Протоколно определение № 620

към дело: 20151230200892
Дата: 09/03/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :


Вписва съдържанието на окончателното споразумение постигнато между траните в следния смисъл:

1. Обвиняемият И.М.А. се признава за виновен в това, че: а/ на 22.08.2015 год. около 23,50 часа в /населено място/, по ул.”Ц.С.”, като непълнолетен, разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Форд” модел „Ескорд”с номер на рама ***, неустановена собственост, като си служи с контролни знаци - регистрационни табели - рег.№ ***, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек автомобил марка „Ауди” модел „А4”- собственост на Д.К.Ш. от /населено място/ - престъпление по чл. 345 от НК във вр. чл.63, ал.1,т.4 от НК.
б/ на 22.08.2015г. около 23,50 ч. в /населено място/, по ул.”Ц.С.”, като непълнолетен, разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Форд” модел „Ескорд” с номер на рама ***, неустановена
собственост, без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 14-0339-002309 от дата 20.08.2014 г. на началника на РУ /населено място/, влязло в сила на 25.02.2015 г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление- престъпление по чл. 343в, ал.2 въ вр.с ал.1 от НК във вр. чл.63, ал.1,т.4, от НК

2. За извършените от Обвиняемият И.М.А. деяния, а/ на основание чл. 381 ал.1 от НПК, във връзка с чл. 345 от НК във вр. чл.63, ал.1,т.4, от НК , във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” от НК му се налага наказание обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез прочитане определението на РС /населено място/, с което е одобрено споразумението по местен радиовъзел - радио Б. за срок от 30 дни.
б/на основание чл. 381 ал.1 от НПК, във връзка с чл. 343в ал.2 във вр. ал.1от НК във вр. чл.63, ал.1,т.4, от НК , във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” от НК му се налага наказание обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез прочитане определението на РС /населено място/, с което е одобрено споразумението по местен радиовъзел - радио Б. за срок от 30 дни.
На основание чл. 23 ал.1 от НК на обвиняемият И.М.А. се налага едно общо наказание измежду наложените му в размер на най-тежкото от тях, а именно: наказание обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез прочитане
определението на РС П., с което е одобрено споразумението по местен
радиовъзел - радио Б.за срок от 30 дни.

3.На основание чл.112, ал.3 от НПК, приобщеното по делото веществено
доказателство моторно превозно средство, лек автомобил марка „Форд” модел
„Ескорд” с номер на рама ***, неустановена собственост, средство
за извършване на престъплението по с чл. 343в ал.2 във вр. ал.1от НК във вр. чл.
63, ал.1,т.4, от НК, да се отнема в полза на държавата, ако в петгодишен срок
от изземването не бъде потърсен.

Два броя регистрационни табели с номер *** и два броя регистрационни табели
с номер ***, да се изпратят на ОД на МВР сектор „КАТ –ПП” /населено място/ за
разпореждане по надлежния ред.

4. По делото няма причинени имуществени вреди.
5. По делото не са направени разноски.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: СЛ.ЗАЩИТНИК:


ОБВИНЯЕМ:Съдът като се запозна с материалите по ДП № 314 ЗМ 0 478/2015 г. по описа на
РУП – /населено място/, след като се запозна със съдържанието на споразумението, като изслуша отговорите на обвиняемия и изявленията на страните намира, че така постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор при РП – /населено място/ и защитника на обвиняемия не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени в чл.381, ал.5 НПК, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото – прекратено.

Водим от горното и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 620/03.09.2015 г.


ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело, по силата на което обвиняемият И.М.А. се признава за виновен в това, че:
а/ на 22.08.2015 год. около 23,50 часа в /населено място/, по ул.”Ц.С.”, като
непълнолетен, разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Форд” модел „Ескорд”с номер на рама ***, неустановена
собственост, като си служи с контролни знаци-регистрационни табели- рег.
№ ***, издадени за друго моторно превозно средство, а именно за лек
автомобил марка „Ауди” модел „А4”- собственост на Д.К.Ш. от /населено място/ - престъпление по чл. 345 от НК във вр. Чл.63, ал.1,т.4, от НК, поради което и основание чл. 381 ал.1 от НПК, във връзка с чл. 345 от НК във вр. чл.63, ал.1,т.4, от НК , във връзка с чл. 55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му НАЛАГА наказание Обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез прочитане определението на РС /населено място/, с което е одобрено споразумението по местен радиовъзел - радио Б.за срок от 30 дни.


Обвиняемият И.М.А. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.08.2015 г. около 23,50 ч. в /населено място/, по ул.”Ц.С.”, като непълнолетен, разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си е управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка „Форд” модел „Ескорд”с номер на рама ***, неустановена собственост,без да притежава съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство в
едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно
постановление №14-0339-002309 от дата 20.08.2014г. на началника на РУ /населено място/, влязло в сила на 25.02.2015г. за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление- престъпление по чл. 343в, ал.2 въ вр.с ал.1 от НК във вр. чл.63, ал.1,т.4, от НК, поради което и на
основание чл. 381 ал.1 от НПК, във връзка с чл. 343в ал.2 във вр. ал.1от НК, във вр. чл.63, ал.1,т.4, от НК , във връзка с чл. 55 ал.1, т.2, б.”б” от НК
му НАЛАГА наказание обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез
прочитане определението на РС /населено място/, с което е одобрено споразумението по местен радиовъзел - радио Б. за срок от 30 дни.

На основание чл. 23, ал.1 от НК НАЛАГА на обвиняемият И.М.А. едно общо наказание измежду наложените му в размер на най-тежкото от тях, а именно:
наказание Обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез прочитане
определението на РС /населено място/, с което е одобрено споразумението по местен радиовъзел - радио Б. за срок от 30 дни.

На основание чл. 112, ал.3 от НПК, приобщеното по делото веществено
доказателство моторно превозно средство, лек автомобил марка „Форд” модел
„Ескорд” с номер на рама ***, неустановена собственост, средство за извършване на престъплението по с чл. 343в, ал.2, във вр. ал.1 от НК, във вр. чл.63, ал.1,т.4, от НК, се ОТНЕМА в полза на държавата, ако в петгодишен срок от изземването не бъде потърсен.

Два броя регистрационни табели с номер *** и два броя регистрационни табели
с номер ***, да се изпратят на ОД на МВР сектор „КАТ –ПП” Б. за разпореждане по надлежния ред.

По делото няма причинени имуществени вреди.
По делото не са направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 892/2015 г. по описа на РС-П.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: