Решение № 346

към дело: 20191230101098
Дата: 02/25/2020 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Водим от преждеизложеното и на основание чл.132, ал.1, т.2 СК, Петричкият районен съд
Р Е Ш И :

ЛИШАВА В.Г.Н., ЕГН:***, с известен адрес с. К., ул. „В.Л.“ № ***, от родителски права по отношение на детето Б.К.Д., родена на *** г. в гр.П., ЕГН:***.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Б.К.Д., родена на *** г. в гр.П., ЕГН:***, на адреса на бащата К.Б.Д. от с. К., общ. П., ул. „В.Л.“ № ***, ЕГН:***, а именно: с. К., общ. П., ул. „В.Л.“ № ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между В.Г.Н., ЕГН: ***, с известен адрес с. К., ул. „В.Л.“ № *** и дъщеря й Б.К.Д., родена на *** г. в гр.П., ЕГН:***, както следва: всяка първа неделя от месеца от 10 часа до 17 часа, по местоживеене на детето и в присъствието на бащата.

ОСЪЖДА В.Г.Н., ЕГН:***, с известен адрес с. К., ул. „В.Л.“ № ***, да заплаща на малолетното си дете Б.К.Д., родена на *** г. в гр.П., ЕГН:***, чрез нейния баща и законен представител К.Б.Д., ЕГН:***, от с.К., ул. „В.Л.“ № ***, месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от момента на влизане на решението в законна сила до настъпването на основания за нейното изменяване или прекратяване.

ОСЪЖДА В.Г.Н., ЕГН:***, с известен адрес с. К., ул. „В.Л.“ № ***, да заплати по сметка на РС-П. сумата от 216,00 /двеста и шестнадесет/ лева - представляваща дължимата държавна такса по присъдената издръжка на детето Б.К.Д., родена на *** г. в гр.П., ЕГН:***.

ОСЪЖДА В.Г.Н., ЕГН: ***, с известен адрес с. К., ул. „В.Л.“ № ***, да заплати на К. Б.Д., ЕГН: ***, от с.К., ул. „В.Л.“ № ***, сумата от 25 /двадесет и пет/ лева – заплатена държавна такса по делото и 600 /шестстотин/ лева, адвокатско възнаграждение платени от ищеца по делото.

ОСЪЖДА В.Г.Н., ЕГН: ***, с известен адрес с. К., ул. „В.Л.“ № ***, да заплати по сметка на РС – П., сумата от 300 /триста/ лева, представляваща възнаграждение за назначения й особен представител – адв.А.Х.К..

След влизане в сила на решението и в съответствие с чл.136 от СК, препис от същото да се изпрати на Община П. за вписване на настоящото лишаване от родителски права в регистъра на населението.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Б. окръжен съд, в двуседмичен срок от обявяването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: