Решение № 8010

към дело: 20201230200715
Дата: 12/07/2021 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството е с правно основание чл.638,ал.3 Кодекса за застраховането(КЗ), във връзка с чл.59 от ЗАНН и е образувано по жалба на Н. С. Т.,от [населено място],ул.“О.“ № *, [ЕГН] срещу НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ (НП)№20-0314-000606/02.07.2020г на Началника на РУ-П. към ОДМВР Б..
В жалбата си жалбоподателят изразява несъгласие с издаденото НП,като счита същото за незаконосъобразно,поради допуснато съществено процесуално нарушение-в наказателното постановление е посочено,че извършва нарушението като водач на лек автомобил „Тойота Авенсис“ с Р.. [рег.номер на МПС] ,а пък управлява товарен автомобил „Фиат Дукато“ с Р.. [рег.номер на МПС] ,тоест не става ясно за кой от посочените автомобили не е имал сключена застраховка „гражданска отговорност“.Освен това сочи,че управляваният автомобил не е негова собственост,искал е само да го изпробва с намерение за закупуване,поради което изобщо не е обърнал внимание дали за този автомобил е имало сключена застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите“.
Иска от съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично.Дава обяснения като сочи,че товарният автомобил не е бил негова собственост,а го е управлявал,тъй като имал намерение за закупуване.Ето защо не е обърнал внимание дали за този автомобил е имало сключена застраховка „гражданска отговорност“.Сочи,че след проверката веднага е уведомил собственика и представя сключена застраховка „гражданска отговорност“ от същата дата ,но с час на сключване -13.10часа.
За ответника по жалбата –РУ –П., редовно призовани, представител не се явява.
За РП-П. в качеството й на заинтересована страна представител не се явява и не взема становище по жалбата.
По делото са събрани писмените доказателства.Разпитани са свидетелите С. И. М. и Д. В. Свечев.

Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка,съдът установи от фактическа страна следното :
На 07.06.2020г в 11.40ч С. И. М. /полицейски инспектор при РУ-П./,в присъствието на свидетеля Д. В. Свечев, съставил АУАН на жалбоподателя,за това,че в [община],на път трети клас №1084 като водач на товарен автомобил „Фиат Дукато“ с Р.. [рег.номер на МПС] ,собственост на В. К.,не може да представи валидна застраховка гражданска отговорност,което представлява нарушение на чл.638,ал.1 от КЗ.
АУАН е съставен в присъствие на нарушителя и подписан лично от него.
Въз основа на акта за нарушение, на 02.07.2020г, Началникът на РУ - П. към ОДМВР - Б. е издал атакуваното НП № 20-0314-000606, в което е възпроизведено същото нарушение,отразено в АУАН –липса на валидна застраховка гражданска отговорност,но с разликата,че са посочени два автомобила,за които не е имало сключена застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите“-посочено е ,че жалбоподателят като водач на лек автомобил „Тойота Авенсис“ с Р.. [рег.номер на МПС] е управлявал товарен автомобил „Фиат Дукато“ с Р.. [рег.номер на МПС] ,собственост на В. К..Освен това е направен извода,че жалбоподателят е осъществил нарушение на чл.638,ал.3 КЗ,тъй като е лице,което не е собственик и управлява МПС,във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО” на автомобилистите,поради което му е наложено наказание- Глоба в размер на 400 лева. НП е връчено на 15.07.2020г видно от разписката към НП,а жалба е депозирана в РС-П. на 20.07.2020г.

При така установеното, съдът приема от правна страна следното :
Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното постановление) и в законоустановения 7-дневен срок. Поради това жалбата е допустима.

Жалбата е и основателна.
В настоящото производството,съдът достигна до извод за допуснати съществени процесуални нарушения,които са довели до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Съгласно описаната по-горе фактология е безспорно ,че жалбоподателят е управлявал МПС,за което не е имал сключена валидна застраховка „гражданска отговорност“, но не става ясно дали не е имал такава застраховка за лек автомобил „Тойота Авенсис“ с Р.. [рег.номер на МПС] или за товарен автомобил „Фиат Дукато“ с Р.. [рег.номер на МПС] .И тъй като застраховката „гражданска отговорност“ се издава за конкретно МПС,а в наказателното постановление са описани два автомобила,самият АНО е допуснал съществено процесуално нарушение-стигнало се е до съществено противоречие относно вида на моторното превозно средство,управлявано от жалбоподателя,за което не е имало сключена валидна застраховка. По този начин административно-наказателното производство е приключило със съществен порок,водещ до ограничаване правото на защита на привлеченото към административно- наказателна отговорност лице.Порокът е съществен,тъй като е налице неяснота относно основния факт на защита-нарушителят не знае дали следва да се защитава за управление на лек автомобил „Тойота Авенсис“ с Р.. [рег.номер на МПС] или за управление на товарен автомобил „Фиат Дукато“ с Р.. [рег.номер на МПС] ,тъй като и двата автомобила са описани в наказателното постановление като нямащи валидна застраховка „гражданска отговорност на автомобилистите“.
Допуснато е и друго съществено процесуално нарушение: с АУАН на жалбоподателя е вменено извършването на нарушение на чл.638,ал.1 КЗ,касаещ отговорността на собственика за липса на сключен договор за застраховка „гражданска отговорност“,а с НП последният е подведен под отговорност за нарушение на чл.638,ал.3 КЗ,касаещ отговорността на несобственика,тоест на лицето,което управлява МПС.С други думи, чл.638,ал.1 и чл.638,ал.3 КЗ засягат отговорността на различните субекти-на собственика и на ползвателя на управляваното ППС,за което не е сключена застраховка „ГО“.

С оглед на гореизложените съображения за допуснати съществени процесуални нарушения,касаещи вида на управляваното ППС както и нарушената административно-наказателна разпоредба,посочена в АУАН и в НП,то издаденото НП като незаконосъобразно следва да бъде отменено .

Поради констатираните съществени процесуални нарушения,които са основание за отмяна на издаденото НП,не следва да бъдат излагани мотиви относно правилността на същото.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1ЗАНН,съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ (НП)№20-0314-000606/02.07.2020г на Началника на РУ-П. към ОДМВР Б., с което на Н. С. Т.,от [населено място],ул.“О.“ №*, [ЕГН],за нарушение на чл.638,ал.3 КЗ му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 400лв (четиристотин лева) като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред Административен съд-Б. ,в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :