Протоколно определение № 8378

към дело: 20201230200316
Дата: 11/05/2020 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1.Подсъдимият Д. П. К., роден на 23.08.1985 г. в гр.П., с постоянен и настоящ
адрес в гр.П., ж.к.“Ц.С.“, бл. *., ет. *, ап.*, българин, български гражданин,
неженен, осъждан, с основно образование, безработен, ЕГН – * се признава за
ВИНОВЕН за това, че на 13/14.05.2020 г. в Г. от помещение на „Домашен социален
патронаж“ –гр. Петрич, находящо се в сградата на МБАЛ „ Югозападна“ на ул. „
Рокфелер„ № 52 в същия град, е отнел чужди движими вещи – 1 брой компютър ,
марка „ DELL“, модел „DCNE“, на стойност 150.00 лева /сто и петдесет лева/, 1
брой оптическа мишка , марка „ Acme“, модел „ MS10“ , на стойност 10.00 лева
/десет лева/, 1 брой клавиатура, марка „DELL“, на стойност 20.00 лева /двадесет
лева/, два броя захранващи кабели, на стойност 8.00 лева / осем лева/ и 32,
500 кг. пилешко месо на стойност 117.00 лева / сто и седемнадесет лева/-
собственост на ОбА – Петрич, както и 1 брой монитор , марка “LG” Flatron, model
“M 197 WD –PZ” 19 инча , на стойност 50.00 лева /петдесет лева/ и един брой
кабел за връзка между компютър и монитор на стойност 4.00 лева /четири лева/-
собственост на Я. Н. Д. от гр. Петрич, от владението на материално отговорното
лице С. Х. Ч. от гр. Петрич, всички вещи на обща стойност 359 лева /триста
петдесет и девет лева/, без съгласието на Ч. и собствениците на вещите с
намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено Ч.
повреждане на преграда , здраво направена за защита на имот – разбиване на
входната врата и деянието е извършено при условията на „опасен рецидив“, след
като е бил осъждан за тежки умишлени престъпления на „Лишаване от свобода“ не по-малко от 1 година, изпълнението на които наказания не е отложено по чл.66
от НК, а именно:

с определение № 293/07.06.2018г. по чнд № 133/2018г. по описа на РС-Петрич,
по което му е било наложено общо наказание в размер на 1 година и 6 месеца
„Лишаване от свобода“ ефективно при строг режим /изтърпяно на 05.10.2018г. /
и след като е бил осъждан два и повече пъти на „Лишаване от свобода“ за
умишлени престъпления от общ характер, като изпълнението на наказанията по
нито едно от тях не е отложено по чл. 66 от НК, а именно:
с определение № 736/23.12.2014г. по нохд № 1278/2014г. по описа на РС-
Петрич, по което му е наложено наказание в размер на 7 месеца „ Лишаване от
свобода“ ефективно при строг режим / изтърпяно на 13.07.2015г. /
с определение по нохд № 1143/2015г. по описа на РС-гр. Петрич, влязло в
сила на 03.11.2015г. с която му е наложено наказание „ Лишаване от
свобода“ за срок от 6 месеца ефективно при строг режим / изтърпяно на
12.03.2016г. /
с определение по нохд №265/2019г. по описа на РС-Петрич, влязло в сила на
17.04.2015г. с което му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок
от 10 месеца ефективно при строг режим / изтърпяно на 18.10.2019г. /
и от изтърпяване на наказанията по тези присъди не е изтекъл 5 годишния срок
по чл. 30 от НК

– престъпление по чл.196, ал.1, т.2 от НК, във вр. с чл. 195, ал. 1, т.3 , във вр. с чл.194, ал.1 от НК , във вр. с чл.29, ал.1, буква „А“ и буква „Б“
от НК.

2.За извършеното от подсъдимия Д. П. К., престъпление по горния текст, на
основание чл.384 вр. с чл.381 НПК във вр. с чл. чл.196, ал.1,т.2 от НК във вр.
с чл.195, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 29, ал.
1 буква „ А“ и буква „ Б“ от НК във вр. с чл.55 ал.1 т.1 от НК се налага
наказание “Лишаване от свобода” за срок от 1 (една) година и 8 (осем) месеца.

На основание чл.57, ал.1 т.2 б. “б“ от ЗИНЗС наказанието “Лишаване от свобода”
следва да се изтърпи при строг режим.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от
свобода“ се приспада времето, през което подсъдимият К. е бил задържан както
следва:
- с постановление на Р. П. № 523/2020г., с което е бил задържан за срок до 72
часа, считано от 16.40 часа на 20.05.2020г.;
- с определение № 140/22.05.2020г. по чнд № 213/2020г. по описа на РС- Петрич,
с което спрямо подсъдимия е била взета мярка за неотклонение „Задържане под
стража“, считано от 22.05.2020г. до датата на одобряване на настоящето
споразумение.

На основание чл.92 от НК, тъй като подсъдимият К. страда от наркотична
зависимост, през време на изпълнение на наказанието се постановява и
принудително лекуване.

3. По делото няма веществени доказателства.
4.Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени.
5. Разноските по делото в размер на 275.93 /двеста седемдесет и пет лева и 93
ст./ лева ще бъдат заплатени от подсъдимия К. по сметка на ОДМВР-Благоевград.


С П О Р А 3 У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/А. К./

ПОДСЪДИМ:
/Д. К./


СЪДЪТ като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, а производството по делото
прекратено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 8378/ 05.11.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело N 316/2020 г. по описа на РС-Петрич.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2.


Протоколът се написа в с.з., което приключи в 15.20 часа.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: