Протоколно определение № 615

към дело: 20151230200740
Дата: 09/02/2015 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1.Подсъдимият А. Ю. М. се признава за ВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през месец май 2001 година, в района на [населено място], област Б., е излязъл през границата на страната с Република Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 от НК.
2.За извършеното от подсъдимия М. престъпление, на основание чл.384НПК във вр. чл.381от НПК и чл.279, ал.1 НК във вр. с чл.55, ал.1, т.2, б“б“ и ал.3 от НК МУ СЕ НАЛАГА наказание “ ГЛОБА “ в размер на 200 /двеста / лева..
3. По делото няма приобщени веществени доказателства.
4.От престъплението не са причинени имуществени щети.


С П О Р А З У М Е Л И С Е :

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ПОДСЪДИМ:


Съдът, като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и 9 от НПК

О п р е д е л и : N 615 / 02.09. 2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N 740 /2015 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


Протоколът се написа в с.з., което приключи в 11.10 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: