Решение № 8572

към дело: 20201230101009
Дата: 10/26/2020 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Водим от горното и на основание чл.546 ГПК , съдът

Р Е Ш И :

ПРИЕМА за установено, че В.Г.Д., ЕГН *, бивш жител на С., О. П. е починала на **.**.**** година в С. като за това не е бил издаден акт за смърт.
ДА СЕ ИЗДАДЕ акт за смърт на В.Г.Д., ЕГН *, бивш жител на С., О. П., починала на **.**.****година в С., О. П., на основание чл.546 ГПК и чл.38, ал.
4 и чл.56 от ЗГ.
Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Б., в двуседмичен срок
от връчването му на страните.
След влизане на решението в сила, препис от същото да се изпрати на
длъжностното лице по гражданското състояние при Кметство С., О. П., за
сведение и изпълнение на процедурата по чл.56 от ЗГ.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: