Решение № 8571

към дело: 20201230101073
Дата: 11/04/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 28 ЗЗДет.
............................................................................................................................................
Ръководейки се от изложеното и на основание чл. 28, ал. 1, предл. 2 във вр. с
чл. 26, ал. 1, предл. 2 във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 4 ЗЗДет., Районен съд – гр. П., Гражданско отделение, Трети състав

Р Е Ш И:

НАСТАНЯВА детето М. Л. Р., ЕГН *, в професионалното приемно
семейство на К. И. З. и М. И. З. от с. Г. Т. общ. П., за срок до
промяна на обстоятелствата, наложили тази мярка за закрила.

Решението може да се обжалва пред Окръжен съд – гр. Б., в 7-дневен
срок от връчването му на страните по делото, като обжалването не спира
изпълнението.

Препис от настоящия съдебен акт незабавно да се изпрати на Д „СП”– гр. Петрич,
за сведение и изпълнение.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: