Протоколно определение № 8022

към дело: 20211230200021
Дата: 01/07/2021 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

................................................................................
......................
СЪДЪТ, на основание чл. 382, ал. 6 НПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение,
постигнато между страните, както следва:

І. Обвиняемият Б. С. /B. S./, се признава за виновен в това, че:
1. На 01.01.2021 г., през ГКПП – Кулата /Промахон/, съгласно чл. 4, ал. 1 от
Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата между
Република България и Република Гърция от 2008 г., в съучастие с А. А. /A.
A./ от Р. Т., в качеството му на помагач, а последният като
извършител, умишлено го е улеснил в опита му да излезе през границата на
страната с Република Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта,
като помощта му се е изразила в това, че му е предоставил неистински официален
чуждестранен документ – френско свидетелство за управление на моторно превозно средство № ***, издадено на *** г. от Република Франция –
престъпление по чл. 279, ал. 1, предл. 2 във вр. с чл. 18, ал. 1 във вр. с чл.
20, ал. 4 НК, и
2. На 01.01.2021 г., на ГКПП – Кулата /Промахон/, съгласно чл. 4, ал. 1 от
Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата между
Република България и Република Гърция от 2008 г., в съучастие с А. А. /A.
A./ от Република Турция, в качеството му на помагач, а последният като
извършител, умишлено го е улеснил, при съзнателното му ползване на неистински
официален чуждестранен документ – френско свидетелство за управление на моторно превозно средство № ***, издадено на***. от Република Франция,
при използването му пред служител на МВР – Г. – гр. П. – Х. К. В., когато от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като помощта му се е изразила в предоставянето на посочения по-горе документ – престъпление по чл. 316, предл. 1 във вр. с чл. 308, ал. 2, предл. 5 във вр. с чл. 20, ал. 4 НК.

II. За извършените от обвиняемия Б. С. престъпления, на същия се налагат
следните наказания:
1. За престъплението по чл. 279, ал. 1, предл. 2 във вр. с чл. 18, ал. 1 във
вр. с чл. 20, ал.4 НК – се налага наказание „лишаване от свобода” за срок от 6
(шест) месеца и „глоба” в размер на 100 лв. (сто лева), като на основание чл.
66 НК изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода” се отлага за срок от 3 (три) години, считано от влизане в сила на настоящото споразумение.
2. За престъплението по чл. 316, предл. 1 във вр. с чл. 308, ал. 2, предл. 5
във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 4 НК – се налага наказание „лишаване от
свобода” за срок от 8 (осем) месеца, като на основание чл. 66 НК изтърпяването
му се отлага за срок от 3 (три) години, считано от влизане в сила на настоящото
споразумение.
3. На основание чл. 23, ал. 1 НК, на обвиняемия Б. С. се налага едно общо най-
тежко наказание измежду така определените наказания, а именно „лишаване от
свобода” за срок от 8 (осем) месеца и “глоба” в размер на 100 лв. (сто лева),
като на основание чл. 66 НК изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода” се отлага за срок от 3 (три) години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

III. На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 НПК във вр. с чл. 67, ал. 2 НК, по време
на изпитателния срок, не се налага възлагането на възпитателни грижи за
осъдения.

ІV. Веществени доказателства по делото няма.

V. От деянието не са причинени имуществени вреди.

VІ. Разноски по делото не са направени.


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ОБВИНЯЕМ: ПРЕВОДАЧ:


СЪДЪТ, след като взе предвид, че споразумението е пълно, отговаря на
изискванията на закона и не противоречи на морала, счита, че същото трябва да
бъде одобрено, поради което и на основание чл. 382, ал. 7 и ал. 9 НПК

О П Р Е Д Е Л И: № 8022/07.01.2021 г.

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните по н.о.х.д. № 21/2021 г. на Районен съд – гр. П. и ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по същото.

Настоящото протоколно определението не подлежи на обжалване и протестиране.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЪТ, с оглед превода, извършен от преводача за нуждите на делото,

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на преводача С. Г. Ш. от бюджета на съда възнаграждение за
извършения превод в днешното заседание, в размер на 30 лв.

Протоколът се написа в съдебното заседание, което приключи в 14:47 ч.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: