Решение № 8566

към дело: 20201230100359
Дата: 10/28/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производството е правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, чл. 86, ал. 1 ЗЗД във връзка с чл. 660, ал. 2 ТЗ във връзка с чл. 658, ал. 1, т. 7, предл. 2 ТЗ и е образувано по искова молба на [фирма] (в несъстоятелност), ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], ул. „Н." № 6, ет. 4, офис 7, представлявано от А. Г. К., назначен за постоянен синдик с определение № 6162 от 27.11.2018 г., по т. д. № 3343/2017 г., VI - 19 състав на СГС, тел. [ЕГН], с адрес за призовки и съобщения по делото: [населено място], ул. „А." № 26, ет. 2, против [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], ул. „Ц." № 21, представлявано от изпълнителния си директор Б. К..
Сочи се в исковата молба, че ищцовото дружество в несъстоятелност, като търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група, притежаваща лицензия № Л-361-15/21.07.2011 г. е продавал и доставял на ответника, активна нетна електрическа енергия, поемал е за своя сметка отговорността за небалансите в потреблението и е предоставял услуга „Прогнозиране на потреблението“ в периода от месец април 2017 г., до месец декември 2017 година. Посочва се, че във връзка с доставените количества електрическа енергия и допълнителни услуги, ищецът надлежно е издавал фактури за последните, които фактури са надлежно осчетоводени от „Ф. Е.“ и са включени в дневници за продажба на дружеството, а именно: фактура № [ЕГН] от 30.11.2017 г. за доставена ел.енергия и допълнителни услуги за месец ноември 2017 г. на обща стойност 7544,35 лева с вкл.ДДС и фактура № [ЕГН] от 31.12.2017 г. за доставена ел.енергия и допълнителни услуги за месец декември 2017 г. на обща стойност 289,10 с вкл.ДДС, като по същите не са извършвани плащания.
Иска се от съда да постанови решение, с което да бъде осъден ответника [фирма] да заплати на ищеца [фирма] (в несъстоятелност), сумата от 7 833,45 лв. - сбор от продажната цена за електрическа енергия и допълнителни услуги към нея, за която са издадени описаните по-горе фактури от „Ф. Е.", както и за заплащане на сумата от 1 834,16 лв. - сбор от мораторни лихви, както следва:
- 7544,35 лв. с вкл. ДДС за предоставени ел. енергия и допълнителни услуги за месец ноември 2017 г., по фактура № [ЕГН] от 30.11.2017 г., ведно със законна лихва от датата на подаване на тази искова молба до окончателното заплащане на дължимите суми;
- 1768,87 лв. - лихва върху сумата от 7544,35 лв. по фактура № [ЕГН] от 30.11 2017 г. за периода от 15.12.2017 г. до датата на подаване на тази искова молба;
- 289,10 лв. с вкл. ДДС за предоставени ел. енергия и допълнителни услуги за месец декември 2017 г., по фактура № [ЕГН] от 31.12.2017 г., ведно със законна лихва от датата на подаване на тази искова молба до окончателното заплащане на дължимите суми;
- 65,29 лв. - лихва върху сумата от 289,1 лв. по фактура № [ЕГН] от 31.12.2017 г. за периода от 15.01.2018 г. до датата на подаване на тази искова молба.
Прави се искане за присъждане на сторените разноски и адвокатски хонорар.
Препис от исковата молба и приложенията е изпратен на ответника за отговор съгласно чл.131 от ГПК, но в посочения срок, а и след това ответната страна не е депозирала писмен отговор, както и не са представени никакви доказателства.
В първото и второто насрочено открито съдебно заседание по делото ищцовото дружество не изпраща законен или процесуален представител, но такова не е проведено поради нередовно призоваване на ответното дружество. От страна на ищеца обаче са депозирани молба с искане за постановяване на на неприсъствено решение при условията на чл.238 от ГПК.
В проведеното съдебно заседание на 27.10.2020 г. ответното дружество, редовно призовано не изпраща законен или процесуален представител, не ангажира становище по предявения иск, не ангажира доказателства, не прави доказателствени искания или такова за отлагане на делото, не е направено и искане за разглеждане на делото в нейно отсъствие, в която връзка и съдът е уважил предходно подадените молба от ищцовото дружество за постановяване на неприсъствено решение.
Като взе предвид горното, съдът намира, че са налице предпоставките по чл.238, ал.1 от ГПК.
Съгласно чл. 239, ал. 1, т. 1 ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание.
Видно от материалите по делото тези изисквания са изпълнени по отношение на ответника.
Искът се явява основателен и доказан, следва да се уважи изцяло за посочените по-горе суми, като се постанови съдебно решение съгласно чл.239 ал.2 от ГПК без да се мотивира по същество поради наличие на предпоставките, визирани в ГПК за постановяване на неприсъствено решение.
При този изход на производството и на основание чл.78, ал.6 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд [населено място] от 386,70 лева, представляваща ДТ за образуване на делото. Въпреки, че ищцовото дружество претендира заплащането на адвокатско възнаграждение, по делото не са приложени доказателства за сторени такива, поради което съдът не дължи произнасяне.

Воден от горното и на основание чл.239 от ГПК, Петричкият районен съд

Р Е Ш И :

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], ул. „Ц." № 21, представлявано от изпълнителния си директор Б. К. да заплати на [фирма] (в несъстоятелност), ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], ул. „Н." № 6, ет. 4, офис 7, представлявано от А. Г. К., назначен за постоянен синдик с определение № 6162 от 27.11.2018 г., по т. д. № 3343/2017 г., VI - 19 състав на СГС, тел. [ЕГН], с адрес за призовки и съобщения по делото: [населено място], ул. „А." № 26, ет. 2, сумата от 7 833,45 /седем хиляди осемстотин тридесет и три лева и четиридесет и пет стотинки/ лева - сбор от продажната цена за електрическа енергия и допълнителни услуги към нея, за която са издадени фактура № [ЕГН] от 30.11.2017 г. и фактура № [ЕГН] от 31.12.2017 г., от „Ф. Е.", както и сумата от 1 834,16 / хиляда осемстотин тридесет и четири лева и шестнадесет стотинки/ лева - сбор от мораторни лихви, както следва:
- 7 544,35 /седем хиляди петстотин четиридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/ лева, с вкл. ДДС за предоставени ел. енергия и допълнителни услуги за месец ноември 2017 г., по фактура № [ЕГН] от 30.11.2017 г., ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба /08.04.2020 г./ до окончателното заплащане на дължимите суми;
- 1 768,87 /хиляда седемстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/ лева - лихва върху сумата от 7544,35 лв. по фактура № [ЕГН] от 30.11 2017 г. за периода от 15.12.2017 г. до датата на подаване на исковата молба /08.04.2020 г./;
- 289,10 /двеста осемдесет и девет лева и десет стотинки/ лева, с вкл. ДДС за предоставени ел. енергия и допълнителни услуги за месец декември 2017 г., по фактура № [ЕГН] от 31.12.2017 г., ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба /08.04.2020 г./ до окончателното заплащане на дължимите суми;
- 65,29 /шестдесет и пет лева и двадесет и девет стотинки/ лева - лихва върху сумата от 289,1 лв. по фактура № [ЕГН] от 31.12.2017 г. за периода от 15.01.2018 г. до датата на подаване на исковата молба /08.04.2020 г./.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], ул. „Ц." № 21, представлявано от изпълнителния си директор Б. К. да заплати по сметка на Районен съд [населено място], сумата от 386,70 /триста осемдесет и шест лева и седемдесет стотинки / лв., представляваща държавна такса за образуване на настоящето производство.

Решението се постановява при наличие на предпоставките по чл.238 и чл.239 от ГПК и не подлежи на обжалване съгласно чл.239 ал.4 от ГПК.

Преписи от решението да се връчат на страните, във връзка със защитата им срещу неприсъственото решение по смисъла на чл.240 ГПК.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: