Определение № 8001

към дело: 20201230200830
Дата: 01/04/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството по делото е образувано по жалба на [фирма], [населено място] НП № 6-25/11.12.2020г. на Директора на РИОСВ – Б..
Видно от административно наказателната преписка, атакуваното НП е издадено за нарушение по чл. 135, ал.3, т. 2, вр. чл. 79, ал. 2, вр. чл. 78, ал.3, т.3 ЗУО, за това че дружеството жалбоподател не е подало до директора на РИОСВ – Б. заявление за изменение и допълнение на притежаван от дружеството регистрационен документ.
В казуса, нарушението е извършено чрез бездействие - дружеството е дължало подаване пред РИОСВ [населено място] на посоченото заявление ведно с документите, удостоверяващи осъществена промяна по чл. 78, ал.3, т.3 ЗУО, но не е изпълнило това си задължение. Нарушението е довършено там където се е дължало действието, а именно – РИОСВ – Б., което попада в териториалния обхват на Районен съд – Б..
Доколкото, съгласно чл.59, ал. 1 от ЗАНН наказателните постановления подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението съдът намира, че производството по делото да бъде прекратено и изпратено по компетентност на Районен съд – Б..

Водим от горното и на основание чл.59, ал. 1 ЗАНН, П. районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 830/2020г. по описа на Районен съд – П.. ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд – Б..
Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: