Определение № 1121

към дело: 20151230100624
Дата: 09/18/2015 г.
Съдия:Диана Хаджиева
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано въз основа на искова молба на К. П. К.,
ЕГН * от град П., ул.”Б.” Б., .3, А. и В. П. С., ЕГН * от град П., ул.”Х. Ч.” № *** против М. И. К., Л. О. К., Н.О. К. и трите от град П., ул.”А. С.” № ***.
При проверка на исковата молба по аргумент от разпоредбата на чл.129 ал.1 от
ГПК, съдът я е оставил без движение с Разпореждане № 1002/01.09.2015.
Препис от разпореждането е връчен на ищеца С. на 07.09.2015 година – чрез
нейния син със задължение да и го предаде и на ищеца К. на 07.09.2015 година –
чрез съпругата му със задължение да му го предаде. При това дадения от съда и
от закона срок за отстраняване на нередовностите на исковата молба е изтекъл на 14.09.2015 година.
Както в дадения от съда и законодателя срок, който е изтекъл, нито към
настоящия момент по делото не е постъпила поправена искова молба съобразно
дадените от съда указания, ведно с документ удостоверяващ заплащането на
дължимата се държавна такса за образуване на делото.
При горното и по аргумент от разпоредбата на чл.129 ал.3 от ГПК се следва дъдът да върне исковата молба и прекрати производството по делото.
Мотивиран от горното и на основание чл.129 ал.3 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА исковата молба на К. П. К., ЕГН * от град П., ул.”Б.” Б., .3, А. и В. П. С., ЕГН * от град П., ул.”Х.Ч.” № *** против М. И. К., Л. О. К., Н.О. К. и трите от град П., ул.”А.С.” № ***, поради неотстраняване в срок на нередовности на исковата молба.

Прекратява производството по гр.дело № 624/2015 година по описа на Районен съд – П.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, от която препис за връчване на насрещната страна не се представя - в едноседмичен срок от връчване на настоящето пред Окръжен съд – Б..

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
CF3AACB036A2ABC7C2257EC90020D896.rtf