Определение № 641

към дело: 20151230200842
Дата: 09/18/2015 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК във вр. с чл. 25 НК.
Образувано е по предложение на заместник-районния прокурор на гр. Петрич за
определяне на общо наказание на осъдения К. Д. Н. от с. К.., общ. С.,
ЕГН *, по влезли в сила присъди, издадени против него.
В съдебно заседание представителят на Р. П. – гр. Петрич поддържа
предложението и излага съображения в подкрепа на неговата основателност.
Осъденото лице се явява пред съда лично и с назначен служебен защитник, който пледира за уважаване на предложението. Към това становище се присъединява и осъденият Н., който в последната си дума моли за справедливо групиране на наложените му наказания.

Съдът, след като взе предвид становищата на страните, съобрази обстоятелствата
по делото и приложимия закон, намира за установено следното:
І. Фактически изводи:
1. Относно осъжданията на лицето:
Видно е от приетата като писмено доказателство справка за съдимост № 565 от
07.09.2015 г., издадена от Районен съд – гр. Свищов, ведно с приложени към нея
преписи от бюлетини за съдимост, че К. Д. Н. е осъждан общо 8 пъти, както
следва:
1.1.) По н.о.х.д. № 268/1987 г. по описа на Районен съд – гр. Свищов, по което
с присъда, влязла в сила на 03.12.1987 г., за престъпление, извършено на
26.08.1987 г., му е било наложено наказание от 1 година „лишаване от свобода“,
чието изтърпяване е било отложено, на основание чл. 66 НК, с изпитателен срок
от 4 години. Като за това осъждане е настъпила реабилитация по право съобразно
чл. 86, ал. 1, т. 1 НК, поради което то не следва да бъде предмет на кумулиране.
1.2.) По н.о.х.д. № 717/2000 г. по описа на Районен съд – гр. Петрич, по което
с присъда, влязла в сила на 22.01.2002 г., за престъпление, извършено на
28.04.2000 г., са му били наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от 3
месеца, чието изтърпяване е било отложено, на основание чл. 66 НК, с
изпитателен срок от 3 години, и „глоба“ в размер на 10 лв.
1.3.) По н.о.х.д. № 481/2001 г. по описа на Районен съд – гр. Петрич, по което
с присъда, влязла в сила на 22.01.2002 г., за престъпление, извършено на
20.05.2000 г., му е било наложено наказание „глоба“ в размер на 200 лв.
1.4.) По н.о.х.д. № 1039/2001 г. по описа на Районен съд – гр. Петрич, по
което с присъда, влязла в сила на 12.03.2002 г., за престъпление, извършено на
02.10.2001 г., са му били наложени наказания „лишаване от свобода“ за срок от 6
месеца, чието изтърпяване е било отложено, на основание чл. 66 НК, с
изпитателен срок от 3 години, и „глоба“ в размер на 10 лв. Като с тази присъда,
наказанието, наложено по н.о.х.д. № 1039/2001 г., е било определено за общо най-
тежко измежду наказанията по това дело и по н.о.х.д. № 717/2000 г. и н.о.х.д. №
481/2001 г.
1.5.) По н.о.х.д. № 596/2006 г. по описа на Районен съд – гр. Свищов, по което
със споразумение, влязло в сила на 01.02.2007 г., за престъпление, извършено на
01.09.2006 г., му е било наложено наказание „пробация“, включващо пробационни
мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 НК – за срок от 6 месеца, и пробационна
мярка по чл. 42а, ал. 2, т. 6 НК – 100 часа безвъзмезден труд в полза на
обществото за срок от 6 месеца.
1.6.) По н.о.х.д. № 104/2007 г. по описа на Районен съд – гр. Петрич, по което
с присъда, влязла в сила на 29.05.2007 г., за престъпление, извършено на
13.09.1997 г., му е било наложено наказание „глоба“ в размер на 150 лв.
1.7.) По н.о.х.д. № 615/2006 г. по описа на Районен съд – гр. Сандански, по
което с присъда, отменена с въззивна присъда на Окръжен съд – гр. Благоевград,
изменена с касационно решение на Върховния касационен съд, в сила от 05.12.2008
г., за престъпление, извършено на 31.08. срещу 01.09.2002 г., му е било
наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, което да бъде
изтърпяно при първоначален „общ режим“. Като, на основание чл. 68, ал. 1 НК, е
било приведено в изпълнение наказанието от 6 месеца „лишаване от свобода“ по н.
о.х.д. № 1039/2001 г.
1.8.) По н.о.х.д. № 768/2015 г. по описа на Районен съд – гр. Петрич, по което
със споразумение, влязло в сила на 29.07.2015 г., за престъпление, извършено на
неустановена дата през месец юли 2006 г., са му били наложени наказания
„лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, което да бъде изтърпяно при
първоначален „строг режим“ в „затвор“ или в „затворническо общежитие от закрит
тип“, и „глоба“ в размер на 200 лв.
2. Относно извършените предходни кумулации:
Както беше изтъкнато, с присъдата по н.о.х.д. № 1039/2001 г. по описа на
Районен съд – гр. Петрич е било извършено групиране на наказанията, определени
на К. Н. по това дело и по н.о.х.д. № 717/2000 г. и н.о.х.д. № 481/2001 г.
С Определение № 1163 от 26.05.2015г. по ч.н.д. № 300/2015 г. по описа на
Районен съд – гр. Сандански пък е била извършена кумулация на наказанията,
наложени на осъдения К. Н. по н.о.х.д. № 596/2006 г., н.о.х.д. № 104/2007 г. и
н.о.х.д. № 615/2006 г. На основание чл. 68, ал. 1 НК, е било постановено Н. да
изтърпи отделно наказанието от 6 месеца „лишаване от свобода“, наложено му по н.о.х.д. № 1039/2001 г. на Районен съд – гр. Петрич, при първоначален „строг
режим“ в „затвор“ или в „затворническо общежитие от закрит тип“
3. Относно изтърпените до момента наказания:
От съвкупната преценка на приетите като доказателства по делото справка с рег.
№ 11325/2015 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГД „ИН“),
справка за правното положение на К. Н., издадена на 07.09.2015 г. от З. – гр.
Л., и Постановление от 11.05.2015 г. на Р. П. – гр. Свищов по преписка №
DP-21/2008 г. се установява, че:
3.1.) Осъденият К. Д. Н. е постъпил в З. – гр. Л. на 17.04.2015 г., на основание цитираното по-горе определение по ч.н.д. № 300/2015 г. на Районен съд
– гр. Сандански и е започнал изтърпяване на наказанието в размер на 6 месеца
„лишаване от свобода“ по н.о.х.д. № 1039/2001 г. на Районен съд – гр. Петрич.
Според справката за правното му положение от З. – гр. Л., предстоящото
освобождаване на лицето е в края на месец септември 2015 г. поради изтърпяване
на наказанието, като К. Н. не се задържа на друго основание.
3.2.) За начало на изпълнение на наказанието от 6 месеца „лишаване от свобода“
по н.о.х.д. № 1039/2001 г. на Районен съд – гр. Петрич, съгласно
постановлението на Р. П. – гр. Свищов от 11.05.2015 г., е зачетена датата
01.04.2015 г., когато Н. е бил задържан от властите в Република Гърция във
връзка с изпълнението на Европейска заповед за арест, издадена от Р. П. – гр.
Свищов.
3.3.) Съобразно горецитираната справка от ГД „ИН“, осъденият Н. е изтърпял
изцяло (за времето от 13.02.2007 г. до 13.08.2007 г.) наказанието „пробация“,
наложено му по н.о.х.д. № 596/2006 г. на Районен съд – гр. Свищов.

ІІ. Правни изводи:
1. Относно приложението на чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 НК:
В принципен план, съгласно нормативния регламент на чл. 25, ал. 1 във вр. с
чл. 23, ал. 1 НК, когато едно лице е извършило няколко отделни престъпления,
преди да е имало влязла в сила присъда за което и да е от тях, за които
престъпления това лице е осъдено с отделни присъди, съдът му налага за
изтърпяване най-тежкото от наказанията, определени с отделните присъди.
В контекста на установените по делото фактически положения, може да се направи
извод, че в случая са налице предпоставките на чл. 25 във вр. с чл. 23 НК за
групиране на наказанията, наложени на осъдения К. Д. Н. по н.о.х.д. № 717/2000
г., н.о.х.д. № 481/2001 г., н.о.х.д. № 1039/2001 г., н.о.х.д. № 596/2006 г., н.
о.х.д. № 104/2007 г., н.о.х.д. № 615/2006 г. и н.о.х.д. № 768/2015 г. Като при
съобразяване на „принципа за най-благоприятното групиране“ (съгл. т. 9 от
Постановление № 4 от 1965 на Пленума на ВС), е необходимо да бъдат обособени
две кумулационни групи.
1.1.) В първата група трябва да бъдат включени осъжданията по н.о.х.д. №
717/2000 г., н.о.х.д. № 481/2001 г. и н.о.х.д. № 1039/2001 г., като се определи
общо наказание в размер на най-тежкото от наложените с присъдите по тези дела,
а именно „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца и „глоба“ в размер на 10
лв., каквато е санкцията, наложена по н.о.х.д. № 1039/2001 г.
1.2.) Във втората кумулационна група следва да бъдат поставени осъжданията по
н.о.х.д. № 596/2006 г., н.о.х.д. № 104/2007 г., н.о.х.д. № 615/2006 г. и н.о.х.
д. № 768/2015 г., като се определи общо наказание в размер на най-тежкото от
наложените с присъдите по тези дела, а именно „лишаване от свобода“ за срок от
3 месеца и „глоба“ в размер на 200 лв., каквато е санкцията, наложена по н.о.х.
д. № 768/2015 г.
2. Относно начина на изтърпяване на определените общи най-тежки наказания
„лишаване от свобода“ по отделните кумулационни групи:
2.1.) Изпълнението на определеното общо най-тежко наказание „лишаване от
свобода“ в размер на 6 месеца по първата кумулационна група не може да бъде
отложено при условията на чл. 25, ал. 4 НК, защото в изпитателния срок на част
от осъжданията, формиращи тази съвкупност (н.о.х.д. № 717/2000 г. и н.о.х.д. №
1039/2001 г.), е било извършено деянието по н.о.х.д. № 615/2006 г., за което е
определено ефективно наказание „лишаване от свобода“. Ето защо се налага и
общото наказание „лишаване от свобода“ по тази кумулационна група да бъде
ефективно изтърпяно.
2.2.) Ефективно трябва да бъде и изтърпяването на общото най-тежко наказание
„лишаване от свобода“ от 3 месеца по втората кумулационна група. Това е така,
защото тук по никоя от присъдите, с които е наложено „лишаване от свобода“, то
не е било отлагано по реда на чл. 66 НК. Наказание „лишаване от свобода“ е било
определено само по две от присъдите, престъпленията по които участват във
формирането на втората кумулационна група – н.о.х.д. № 615/2006 г. и н.о.х.д. №
768/2015 г. Като и по двете дела е постановено ефективното му изтърпяване. По
тази причина въпросът за отлагане изпълнението на общото най-тежко наказание
„лишаване от свобода“ при условията на чл. 66 НК не може да бъде поставян,
защото не е налице хипотезата на чл. 25, ал. 4 НК. За пълнота на изложението
трябва да се изтъкне и фактът, че прилагането на чл. 66, ал. 1 НК за общото
наказание по втората съвкупност в случая не е и допустимо. Това е така,
доколкото К. Д. Н. се счита за осъждан на "лишаване от свобода" (с оглед
присъдите по н.о.х.д. № 717/2000 г. и н.о.х.д. № 1039/2001 г.), за което
осъждане не е настъпила реабилитация.
2.3.) Определените общи най-тежки наказания „лишаване от свобода“ и по двете
горепосочени кумулационни групи подлежат на изтърпяване при първоначален „строг
режим“ в „затвор“ или в „затворническо общежитие от закрит тип“. В случая типът
на затворническото заведение и първоначалният режим на изтърпяване на общото
наказание не се обхващат от разпоредбата на чл. 59, ал. 1 ЗИНЗС, която свързва
изискването за броя осъждания на „лишаване от свобода“ с момента на
настаняването на осъдения в мястото за лишаване от свобода (вж. в този смисъл
Решение № 493 от 06.12.2010 г. по н. д. № 510/2010 г., І н. о. на ВКС). Именно
към този момент осъждането на „лишаване от свобода“ трябва да е за първи път.
Осъжданията на К. Н. очевидно не попадат в тази хипотеза, защото към момента на
настаняването му в пенитенциарното заведение същият не е осъждан за първи път
на „лишаване от свобода“.
3. Относно приложението на чл. 25, ал. 2 и ал. 3 НК:
Налице са законовите предпоставки на чл. 25, ал. 2 и ал. 3 НК за приспадане от
определените общи най-тежки наказания „лишаване от свобода“ на изтърпените
наказания по някои от присъдите, включени в съответната кумулационна група.
3.1.) Така от общото най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6
месеца, определено по н.о.х.д. № 717/2000 г., н.о.х.д. № 481/2001 г. и н.о.х.д.
№ 1039/2001 г., трябва да се приспадне изтърпяното наказание „лишаване от
свобода“ по последното дело. Приспадането трябва да се извърши, считано от
началото на това наказание – 01.04.2015 г. (съобр. отново постановлението на РП
– гр. Свищов от 11.05.2015 г.), до влизане в сила на настоящия съдебен акт или
до изтичане на срока на наказанието по н.о.х.д. № 1039/2001 г., ако срокът на
това наказание изтече преди влизане на настоящото определение в сила.
3.2.) Общото най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 3 месеца по
втората кумулационна група, касаещо осъжданията по н.о.х.д. № 596/2006 г., н.о.
х.д. № 104/2007 г., н.о.х.д. № 615/2006 г. и н.о.х.д. № 768/2015 г., е нужно да
бъде изцяло приспаднато от изтърпяното наказание „пробация“ за срок от 6 месеца
по н.о.х.д. № 596/2006 г., изтърпяно за времето от 13.02.2007 г. до 13.08.2007
г. Като 2 дни „пробация“ се зачитат за 1 ден „лишаване от свобода“, съгласно
чл. 25, ал. 3 НК.
4. Относно приложението на чл. 23, ал. 3 и чл. 24 НК:
4.1.) Съдът намира, че са осъществени и условията за приложението на чл. 23,
ал. 3 НК. Това е необходимо, с оглед постигане на целите по чл. 36 НК. В тази
насока съдът базира преценката си на многобройните осъждания на К. Н. и
обстоятелството, че повечето от престъпните деяния са осъществени през неголям
период от време помежду им. Ето защо към общото най-тежко наказание по първата
съвкупност следва да бъде присъединено наказанието „глоба“ в размер на 200 лв.,
наложено по н.о.х.д. № 481/2001 г. А към общото наказание по втората
кумулационна група, трябва се присъедини „глобата“ в размер на 150 лв.,
наложена по н.о.х.д. № 104/2007 г.
4.2.) Що се касае до приложението на чл. 24 НК съдът счита, че не е необходимо
общите наказания „лишаване от свобода“ по двете съвкупности да бъдат
увеличавани при условията на цитираната разпоредба от наказателния закон.
Последното не би допринесло за реализиране на целите на наказанието.

Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – гр. Петрич

О П Р Е Д Е Л И:

І. 1. НАЛАГА, на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 НК, на
осъдения К. Д. Н. от с. К.., общ. С., ЕГН *, общо наказание измежду
наказанията, определени му с влезлите в сила присъди по н.о.х.д. № 717/2000 г.,
н.о.х.д. № 481/2001 г. и н.о.х.д. № 1039/2001 г. – и трите по описа на Районен
съд – гр. Петрич, в размер на най-тежкото от тях, а именно: 6 (шест) месеца
„лишаване от свобода“ и „глоба” от 10 (десет) лв.
2. ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 25, ал. 4 НК, чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2
ЗИНЗС, така определеното общо наказание от 6 месеца „лишаване от свобода“ да
бъде изтърпяно при първоначален „строг режим“ в „затвор” или в „затворническо
общежитие от закрит тип“.
3. ПРИСПАДА, на основание чл. 25, ал. 2 НК, от така определеното общо
наказание в размер на 6 месеца „лишаване от свобода“ изтърпяната част от
наказанието „лишаване от свобода“ по н.о.х.д. № 1039/2001 г. на Районен съд –
гр. Петрич, считано от 01.04.2015 г. до влизане на настоящия съдебен акт в сила
или до изтичане на срока на търпяното в момента наказание "лишаване от свобода"
по н.о.х.д. № 1039/2001 г., ако срокът на това наказание изтече преди
настоящото определение да е влязло в сила.
4. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл. 23, ал. 3 НК, към определеното общо
наказание по н.о.х.д. № 717/2000 г., н.о.х.д. № 481/2001 г. и н.о.х.д. №
1039/2001 г. – и трите по описа на Районен съд – гр. Петрич, наказанието
„глоба“ в размер на 200 (двеста) лв., наложено по н.о.х.д. № 481/2001 г. на
Районен съд – гр. Петрич.

ІІ. 1. НАЛАГА, на основание чл. 25, ал. 1 във вр. с чл. 23, ал. 1 НК, на
осъдения К. Д. Н. от с. К.., общ. С., ЕГН *, общо наказание измежду
наказанията, наложени му с влезлите в сила присъди по н.о.х.д. № 596/2006 г. на
Районен съд – гр. Свищов, н.о.х.д. № 104/2007 г. на Районен съд – гр. Петрич, н.
о.х.д. № 615/2006 г. на Районен съд – гр. Сандански и н.о.х.д. № 768/2015 г. на
Районен съд – гр. Петрич, в размер на най-тежкото от тях, а именно: 3 (три)
месеца „лишаване от свобода“ и „глоба” от 200 (двеста) лв.
2. ПОСТАНОВЯВА, на основание чл. 60, ал. 1 и чл. 61, т. 2 ЗИНЗС, така
определеното общо наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ да бъде изтърпяно при първоначален „строг режим“ в „затвор” или в „затворническо общежитие от закрит тип“.
3. ПРИСПАДА изцяло, на основание чл. 25, ал. 3 НК, от така определеното общо
наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ изтърпяното наказание „пробация“ по
н.о.х.д. № 596/2006 г. на Районен съд – гр. Свищов, считано от 13.02.2007 г. до
13.08.2007 г., като 2 дни „пробация” се зачитат за 1 ден „лишаване от свобода”.
4. ПРИСЪЕДИНЯВА, на основание чл. 23, ал. 3 НК, към определеното общо
наказание по н.о.х.д. № 596/2006 г. на Районен съд – гр. Свищов, н.о.х.д. №
104/2007 г. на Районен съд – гр. Петрич, н.о.х.д. № 615/2006 г. на Районен съд
– гр. Сандански и н.о.х.д. № 768/2015 г. на Районен съд – гр. Петрич,
наказанието „глоба“ в размер на 150 (сто и петдесет) лв., наложено по н.о.х.д.
№ 104/2007 г. на Районен съд – гр. Петрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от
днес, пред Окръжен съд – гр. Благоевград.РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
C3436AA8A2581698C2257ECA00374BEA.rtf