Решение № 61

към дело: 20191230200778
Дата: 01/20/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството е с правно основание чл.59 от ЗАНН,във вр. с чл.105,ал.1 от Закона за автомобилните превози и е образувано по жалба на И. И. М.,[ЕГН],от [населено място],ул.“М.“ №* срещу НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-0000510/24.09.2019г на и.д Началник ОО”АА”-гр.Б..
В жалбата се изразява несъгласие с издаденото наказателно постановление с твърдението,че същото е неправилно и незаконосъобразно,тъй като не е описано точно и ясно нарушението,фактите и обстоятелствата,при които е извършено,като АНО не е посочил правната Н.,която задължава водача на таксиметров автомобил да попълва конкретни данни в пътния лист.Сочи се,че разпоредбата на чл.40,изр.1 от Наредба №34/99г е обща и не съдържа изискуемите реквизити на пътния лист ,които водачът следва да попълни,а видно от приложения пътен лист №75 е попълнен.
Иска от съда да постанови решение, с което да отмени НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-0000510/24.09.2019г на и.д Началник ОО”АА”-гр.Б..

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично.Поддържа жалбата,дава обяснения като счита,че не е извършил адм.нарушение,тъй като е попълнил пътен лист №75 с изключение единствено на часа ,а съответно наредбата не регламентира по какъв начин да се започне попълването на пътния лист.Иска НП да бъде отменено.
За ответника по жалбата –и.д Началник на Областен отдел”АА”-Б., представител не се явява.
По делото са събрани писмените доказателства.Разпитани са свидетелите Т. Г. Б. и Б. Г. Н..

Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка,съдът установи от фактическа страна следното :
На 11.09.2019г. около 12.10 часа на автогарата в [населено място] по делото-инспектори в ОО”АА”-Б.-Б. и Н. извършили проверка на жалбоподателя И. И. М.,в качеството му на водач на престояващия таксиметров автомобил марка „Шавролет К. „ с Р.. [рег.номер на МПС] ,собственост на И. И. М. с поставен знак „Такси“ открит и включен ЕТАФП на свободен режим/зелена светлина/.При извършената проверка на представените от водача документи проверяващите установили,че водачът не е попълнил пътна книжка серия Б №10 от 15.09.2018г като не е открил пътен лист №75 за работна смяна на 11.09.2019г.
В тази връзка в присъствие на водача на таксиметровия автомобил пристъпили към съставянето на АУАН №262778,в който описали установеното нарушение на чл.40,изр.1 от Наредба №34/06.11.1999г на МТ и предявили акта на водача М. ,който го разписал без възражения.
Въз основа на АУАН, административно-наказващият орган е издал атакуваното НП№ 21-0000510/24.09.2019г,в което е отразена същата фактическа обстановка,въведена в акта като е направен извод за извършване на нарушение на чл.40,изр.1 от Наредба №34/99г на МТ,поради което и на осн. чл.105,ал.1 Закона за автомобилните превози е наложена Глоба в размер на 200 лева. Описаното НП е връчено на жалбоподателя на 03.10.2019г.,като жалба е депозирана в РС-Петрич на 07.10.2019г.
Видно от приложения по делото пътен лист №75,в последния като данни са посочени имената на водача,показанията на километража,представляващи изминати километри от предния ден както и оборота.От събраните гласни доказателства се установи,че в пътния лист водачът не е посочил датата и часа на започване на смяната за проверявания ден-11.09.2019г.

При така установеното, съдът приема от правна страна следното :
Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното постановление) и в законоустановения 7-дневен срок. Поради това жалбата е допустима.
Жалбата е и основателна.
Настоящото производство е от административно-наказателен характер.Предмет на това производство са обществените отношения, свързани с нарушаване на установен административно-правен режим,за което се предвижда налагане на административно наказание по предвидения от закона ред.
Посочената като нарушена разпоредба на чл. 40 изр.1 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, изд. от министъра на транспорта, гласи, че водачът попълва редовно и точно пътната книжка. Съгласно 1, т. 1 от ДР на посочената наредба "пътна книжка" по смисъла на наредбата е издаден от превозвача комплект от последователно номерирани пътни листа. Наличните по делото четири пътни листа с номера 75,76,77 и 78 представляват всъщност именно такъв комплект от последователно номерирани пътни листа, като водачът следва да попълни датата, часовете на превозите, маршрутите и др. данни. Систематичното място на разпоредбата в Раздел VII "Организация на таксиметровите превози" недвусмислено показва, че същата се отнася до извършването на такъв тип превози. Съгласно чл. 2 от същата наредба, таксиметров превоз на пътници е обществен превоз срещу заплащане, извършван с лек автомобил до седем места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут. В конкретния случай от събраните гласни доказателства се установи,че инспекторите на Автомобилна администрация извършвали проверка на автобусите на автогара П.,където бил спрял и жалбоподателя със своя таксиметров автомобил и престоявал за наемането на клиенти.В този именно момент била извършена проверка относно редовността на документите.От показанията на свидетелите се установи,че всички пътни листа ,предхождащи пътен лист №75 са били изрядно попълнени,с изключение на пътен лист №75 ,който е за деня.Твърдението на жалбоподателя е,че е започнал работа на обяд,тъй като преди това се е занимавал с децата си.Малко преди да му бъде извършена проверка е спрял на стоянката за таксиметрови автомобили на автогарата,поради което е започнал да попълва пътния лист,но не го попълнил изцяло,тъй като е следвало да представи документите си на проверяващите.Основното му възражение е,че в наредбата не е указано от къде и по какъв начин да се започне попълването на пътния лист,тоест какво първо като реквизит следва да бъде вписано,нито пък съществува понятие като откриване на пътен лист.

Вярно е, че в Наредба № 34 от 06.12.1999 г. не е посочено изрично какво следва да се разбира под "редовно и точно попълване на пътната книжка", нито е определен моментът, в който следва да бъде попълнена пътната книжка. Тази законодателна празнота обаче налага тълкуване на чл. 40 от Наредбата.В тази връзка с оглед естеството на пътната книжка - основен документ за отчитане и контрол на работата с лек таксиметров автомобил /т. 1 от Приложение № 12 към чл. 31, ал. 1, т. 5 от Наредбата/, употребата в нормата на чл. 40 от Наредба № 34 на думите "редовно" и "точно", следва да се приеме като изискване за коректност и своевременност при попълването на документа. Съгласно посоченото Приложение № 12, пътната книжка съдържа 100 пътни листа, като всеки водач попълва отделно пътен лист за своята смяна и реквизитите в пътния лист се попълват ясно и четливо с химикал. Доколкото като реквизит на пътния лист се посочват началото на работната смяна /с отбелязване на часове/ и начални и крайни показания на километража, то точно в началото на смяната следва да бъдат попълнени наличните към този момент данни – дата и начален час на работната смяна. Именно когато пътната книжка е надлежно и коректно оформена в самото начало на работната смяна /т. е. преди предприемане на каквито и да било последващи фактически действия от страна на водача по осъществяване на таксиметрова дейност ще бъде удовлетворено нормативното изискване по чл. 40, изр. първо от Наредба № 34 от 06.12.1999 г.
В настоящия казус съдът намира,че не е осъществен състава на визираното нарушение,тъй като както и самите инспектори посочиха,всички проверени пътни листо до коментирания №75 са били попълнени правилно ,точно и коректно.Установи се,че в пътен лист №75 също са попълнени определени реквизити като е липсвало попълване единствено на датата и часа на работната смяна.Изхождайки обаче от твърдението на жалбоподателя,че последният тъкмо е започнал работната смяна и не е успял да попълни всички реквизити на пътния лист поради обстоятелството,че пътната книжка му е била потърсена за проверка,както и отчитайки факта,че жалбоподателят не е извършвал таксиметров превоз,тоест последният не е бил спрян за проверка в момента в който е осъществявал таксиметров превоз,което да обоснове категоричността на извода ,че последният е започнал работната смяна и е осъществявал управление на таксиметров автомобил,съгласно изискването на чл.31,ал.1,т.5 от Наредба №34/1999 на МТ,то съдът прие,че вмененото му нарушение е несъставомерно.Основателно е възражението на жалбоподателя ,че посочената като нарушена Н. не съдържа изискване относно последователността на попълване на пътния лист за деня,а съдържа общото изискване за редовно и точно попълване на пътната книжка.Свидетелите по делото посочиха ,че пътната книжка е водена точно и редовно до процесния пътен лист №75,касаещ деня на проверката и то в 12.10ч и в който пътен лист всъщност не са били посочени като реквизити датата и часа на започване на работната смяна.Като противовес на заявеното от свидетелите, жалбоподателят излага твърдението си,че малко преди да бъде проверен е започнал работа и именно поради извършването на проверката не е успял да попълни всички реквизити на пътния лист.Това оспорване би изгубило основателността си ако проверката беше извършена по отношение на водач в момент на осъществяване на таксиметров превоз.
С оглед на така изложеното,съдът е на мнение,че липсва нарушение на чл.40,изр.1 от наредбата,тъй като не е констатирано нередовно и неточно водене на пътната книжка,поради което деянието е несъставомерно ,а издаденото наказателно постановление неправилно.

Освен това съдът намира издаденото наказателно постановление и за незаконосъобразно,тъй като нито в АУАН,нито в НП е конретизирано това в какво се изразява неоткриването на пътен лист №75 за работна смяна на 11.09.2019г като се има предвид,че част от реквизитите на пътния лист са били попълнени,които обстоятелства се установиха едва в съдебно заседание при разпита на свидетелите.Нормата на чл. 40 изр.1 от Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници е обща и същата задължава водача да попълва редовно и точно пътната книжка. Но ангажирайки отговорността на водач за нарушение на цитираната Н., актосъставителят, респективно административно-наказващият орган следва да посочат в какво се изразява неоткриването на конкретен пътен лист и по отношение на кой реквизит от пътния лист е допуснато нарушението. В случая това не е сторено,като едва в съдебно заседание се установи какво конкретно не е било попълнено,което обстоятелство обаче ограничава правото на защита на нарушителя, поради което съставлява също основание за отмяна на обжалваното наказателно постановление.
С оглед на изложените по-горе съображения ,издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН ,съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-0000510/24.09.2019г на и.д Началник ОО”АА”-гр.Б.,с което на И. И. М.,[ЕГН],от [населено място],ул.“М.“ № *, за нарушение на чл.40,изр.1 Наредба №34/06.12.99г на МТ,на основание чл.105,ал.1 Закона за автомобилните превози е наложено наказание Глоба в размер на 200 (двеста) лв.

Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред Административен съд-Б. ,в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :