л. от една страна и синовете му С., Б. и А. от друга страна съдът прави извод за недоказаност на заявеното от Х.Л. твърдение за начален момент на упражнявано от последния давностно владение върху процесните имоти преди смъртта на Г. М. Л. и по-конкретно момента на сключване на договор на делба между Г.Л. и синовете му Б., С.и А.
Несъмнено се установи по делото, че след възстановяване собствеността на наследниците на Г. М. Л. върху процесните недвижими имоти наследниците му по закон /съгласно приложеното по делото удостоверение за наследници/ са станали съсобственици и съвладелци на собствената си идеална част и държатели на идеалната част на другите сънаследници.
По делото не се събраха доказателства и за упражнявано от Х.С.Л. непрекъснато владение на процесните недвижими имоти в продължение на десет години преди 1999година, както и в период от време десет години преди издаване на констативни нотариални актове № 37 и № 38 /2011година.
Правото на собственост върху недвижим имот се придобива по давност с непрекъснато владение в продължение на десет години, а ако е добросъвестно – в продължение на пет години /чл.79, ал.1 ЗС/. Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи лично или чрез другиго като своя. Следва, че владението като придобивно основание представлява сложен фактически състав, включващ обективен елемент – изтичане на определен период от време и извършване на дейност по фактическо господство върху вещта; субективен елемент – намерение за своене на вещта, наличието на които следва да бъде установено по несъмнен начин.
За да е годно владението да породи правните последици на придобивната давност е необходимо същото да е постоянно, непрекъснато, несъмнено, спокойно и явно /решение № 262/01.11.2012г. по гр.д. № 439/2012г., ВКС II г.о./. В практиката на ВКС е дадено тълкуване, че след като веднъж фактическата власт върху имота е установена като държане, колкото и време да продължи и каквото и да е субективното отношение на държателя, тази фактическа власт не може да доведе до придобиване на собственост по давност и само ако държателя промени намерението си и превърне държането във владение, в негова полза започва да тече придобивна давност, но за да се приеме, че е налице завладяване, е необходимо промяната в намерението фактическата власт да се упражнява вместо другиго изключително за себе си да намери външно проява чрез действия, които недвусмислено отричат правата на досегашния собственик или владелец, което следва от изискването владението да не е установено по скрит начин /решение № 12/19.02.2014г. по гр.д. № 1840/2013г. ВКС I г.о., решение № 115/28.10.2016г. по гр.д. № 977/2016г. ВКС II г.о./. С решение № 241/28.10.2015г. по гр.д. № 1919/2015г. ВКС I г.о. е дадено тълкуване, че обвързването на определени правни последици със задължение за действие, извършването на което следва да достигне до друг правен субект и да бъде възприето от него, винаги следва да бъде поставяно в зависимост от възможността процесът на узнаване и възприемане да бъде обективно осъществен, тъй като осъществяването на този процес не винаги зависи само и единствено от волята на извършващото действието лице. При преценка дали е налице обективна невъзможност за демонстриране на завладяването следва да се има предвид тълкуването по решение № 17/01.03.2017г. по гр.д.№ 2923/2016г.ВКС II г.о., според което това състояние /на обективна невъзможност/ е изключение и поради това не може да бъде прилагано разширително. То се отнася само до случаи, при които лицата или изобщо не се познават или между тях не съществуват никакви отношения поради трайна отдалеченост във времето и разстоянието.
За да придобие по давност правото на собственост върху чуждите идеални части, съсобственикът/сънаследникът, който не е техен владелец, следва да превърне с едностранни действия държането им във владение. Тези действия трябва да са от такъв характер, че с тях по явен и недвусмислен начин да се показва отричане владението на останалите съсобственици. Ако се позовава на придобивна давност – какъвто е настоящият казус, той трябва да докаже, че е извършил действия, с които е престанал да държи идеалните части от вещта на другите съсобственици/сънаследници и е започнал да ги държи за себе си с намерение да ги свои, като тези действия са доведени до знанието на последните. Завладяването частите на останалите сънаследници/съсобственици и промяната поначало трябва да се манифестира пред тях и осъществи чрез действия, отблъскващи владението им и установяващи своене, освен ако е обективно невъзможно / в този смисъл Тълкувателно решение от 06.06.2012година по тъкувателно дело № 18/2012година на ВКС/.
Както бе казано по-горе, когато съсобствеността върху един недвижим имот произтича от наследяване, сънаследникът, който упражнява фактическа власт върху имота владее своята идеална част, а по отношение на идеалните части на останалите сънаследници упражнява фактическа власт в качеството на държател. За да придобие по давност правото на собственост върху чуждите идеални части този съсобственик-сънаследник следва да превърне с едностранни действия държането им във владение. Действията трябва да са явни и недвусмислени и да показват отричане на владението на останалите съсобственици/сънаследници. В този смисъл ответникът Л. следваше да докаже в настоящия процес, че след смъртта на Г. М. Л. е започнал да владее спорните недвижими имоти по начин, че е престанал да държи идеалните части на останалите наследници - ищците, и е започнал да ги държи за себе си с намерение да ги свои, като тези действия са доведени до знанието на последните, което в случая не бе сторено. По делото не се събраха категорични, несъмнени доказателства за действия на своене от страна на Х. С.Л.по отношение на процесните 7/8 идеални части от имотите, както и за свеждане на такива действия до знанието на съсобствениците/ ищците/. Напротив, събраха се доказателства за противното - показанията на свидетелите А. и Н.П., които категорично и недвусмислено сочат, че Х. Л. не е заявявал пред останалите наследници на Г. М. Л., че е изключителен собственик на имотите, както и че не ги е своил/ владял в десетгодишен период от време преди месец юли 2011година.
Не се доказа и хипотезата на обективна невъзможност Х. Л., ползващо се от констативните нотариални актове лице, да извърши действия, отблъскващи владението на останалите сънаследници на Г. М. Л. и установяващи своене за себе си, съответно действия по свеждане до знанието на останалите сънаследници намерението си да свои имотите за себе си. Ето защо съдът приема за недоказано възражението на Х. Л., че на основание давностно владение, упражнявано десет години преди 1999година и десет години преди месец юли 2011година е придобил в изключителна собственост процесните недвижими имоти, и като такова следва да го остави без уважение.
Последица от недоказването правото на собственост на ответника Х. Л. на основание давностно владение върху процесните два недвижими имота в частта над притежаваната от същия по наследство от С.Г.Л. 1/8 идеална част е оборване на доказателствената сила на констативен нотариален акт № 037, дело № 223/2011г. и констативен нотариален акт № 038, дело № 224/2011г., двата по описа на Нотариус рег. № 510 на НК с район на действие РС-П. в посочената част. В този смисъл и на основание чл.537, ал.2 ГПК нотариалните актове в оборената част следва да бъдат отменени.
По отношение на предявените срещу „Б. Г.“ ****вещноправни установителни искове съдът съобрази следното:
Безспорно се доказа правото на собственост на ищците върху 7/8 идеални части от процесните два недвижими имота, придобито на основание наследяване от Г. М. Л., починал през ****г. Доказа се по несъмнен начин, че към датата на възлагане на имотите на ответника-дружество, на основание публична продан, извършена по изпълнително дело № 20117960401157/2011г. по описа на ЧСИ Ш.Д.рег. № *** с район на действие Окръжен съд-гр.Б. с длъжник Х. С. Л., ЕГН ****, последният не е бил изключителен собственик на имотите. Към този момент Х.Л. е бил съсобственик на имотите, притежаващ 1/8 /една осма/ идеална част от тях. Т.е. доказа се, че предмет на проданта са били чужди на длъжника по изпълнителното дело имоти.
Трайно прието е в съдебната практика, че продажбата на чужда вещ не е нищожна. Същата е непротивопоставима на действителния собственик – в случая ищците като титуляри на 7/8 идеални части от имотите. Продажбата на чужда вещ не произвежда действие по отношение на действителния собственик, тъй като за да бъде обект на транслативна сделка правото следва да е част от имуществото на прехвърлителя. Когато продавачът не е собственик, той не може да изпълни задължението да прехвърли правото, което не притежава. Без значение е субективното възприятие на купувача – дали знае или не, че продавачът е собственик на вещта. Предвид на което следва, че принадлежащото на ищците право на собственост върху процесните два недвижими имота не би могло да бъде отчуждено на основание сочената от ответника публична продан.
Безспорно установеното по делото въвеждане на дружеството-ответник във владение на двата имота на 09.12.2011година следва да се разглежда като действие от страна на дружеството, обективиращо намерение за своене на имотите. Само по себе си това действие обаче не представлява довеждане до знанието на действителните собственици, в случая ищците, на намерението на ползвателя/дружеството-ответник да свои имотите за себе си. По делото не се събраха категорични доказателства, които да установяват, че „Ф.Г.“ ****, понастоящем „Б. Г.“ **** е извършвал в петгодишен период, считано от 09.12.2011година действия по своене на собствените на ищците 7/8 идеални части от процесните два недвижими имота, които действия да е довел до знанието на ищците намерението си да свои имотите за себе си. Събраните по делото писмени доказателства /договори за наем/ и гласни доказателства за ползване на имотите от трети лица /показанията на свидетелите, посочени от ответниците/ не са категорични и безпротиворечиви в частта относно времето и начина, по който е осъществяван достъпа на тези лица до имотите, същевременно тези доказателства в противоречие с данните, събрани чрез показанията на свидетелите на ищците, в които се сочи по категоричен и непротиворечив начин, че такова ползване от трети лица на имотите не е осъществявано.Т.е. не се доказа по делото, че към датата на образуване на настоящото дело ответника-дружество е придобил на основание 5-годишно давностно владение правото на собственост върху процесните 7/8 идеални части от имотите, предмет на процесната публична продан, поради което този ответник не е придобил в патримониума си собствеността върху тях. В този смисъл исковете са изцяло доказани, основателни и като такива следва да бъдат уважени.
Предвид изхода на спора и на основание чл.78, ал.1 ГПК ответниците следва да заплатят на ищците сторените от последните разноски по делото в размер на 556.21лева, от които 546.21 лева държавна такса по предявените искове и 10.00 лева държавна такса за съдебни удостоверения.
Мотивиран от горното и на основание чл.124 от ГПК и чл.537 ГПК, съдът

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Х.С.Л., с ЕГН ****, с постоянен адрес в град П., улица „К." № * и „Б.Г." **** (с предишно име на фирмата „Ф. г." ), ЕИК ****, седалище и адрес на управление: гр. С.****, р-н В., ж.к. „Б.", ул. „К. № **, представлявано от В.В.М., че ищците са собственици на основание наследствено правоприемство от общия им наследодател Г. М. Л. - бивш жител на гр. П., починал на **.**.**** година, на общо 7/8 /седем осми/ идеални части, както следва:Д. Б. З. - 1/40 идеални части, Е. А. Т. - 1/80 идеални части; И. А. Н.
- 1/80 идеални части; Н. Г. С. - 1/120 идеални части; М. Г. К. - 1/120 идеални
части; В. Г. С. - 1/120 идеални части; С. С. З. - 1/120 идеални части; Б. Т. З.
- 1/120 идеални части; Й. Т. З. - 1/120 идеални части; И. И. З. - 1/120 идеални
части; Д. Г. З. - 1/120 идеални части; И. А. И. - 1/240 идеални части; И. А. И.
- 1/240 идеални части; К. Г. Р. - 1/32 идеални части; М. В. Р. - 1/128 идеални
части; Н. Г. Р. - 1/128 идеални части; Д. Г. Р. - 1/128 идеални части; А. Г. Р.
- 1/128 идеални части; Т. Д. Р. - 1/96 идеални части; И. Д. Р. - 1/96 идеални
части; Й. Г. Ш. - 1/96 идеални части; В. К. Р. - 1/62 идеални части; Е. С. Т. -
1/96 идеални части; С. Г. Р. - 1/192 идеални части; Г. А. Л. - 1/32 идеални
части; А. А. Т. - 1/32 идеални части; Л. А. Г. - 1/32 идеални части; П. Н. Л. -
3/256 идеални части; А. Й. Л. - 1/128 идеални части; Н. Й. Щ. - 1/128 идеални
части; И. Й. О. - 1/256 идеални части; А. И. С. - 1/24 идеални части; М. И. Г.
- 1/24 идеални части; Г. И. С. - 1/24 идеални части; И. С. К. - 1/24 идеални
части; В. С. Н. - 1/24 идеални части; С. С. А. - 1/24 идеални части; Д. Б. Л. -
1/16 идеални части; Н. Б. Л. - 1/16 идеални части; Д. С. А. - 1/32 идеални
части; Р. С. А. - 1/32 идеални части; О. С. А. - 1/32 идеални части; Г. С. А. -
1/32 идеални части от следните недвижими имоти:
имот с идентификатор № 56126.603.1822 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 767 кв. м., с адрес на имота: гр. П. У. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1822, кв. 87, парцел XX, П. съседи: 56126.603.1707, 56126.603.9919, 56126.603.9918, 56126.603.1820, 56126.603.1824,56126.603.1838;
имот с идентификатор № 56126.603.1838 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 678 кв. м., с адрес на имота: гр. П. У. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1838. кв. 87, парцел XXI, П. съседи: 56126.603.1707, 56126.603.1824, 56126.603.1822, 56126.603.1837, 56126.603.9919.

ОТМЕНЯ на основание чл.537, ал.2 от ГПК нотариален акт за удостоверяване
право на собственост върху недвижим имот на основание давностно владение № 037, том II, per. №4246, дело №223/27.07.2011г. на нотариус К. Т. с per. № *** с район на действие РС-П. и нотариален акт за удостоверяване право на собственост върху недвижим имот на основание давностно владение № 038, том II, per. №4247, дело №224/27.07.2011г. на нотариус К. Т. с per. №*** с район на действие РС-П.
в частта над притежаваната от Х.С.Л., с ЕГН ****, с постоянен адрес в град П., улица „К." № * по наследство от С.Г.Л. 1/8 /една осма/ идеална част от следните имоти:
имот с идентификатор № 56126.603.1822 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18- 70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 767 кв. м., с адрес на имота: гр. П. У. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1822, кв. 87, парцел XX, П. съседи: 56126.603.1707, 56126.603.9919, 56126.603.9918, 56126.603.1820, 56126.603.1824,56126.603.1838;
имот с идентификатор № 56126.603.1838 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ 678 кв. м., с адрес на имота: гр. П. У. „Д. Т." № **, вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 1838. кв. 87, парцел XXI, П. съседи: 56126.603.1707, 56126.603.1824, 56126.603.1822, 56126.603.1837, 56126.603.9919.

ОСЪЖДА Х.С.Л. с ЕГН ***, с постоянен адрес в град П. улица „К." № * и „Б.Г." **** (с предишно име на фирмата „Ф.г." ), ЕИК ****, седалище и адрес на управление: гр. С. ****, р-н В., ж.к. „Б.", ул. „К." № **, представлявано от В. В. М. да заплатят на Д. Б. З., с ЕГН *, с постоянен
адрес в гр. П. У. „М. П." № *, Е. А. Т., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „К.А. Б." № **, И. А. Н., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр.П. У. „Б." № **, Н. Г. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. пл. „В." № *, М. Г. К., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Г.С." № **, В. Г. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „М." № **, вх. *, С. С. З., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., Б.Т. З., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., Й. Т. З., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., И. И. З., с ЕГН *, с
постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., Д. Г. З., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Р." № *., вх.*, И. А. И., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „О." №**, И. А. И., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „С." № **, К. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „Ц.С." № **, М. В. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „П." № *, Н. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „И. В." № **, Д. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „П." № *, А. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У.
„Б. 3, Т. Д. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „И. В." № *, И. Д. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. С., У. „Ц. К." № **, Й. Г. Ш., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „В.П." № **, В. К. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „С. № *, Е. С. Т., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У.„В. П." № **, С. Г. Р., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „Б." № *, Г. А. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Е. Й." №
**, вх. А, А. А. Т., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. ж.к. „Ц. С." № *, . *, ап. **, Л. А. Г., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „К. М." № **, П. Н. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „М.Г." № **, А. Й. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „. Г." № **, вх.*, Н. Й. Щ.. с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „О." № *, И. Й. О., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „С. К." № **, . *, ап. **, А. И. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „В. К." № **, М. И. Г., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „К." №**, Г. И. С., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „В. К." № **, И. С. К., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „П." № *, В. С. Н., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „С." № **, С. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в О. П. с. К., У. „Г. Д." № **, Д. Б. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „М. Г." № **, Н. Б. Л., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „К. М." № **, Д. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П. У. „Г. У." № **, Р. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П., У. „Ч." №**, О. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. П., У. „З." № *, Г. С. А., с ЕГН *, с постоянен адрес в гр. С., ж.к. „Д." **,
съдебни разноски в размер 556.21 /петстотин петдесет и шест лева и двадесет и една стотинки/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Б. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ: