Протоколно определение № 193

към дело: 20141230100741
Дата: 09/08/2015 г.
Съдия:Диана Хаджиева
Съдържание

Съдът, като взе предвид становището на страните,

О п р е д е л и :

Вписва съдържанието на постигната съдебна спогодба между страните по настоящето дело в следния смисъл:
1. „. Е., с ЕИК *** със седалище и адрес на управление:Г.П.,У.№.,
представлявано от управителя В.Г.М. с, ЕГН *, дължи на И. „. К.
О., с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: Г.С., ”Г.п.Е-
***” № ***, със законен представител Д. Г.С., ЕГН * и адрес за
получаване на съобщенията – град С., У. № *** /Адвокатска К., тел: *, О. сумата
от 6000.00 /шест хиляди/ лева с включен ДДС, представляваща общия размер на
неплатена цена по договори за покупко-продажба на стоки, както следва: по
фактура №* от 30.12.2006г., по фактура №№000000200/22.05.2007 г., по фактура
№000000824/23.05.2008 година, по фактура №*/26.10.2011 година.
2. Л." Е., с ЕИК *** със седалище и адрес на управление:Г.П.,У.№.,
представлявано от управителя В.Г.М. с,ЕГН *, не дължи на И. „.
К. О., с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: Г.С., ”Г.п.
Е-***” № ***, със законен представител Д. Г.С., ЕГН * и адрес за
получаване на съобщенията – град С., У. № *** /Адвокатска К., тел: * разликата
до първоначално заявената искова претенция 21 973.54 лева с ДДС над уговорения в т.1 размер от 6000.00 лева
3. Страните се съгласяват плащането на сумата от 6000.00 лева да се извърши на
6 равни месечни вноски в размер на по 1000.00 лева с първа вноска на 10.10.2015
г. и всяка следваща вноска на 10-то число на съответния месец до окончателното
изплащане на сумата.
4. Разноските сторени от страните остават така както са сторени.


С П О Г О Д И Л И СЕ:ЗА И.: ЗА О.:
/А. Я./ А. К./


Съдът като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, счита, че същата следва да бъде одобрена, поради което и на основание чл. 234 от ГПК,

О п р е д е л и: № 193/08.09.2015 г.

ОДОБРЯВА постигнатата между страните по Г.д. № 2741/2014 г. по описа на
Районен съд – Г.П. спогодба, съгласно която:
1. „. Е., с ЕИК *** със седалище и адрес на управление:Г.П.,У.№.,
представлявано от управителя В.Г.М.с,ЕГН *, дължи на И. „. К.
О., с ЕИК:***, със седалище и адрес на управление: Г.С., ”Г.п. Е-***” № ***, със законен представител Д. Г.С., ЕГН * и адрес за
получаване на съобщенията – град С., У. № *** /Адвокатска К., тел: *, сумата от
6000.00 /шест хиляди/ лева с включен ДДС, представляваща общия размер на
неплатена цена по договори за покупко-продажба на стоки, както следва: по
фактура №* от 30.12.2006г., по фактура №№000000200/22.05.2007 г., по фактура
№000000824/23.05.2008 година, по фактура №*/26.10.2011 година.
2. Л." Е., с ЕИК *** със седалище и адрес на управление:Г.П.,У.№.,
представлявано от управителя В.Г.М. с,ЕГН *, не дължи на И. „. К.
О., с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: Г.С., ”Г.п.Е-***” № ***, със законен представител Д. Г.С., ЕГН * и адрес за
получаване на съобщенията – град С., У. № 26 /Адвокатска К., тел: *, разликата
до първоначално заявената искова претенция 21 973.54 лева с ДДС над уговорения в т.1 размер от 6000.00 лева
3. Страните се съгласяват плащането на сумата от 6000.00 лева да се извърши на
6 /шест/ равни месечни вноски в размер на по 1000.00 лева с първа вноска на
10.10.2015 г. и всяка следваща вноска на 10-то число на съответния месец до
окончателното изплащане на сумата.
4. Разноските сторени от страните остават така както са сторени.
Определението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдът, с оглед постигната между страните спогодба и заявения от И. отказ от
иска за сумата над 6000.00 лева по първоначално предявената претенция, че „.
Е., с ЕИК *** със седалище и адрес на управление:Г.П.,У.№.,
представлявано от управителя В.Г.М.с,ЕГН *, дължи на И. „. К. О.
сумата от 21973.54 лева с включен ДДС, представляваща общия размер на неплатена цена по договори за покупко-продажба на стоки, както следва: по фактура №* от 30.12.2006г., по фактура №№000000200/22.05.2007 г., по фактура №000000824/23.05.2008 година, по фактура №*/26.10.2011 година, поради което и на основание чл.233 и чл.234 от ГПК ,съдът

О п р е д е л и:

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.д. № 741/2014 г. по описа на Районен съд – Г.П.
поради постигната съдебна спогодба и в частта относно отказа от заявената
искова претенция за сумата над 6000.00 лева до първоначално предявената сума в
размер на 21973.54 лева, поради отказ от иска.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред ОС –
Благоевград.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Адв.Я.: Госпожо съдия, предвид постигнатата между страните спогодба правя
искане да ни бъде върната половината от ДТ внесена при образуване на делото по смисъла на чл.78, ал.9 от ГПК.
Адв.К.: Не възразявам.

Съдът счита, че искането на страните за връщане на половината от внесените ДТ
за образуване на настоящето дело и във връзка с предявения насрещен иск е
основателно и следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.78, ал.9
от ГПК
О п р е д е л и:

Да се върне на „. К. О., ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление: Г.
С., ”Г. п. Е-***” № ***, със законен представител Д. Г.С., ЕГН *
и адрес за получаване на съобщенията – град С., У. № *** /Адвокатска К., тел: *,
сумата от 471.96 /четиристотин седемдесет и един лева и деветдесет и шест
стотинки/ лева - представляваща половината държавна такса внесена при
образуване на производството по исковата претенция в това число заповедното
производство по ч.Г.д. № 626/2014 г. по описа на РС-П..

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 15.00 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: