Решение № 513

към дело: 20181230200278
Дата: 09/20/2018 г.
Съдия:Андроника Ризова
Съдържание

Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.
Образувано е по жалба на М. Г. К. с ЕГН * от с. Б., обл. П., общ. Р., ул. „В.“ № * срещу Наказателно постановление № 21-0000154 от 08.02.2018г. на Началник ОО "АА" към ГД „АИ“, Благоевград, с искане същото да бъде отменено изцяло като незаконосъобразно. Жалбоподателят счита, че неправилно е приложен материалният закон във връзка с твърдяното нарушение, допуснати са съществени процесуални нарушения. Твърди още, че по време на проверката е представил тахографски лист за 13.01.2018г., но тъй като от предишния лен бил назначен на работа и поради притеснението не можал да намери документа, който сочи, че за преходния период - 28 дни назад не е управлявал МПС-то. Същият го представя към жалбата.
В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не се представлява.
За ответника по жалбата – Началника на ОО“АА“ представител не се явява.
Приложено е писмено становище от Началника, в което развива съображения за
правилност на издаденото НП, за несъстоятелност на направените от жалбоподателя възражения, като иска НП да бъде потвърдено.
За РП-Петрич в качеството й на заинтересована страна, представител не се явява и не изразява становище по жалбата.
По делото са събрани писмени доказателства. Разпитани са свидетелите Д. Т. З. и П. А. Д..
Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка, съдът установи от фактическа страна следното :
На 13.01.2018 г. около 12.30 ч. по сигнал от Междуведоствения координационен
център при ГКПП-Кулата, контролните органи в лицето на свидетелите по делото-Д. Т. З. и П. А. Д. извършили документална проверка на водача М. Г. К.,
управляващ съчленено ППС с влекач „Рено“ с рег.№СВ3095АА и полуремарке с рег.№ У5166ЕЕ. Водачът извършвал международен превоз на товари от гр.Пловдив /Р България/ до Р. Франция съгласно ЧМР от 21.12.2017 г. При извършената проверка свидетелите констатирали, че водачът за периода от 04.50 часа до 07.50 часа на 13.01.2018г, видно от тахографския лист, поставен в гр.София в аналогов тахограф Сименс УОО тип 1324.* със сер.№ 02240129, извършва управление в обхвата на Регламент №561/2006г на ЕП като не представя тахографски листове, карта на водача, ръчен запис или разпечатки за периода от предходните 28 дни /от 16.12.2017г до 04:50 часа на 13.01 2018г/ или Удостоверение по образец за дейности, попадащи в обхвата на Регламент №5б1/2006г на ЕП, с което е нарушил разпоредбите на чл. 36, 1, т.(iii) от Регламент /ЕС/ 165/2014.
Актът, съставен за констатираното нарушение от св. П. Д., е бил подписан от
нарушителя без възражения.
На 08.02.2018 г. въз основа на този АУАН, Началник ОО „АА” към ГД "АИ",
Благоевград е издал обжалваното Наказателно постановление № 21-0000154, с което наказващия орган е наложил на жалбоподателя М. Г. К. административно наказание "глоба" в размер на 1500 лв. на основание чл. 93в, ал. 17, т. 1 ЗАвП. Всички обстоятелства и констатации по административното нарушение са описани по идентичен начин, както в акта за нарушение, така и в издаденото наказателно постановление. Идентично е описана и приетата за нарушена норма на чл. 36, 1, т. (i) от Регламент (ЕС) № 165 от 2014 г.
В съдебно заседание при проведените разпити на актосъставителя Д. З. и
свидетеля по акта П. Д., същите доколкото си спомнят потвърждават отразените
констатациите в АУАН. Към административно наказателната преписка и по делото са представени и приети писмени доказателства
Към жалбата е било представено удостоверение от 12.06.2018 г. за дейности по
Регламент /ЕО/ № 561/2006 или /AETR/, издадено от "Марги Транс 2014" ЕООД - гр.
София, съгласно което от 19.10 ч. на 12.12.2017 г. до 23:30 на 12.01.2018 г.
жалбоподателят е управлявал превозно средство, попадащо извън обхвата на
Регламент/ЕО/ № 561/2006 или /AETR/.
От представените доказателства се установява, че по време на проверката водачът М. Г. К. не е представил тахографски листове, карта на водача, ръчен запис или разпечатки за периода от предходните 28 дни /от 16.12.2017 г. до 04:50 часа на 13.01.2018 г. /или Удостоверение по образец за дейности, попадащи в обхвата на Регламент №5б1/2006г на ЕП.
Въз основа на изложеното от фактическа страна, от правна страна Съдът намира
следното:
Въззивната жалба е допустима. Подадена е от надлежна страна и в
законоустановения срок.
Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
Съобразно разпоредбата на чл. 34, 1, изр. 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 на
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на
Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от
социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, водачите
използват тахографски листове или карти на водача всеки ден, през който
управляват превозно средство, считано от момента на поемането му. Цели се
отчитане на времето на управление на моторното превозно средство, с оглед
гарантиране сигурността на движението по пътищата и правата на водачите.
Отчитането се извършва чрез аналогов тахограф с листове с ръчни записи или чрез дигитален тахограф с карта на водача. Предвиденото наказание е за непредставяне на някой от документите, регистрирали времето на управление.
Съгласно чл. 36, 1., т. i от Регламент /ЕС/ 165/2014, когато водачът
управлява превозно средство, на което е монтиран аналогов тахограф, трябва да е в състояние да представи по искане на оправомощен служител на контролен орган тахографските листове за текущия ден и листовете, използвани от водача през предходните 28 дни съгласно изискванията на този регламент и Регламент (ЕО) № 561/2006.
Доказано е, че жалбоподателят не е сторил това. Представил е тахографски лист
за текущия ден, но не и за предходните дни. След като твърди, че не е
управлявал през останалите дни превозно средство, попадащо в жбхвата на
Регламент 561/2006 г. или на AETR, то е трябвало по време на проверката да
представи удостоверение за дейности, което трябва да бъде попълнено и подписано преди пътуването.
Към момента на проверката жалбоподателят е осъществявал международен
автомобилен превоз, следователно е попадал в обхвата на Регламент /ЕС/ 165/2014 и при проверката е бил длъжен да представи съответните документи, изискуеми от чл. 36 от Регламент /ЕС/ 165/2014, респ. чл. 93в, ал. 17 от Закона за
автомобилните превози – карта на водача, тахографски листове и ръчни записи или алтернативно удостоверение по образец за дейности, попадащи в обхвата на
Регламент № 561/2006 г. на ЕП. С тези документи се установява работата на
водача, а не работата на превозното средство.
При неизпълнение на задължението за представяне на някои от горепосочените
документи от обективна и субективна страна той е осъществил вмененото в негова отговорност административно нарушение.
Задължението на водача да представи удостоверение за дейности не е посочено в Регламент 165/2014 г., а в Наредбата по чл. 89 от ЗАвтПр, която МТ издава за да
гарантира изпълнението на този регламент - Наредба № Н-3 от 7 април 2009 г. за
необходимите мерки за изпълнението и прилагането на регламент (ЕС) № 165/2014 на европейския парламент и на съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт. Според чл. 10, ал.1 от тази Наредба, "Водач, който при проверка от контролните органи не може да предостави необходимите тахографски листа, данни от картата на водача, ръчни записи или разпечатки, както се изисква съгласно чл. 34 от Регламент (ЕС) № 165/2014, поради това, че е бил в отпуск по болест, годишен отпуск, отпуск или почивка, управлявал превозно средство, попадащо извън обхвата на Регламент (ЕО) № 561/2006 или AETR, извършвал друга работа, а не управление на превозно средство или е бил на разположение, предоставя на контролните органи удостоверение по образец съгласно Решение на Комисията от 12 април 2007 г. относно формуляр във връзка със социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ L 99/2007 г.)".
Като не представил удостоверението за дейности, въззивникът е нарушил чл. 10
от Наредбата. Независимо от това, че не е посочена тази разпоредба в
атакуваното НП, не е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като К. се е защитавал по фактите, които са изложени в цялост.
Правилно е била приложена и санкционната норма, тъй като чл. 93 "в" ал.17 от
ЗАвП предвижда наказание за водач, който при проверка от контролните органи не представи документите, които са регистрирали времето на управление,
прекъсванията и почивките му през текущия ден, и тези от предходните 28
календарни дни, каквото имаме в настоящия случай. Действително, в
обстоятелствената част на постановлението е посочено, че жалбоподателят К. не е представил тахографски листове, карта на водача, ръчен запис, разпечатки или
удостоверение за дейности, но съдът намира, че с посочването на само на т.1 от
санкционната норма не е допуснато съществено нарушение на процесуалните
правила, тъй като законодателят третира еднакво непредставянето и на карта на
водача, ръчен запис, разпечатки и на удостоверения. Наложеното на въззивника
наказание е в императивно предвидения в закона размер на 1 500 лв., поради
което и не може да се приеме, че при определяне на неговия размер наказващият
орган не се е съобразил с разпоредбата на чл. 27, ал.5 от ЗАНН.
Анализът на нормата на чл. 93в, ал. 17 и чл. 36, 1 от Регламент (ЕС) №
165/2014 г. показва, че не е задължително във всеки случай да се представят
всички изброени документи. Задължително, с оглед конкретиката на всеки случай, е да се представят при проверката документи, като тези от изброените, които да са регистрирали времето на управление, прекъсванията и почивките през текущия ден, и тези от предходните 28 календарни дни или респ. липсата на такова управление, каквото е удостоверението по т. 4 - става дума за удостоверението по чл. 10, ал. 1 от Наредба Н - 3 от 07.04.2009 г. Деянието е съставомерно заради непредставяне на какъвто и да е документ от т. 1 до т. 4 на ал. 17 на чл. 93в от Закона за автомобилните превози, който да дава информация за времето от 16.12.2017 г. до 04.50 ч. на 13.01.2018 г. Доколкото съставът на нарушението е уреден изрично в чл. 93в, ал.17 от ЗАП, който текст е посочен в наказателното постановление като основание за налагане на наказанието (този текст съдържа и състава на нарушението и посочва наказанието), не представлява съществено процесуално нарушение обстоятелството, че като нарушена е посочена нормата на чл. 36, 1 от Регламент (ЕС) № 165/2014 г., която не въвежда изискване за представяне на т.нар. удостоверение за дейности (удостоверението по чл. 10, ал. 1 от Наредба Н - 3 от 07.04.2009 г.).
Съобразно събраните по делото писмени доказателства, съдът намира че случаят не е маловажен. Жалбоподателят не е представил изискуемите от него документи към момента на проверката, с което съставът на нарушението е бил осъществен. То е формално по своя характер и за неговата съставомерност не се изисква настъпване на вредни последици. В този смисъл съдът намира, че допуснатото от жалбоподателя нарушение не се отличава от останалите от своя вид, за да се приеме че обществената му опасност е явно незначителна. Заявеното от жалбоподателя, че е бил назначен предния ден на работа, съдът не кредитира, тъй като в самото удостоверение, представено от К. е посочено, че същият е започнал работа във фирмата на 05.02.2016 г. Освен това, удостоверението е било издадено на 12.06.2018 г., /!!!/ - четири месеца след издаване на наказателното постановление, при което съдът приема, че жалбоподателят не само не го е представил на проверяващите, но такъв документ изобщо не е съществувал към датата на нарушението.
С оглед на гореизложеното, съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.
С оглед резултата от делото, жалбоподателят трябва да заплати разноските,
сторени в хода на съдебното производство. Тъй като същият е представил документ на чужд език и съдът е назначил превод, за да бъдат спазени изискванията на НПК относно езика, на който се представят писмените документи, то жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати стойността на този превод в размер на 13 лева.
Водим от горното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът


Р Е Ш И :


ПОТВЪРЖДАВА НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 21-0000154/ 08.02.2018г на Началника на ОО“АА”-Благоевград, с което на М. Г. К., ЕГН: *, от С., О., О., ул.
“В.“ №., за нарушение на чл. 36, 1, т. i от Регламент /ЕС/ 165/2014
на основание 93 "в" ал.17, т. 1 от ЗАвП, е наложено наказание Глоба в размер
на 1 500 (хиляда и петстотин) лева като правилно и законосъобразно.
ОСЪЖДА М. Г. К., ЕГН: *, от С., О., О., ул. “В.“ №. да заплати по сметка на РС Петрич сумата от 13 /тринадесет/ лева за извършения превод на документ.
Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред
Административен съд-Благоевград, в 14 дневен срок от съобщаването му на
страните.
РАЙОНЕН СЪДИЯ :


File Attachment Icon
D44D8C15FDC142F0C225832E004B1E70.rtf