Протоколно определение № 247

към дело: 20201230200387
Дата: 08/04/2020 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И:

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

I.Обвиняемата Х. Т. Н., [дата на раждане] в град /провинция/ Х. Т., С. Р. В. се признава за виновна в това, че на 22.07.2020г. в района на ГКПП-Кулата/П., /Съгласно чл.4, ал.1 от Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата между Р.България и Р.Гърция от 2008г./, е влязла през границата на страната с Р.Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1, пр.1 НК.

II.За извършеното от обвиняемата Х. Т. Н., [дата на раждане] в град /провинция/ Х. Т., С.Р. В., на основание чл.381, ал.1 от НПК във връзка чл.279, ал.1, пр.1 от НК и във връзка с чл.54 от НК, й се налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца и „Глоба” в размер на 100 лв. /сто лева/.

III.На основание чл.66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години от влизане на настоящето споразумение в сила.

IV.На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК във връзка с чл.67, ал.2 от НК, по време на изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи за осъдената.
V.Веществени доказателства по делото няма.
VI.От деянието не са причинени имуществени вреди.
VII.Разноски по делото не са направени.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМА:


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И: № 247 / 04.08.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело.
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 387/2020 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: