Определение № 8087

към дело: 20201230200759
Дата: 02/01/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е с правно основание чл. 59 и сл. от ЗАНН и е образувано по жалба на Г. И. Д. от [населено място], общ. П., [улица], ЕГН [ЕГН], против Наказателно постановление № 20-0314-000671/24.07.2020 г., издадено от Началника на РУ [населено място].
На 29.01.2021г. по делото е депозирана молба от жалбоподателя Г. И. Д. за оттегляне на жалбата по настоящето НАХД.
При гореизложеното съдът намира следното:
Производството е от административно- наказателен характер /чл.59 и сл. от ЗАНН/. Основен принцип както в административния процес, така и в процесуалното право въобще е възможността съдът да действа само ако е надлежно сезиран. За да може жалбата да породи своята сезираща роля тя трябва да бъде подадена в срок и от надлежно лице, да бъде редовно оформена, да отговаря на определени изисквания и да съдържа определени реквизити. В настоящият казус, производството е образувано по редовна жалба, подадена от надлежно лице, но към настоящия момент същата е оттеглена с последващо подадена молба за оттегляне. При това положение съдът се счита десезиран, поради което производството по делото следва да бъде прекратено.
Водим от горното, Петричкият районен съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 759/2020г по описа на РС –П., поради оттегляне на жалбата на Г. И. Д. от [населено място],ЕГН [ЕГН], против НП № 20-0314-000671/24.07.2020 г., издадено от Началника на РУ [населено място].
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред АС – Б. в седемдневен срок от получаване на съобщението.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :