Определение № 1106

към дело: 20131230101223
Дата: 09/16/2015 г.
Съдия:Диана Хаджиева
Съдържание

и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на Я. А. Г., ЕГН * от
град К., Ж.Г., Б. .1, А., Н. А. Г., ЕГН * от село Д. община С., У.”П. Я.” № 12, П. А. Г., ЕГН * от град Б., У.”Д.” № 12, С. А. С., ЕГН * от град Б., У.”А. К., № 6 срещу М. М. М., ЕГН * от град Д., У.”С.” № 10 и Т. М. Г., ЕГН * от град Д., У.”С.” № 10.
С исковата молба е заявена претенция за допускане до делба на наследствени
недвижими имоти, като производтсвото по делото се намира в първа фаза на
съдебната делба и по делото няма постанове съдебно решение по допускане на
делбата.
В съдебно заседание, което не е било първо по ред част от ищците - Н. и П.
Г. са заявили оттегляне на претенцията, като по смисъла на чл.232 ал.1
от ГПК съдът е изпертил препис от протокола на останалите съделители - посочени като ищци и ответници за да изразят становище по заявеното оттегляне.
По делото са постъпили молби от ищците С. С. и Я. Г., в които е посочено, че
същите са съгласни с така заявеното оттегляне и също искат производството по
делото да се прекрати. Изпратените до ответниците М. М. и Т. Г. съобщения са се
върнали по делото в цялост, с отбелязване, че лицата отказват да получат
съобщенията.
При горното, настоящия съдебен състав като приеме, че с оглед характера на
поризводството - за делба, което е в хода на своята първа фаза - по допускане
на делбата и преди да е постановено решение в тази фаза е допустимо да бъде
заявено оттегляна на иска счита че следва да бъде уважено стореното искане и
производството по делото се прекрати. Налице са имплицитно предвидените в чл.232 от ГПК предпоставки - искане на страната за прекратяване поради оттегляне на претенцията, липса на влязло в сила съдебно решение по допускане на делбата, неприключило съдебно дирене, като липсата на становище от ответиците поради заявен отказ от получаване на съдебните книжа не следва да се приеме като пречка за уважаване на искането на ищците.
Мотивиран от горното и на основание чл.232 от ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по Г.дело № 1223/2013 година по описа на Районен съд - Петрич, поради оттегляне на исковата претенция за делба.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от
връчването му на страните пред Окръжен съд - Б..

РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
D64C6CCD885657ECC2257EC9002B4768.rtf