Протоколно определение № 212

към дело: 20181230201008
Дата: 07/07/2020 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

Съдът като се запозна с материалите по ДП № 314 ЗМ – 19/2018 г. по описа на РУ-
П., след като се запозна със съдържанието на споразумението, като изслуша
отговорите на подсъдимия и изявленията на страните намира, че така постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор при РП – П. и защитника на подсъдимия не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени в чл.381, ал.5 НПК, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото – прекратено.
Водим от горното и на основание чл.384, във вр. с чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 212/07.07.2020 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело, по силата на което
1.Подсъдимият М. Г. С., роден на ***г. в Г. П., с адрес Г.,У.„К.О.“ № ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, студент и работи управител на „С.“ ООД Г., ЕГН */ по данни от ЛК/, се признава за ВИНОВЕН в това,чев началото на м.януари 2018г. в Г. в съучастие с Л. С. К. и Д. К. И. и двамата от Г. П., последните като извършители, а той като подбудител и помагач, умишлено ги склонил да отнемат два броя предни дистронници за лек автомобил марка „Ауди“ заявявайки им, че такива устройства се търсят и ще спечелят средства в размера на около 400.00/четиристотин/лв. на човек, като умишлено ги и улеснил в извършване на престъплението обещавайки им помощ след деянието заявявайки им, че ще продаде същите в Г. и ще им предаде парите от продажбата като на 04/05.01.2018г. в Г. П. от паркиран на У. „П.“ автомобил марка „Ауди“, модел „А7“, с рег. №***, собственост на „Е. Г.“ Е. К. и И. са отнели от владението на Е. М. П. от Г. – управител на дружеството - два броя предни дистронници на обща стойност 6852.00/шест хиляди осемстотин петдесет и два/лв., два броя решетки на обща стойност 252.00/двеста петдесет и два/лв. и два бр. рамки на обща стойност 14.40/четиринадесет и четиридесет/лв. всичко на обща стойност 7 118,40/седем хиляди сто и осемнадесет и четиридесет/лева, с намерение противозаконно да ги присвоят, които продал в Г. – престъпление по чл.194 ал.1 НК, във вр. с чл.20 ал.3 и ал.4 НК, поради което и на основание чл.384 ал.1 от НК, във вр. с чл. 381 и сл. от НПК , във вр.с престъпление по чл.194 ал.1 НК, във вр. с чл.20 ал.3 и ал.4 НК, във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 2 б. „б” във вр. с чл.42 „а” ал.2 т.1 т.2 и т.6 от НК и във вр. с чл. 42 „б” , ал.1 ал.2 и ал.5 от НК се НАЛАГА наказание “ПРОБАЦИЯ ” като съвкупност от мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода, които се налагат заедно, а именно:
• Задължителна регистрация по настоящ адрес , изразяваща се в явяване и
подписване на лицето пред пробационния служител или определено от него
длъжностно лице с периодичност 2 пъти седмично за срок от 2 / две/ години от
влизане в сила на настоящото споразумение ;
• Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 / две/
година от влизане в сила на настоящото споразумение.
• Безвъзмезден труд в полза на обществото 100ч. годишно за срок от 2 години
/200 часа общо/.

3. По делото са разходвани средства в размер на 195.57 лева, за назначените
експертизи, като подсъдимия ще заплати сумата от 65,19 лева /каквато сума е
заплатена от всеки един от останалите подсъдими, за които производството е
приключило/.

4. По делото няма веществени доказателства .
5. Имуществени щети от престъплението са възстановени.

Осъжда подсъдимият М. Г. С. /със снета по делото самоличност/ да заплати по
сметка на ОД на М. – Б., сумата от 65,19 /шестдесет и пет лева и
деветнадесет стотинки/ лева, представляващи разноски по делото, направени на
ДП, по изготвените експертизи, както и 5 лева за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 1008/2018 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

2.

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 12.10 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: