Протоколно определение № 619

към дело: 20151230200893
Дата: 09/03/2015 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът


О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение постигнато между страните в следния смисъл:
1. Обвиняемият С.Г.П. се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 27.08.2015 година около 02.40 часа на ул.“К.А.Б.“ в /населено място/ е управлявал мотоциклет марка “Италджет Торпедо 150“ с рег.№ ***, собственост на Христо Кирилов Манасиев от /населено място/, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.30 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 30/27.06.2001 година за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства- с техническо средство “Алкотест Дрегер -7510“ с фабр.№ *** от И.Н.Н. - мл.автоконтрольор в ПП при РУ на МВР- /населено място/ -престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК.
2. За извършеното от обвиняемият С.Г.П. престъпление на основание с чл.381 от НПК, във връзка с чл.343 б ал.1 от НК и във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б. Б от НК и чл.42 а от НК и чл.42б ал.1 и ал.2 от НК му се налага наказание “Пробация“, като съвкупност от първите две задължителни пробационни мерки за контрол и въздействие:
- задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и
подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 1/една/ година и 5/пет/ месеца , с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/една/ година и 5/пет/ месеца.

На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК на обвиняемия
С.Г.П. се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 11/единадесет/ месеца.

На основание чл.59, ал.4, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК от определеното
наказание “Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 11 месеца се приспада времето, през което обвиняемият П. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 27.08.2015 г.

3. От деянието няма причинени имуществени вреди.
4. По делото няма приобщени веществени доказателства.
5.По делото не са сторени разноски.

С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ОБВИНЯЕМ:Съдът като се запозна с материалите по БП № 314 ЗМ -487/2015 г. по описа на
РУП – /населено място/, след като се запозна със съдържанието на споразумението, като изслуша отговорите на обвиняемия и изявленията на страните намира, че така постигнатото споразумение за решаване на делото в съдебното производство между прокурор при РП – /населено място/ и защитника на обвиняемия не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени в чл.381, ал.5 НПК, поради което следва да бъде одобрено, а производството по делото – прекратено.

Водим от горното и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № /03.09.2015 г.


ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело, по силата на което обвиняемият С.Г.П. се признава за ВИНОВЕН в това, че: на 27.08.2015 година около 02.40 часа на ул.“К.А.Б.“ в /населено място/ е управлявал мотоциклет марка “Италджет Торпедо 150“ с рег.№ ***, собственост на Х.К.М. от /населено място/, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2.30 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 30/ 27.06.2001 година за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства- с техническо средство “Алкотест Дрегер -7510“ с фабр.№ *** от И.Н.Н.-мл.автоконтрольор в ПП при РУ на МВР-/населено място/-престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.381 от НПК, във връзка с чл.343 б ал.1 от НК и във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б. Б от НК и чл.42 а от НК и чл.42б ал.1 и ал.2 от НК му се НАЛАГА наказание “Пробация“, като съвкупност от първите две задължителни пробационни мерки за контрол и въздействие:

- задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и
подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 1/една/ година и 5/пет/ месеца , с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 1/една/
година и 5/пет/ месеца.

На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК на обвиняемия
С.Г.П.се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 11/единадесет/ месеца.

На основание чл.59, ал.4, във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК от определеното
наказание “Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 11 месеца се приспада времето, през което обвиняемият П. е бил лишен по административен ред от това право, считано от 27.08.2015г.

От деянието няма причинени имуществени вреди.
По делото няма приобщени веществени доказателства.
По делото не са сторени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 893/2015 г. по описа на РС- П.


Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: