Разпореждане № 322

към дело: 20141230201257
Дата: 06/02/2015 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

След извършената проверка установих следното:
Делото е образувано въз основа на молба на Б. Ю. Г., от [населено място], за определяне на общо наказание по предходни осъждания. Молбата е депозирана първоначално в РС – Благоевград, където е прието, че се касае за молба за реабилитация, поради което делото е изпратено по компетентност в РС – Петрич .
За установяване реалната воля на молителя, заявлението от Б. Ю. Г., депозирано в РС Благоевград на 06.11.2014г. е оставено без движение, а на лицето е указано в 7 -дневен срок от получаване на съобщението да уточни какво точно желае- дали желае съдебна реабилитациия или К. на постановените спрямо него присъди. Съобщението е получено на 07.05.2015г. до настоящия момент конкретизация на молбата не е направена.
Налице са основанията за връщане на молбата/заявление и за прекратяване на производството по делото.
Водим от горното
РАЗПОРЕЖДАМ :

ВРЪЩАМ молба на Б. Ю. Г., от [населено място], ул. „М. №6, ЕГН [ЕГН], поради неотстраняване нередовностите на същата.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по ЧНД № 1257/2014г.
Разпореждането подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС – Благоевград в седмодневен срок от съобщаването му .

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
CC0FBB86A66AAB88C2257E58004CB870.rtf