Решение № 8026

към дело: 20191230101139
Дата: 12/15/2021 г.
Съдия:Атанас Кобуров
Съдържание

Производство е по реда на чл.422, вр. с чл.415 от ГПК.
Образувано е по искова молба на З. К. „Л. И.“ , със седалище и адрес на
управление Г., бул.“Ч.В.“ № 51Д, вписано в Търговския регистър на АВ, ЕИК:
***, представлявано от М.С. М.-Г. и П.В.Д. – изпълнителни директори чрез процесуалния П. на дружеството юриск.Г.В., подадена против Н. Г. Г., ЕГН: * от Г., У., бл.55, .4, А..
Сочи се в исковата молба, че на 28.03.2015 г. около 13:40 часа, в с.П. в посока Г., ответникът Н. Г., като водач на автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц180“ с рег.№ Е 9329 ВТ, при движение и извършване на маневра за изпреварване удря автомобил марка „Тойота“, модел „Версо“, с рег.№ Е 2312 КР, собственост на
Д. С.П., като му нанася материални щети.
Посочва се още, че за настъпилото ПТП е изготвен протокол за ПТП № 1323633 от
28.03.2015 г., като видно от същия Н. Г. е управлявал МПС с концентрация на
алкохол в кръвта над допустимата по закон норма. Изложено е още, че във връзка
с настъпилите щети е образувана лидвидационна преписка по щета №
0121-5060-15-301535 в ЗК „Л. И.“ по застраховка „Гражданска отговорност“, З.
полица № *4052, като въз основа на сключения договор за застраховка,
застрахователната К. е одобрила и изплатила обезщетение в полза на собственика на пострадалия автомобил в размер на 217,60 лева. Твърди се още, че по силата на чл.213, ал.1, изр.1 от КЗ/отм./ с плащането на застрахователното обезщетение по имуществена застраховка „Гражданска отговорност“ на МПС, ЗК „Л. И.“ встъпва в правата на застрахования против причинителя на вредата до размера на изплатеното обезщетение и обичайните разноски, направени за неговото определяне, които в конкретния случай са в размер на 10,00 лева.
В тази връзка се иска от съда да постанови решение, с което да приеме за
установено, че Н. Г. Г., ЕГН: * с адрес Г., У. бл.55, вх.4, А. дължи на ЗК“Л. И.
“ сумата от 227,60 /двеста двадесет и седем лева и шестдесет стотинки/ лева,
представляващо изплатено застрахователно обезщетение по щета №
0121-5060-15-301535, като бъде потвърдена издадената заповед за изпълнение и
бъде издаден изпълнителен лист срещу длъжника-ответник. Претендира се и
заплащането на законна лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 ГПК до окончателното заплащане, както и направените разноски по водене на делото, включващи заплатените държавни такси и юрисконсултско възнаграждение. Съдът е разпоредил препис от исковата молба и доказателствата да се връчат на ответника. Тъй като последният не е открит на посочения адрес, на същия е назначен О. П., на който е връчен препис от исковата молба и разпореждането на съда, ведно с приложените към исковата молба писмени доказателства.
В срока за отговор особеният П. на ответника Г. е депозирал такъв, като
изразява становище за недопустимост, алтернативно - неоснователност на
исковата претенция.
В хода на производството по делото са ангажирани писмени и гласни
доказателства. Приети са заключенията на изпълнените съдебно авто-техническа и счетоводна експертизи.
Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства , приема за
установено следното от фактическа страна:
От представения по делото протокол за ПТП № 1323633/ 28.03.2015г. . на РУ
Петрич се установява, че на 28.03.2015г. в 13.40ч. село П. в посока гр. П., Н. Г. Г., управлявайки лек автомобил „Мерцедес Ц 180”, рег. № Е 9329 ВТ, собственост на Т.Т. от с. Р., община Б., предприема маневра изпреварване и удря лек автомобил марка „Тойота“, модел „Версо“, управляван от В. А. М., собственост на Д. С.П. от с. П., ул. „М. В.“ №1, при което му е нанесъл следните видими щети: деформиран преден ляв калник и броня.
Преждепосоченото изцяло се потвърждава от разпита на св.М., която дори сочи,
че според нея шофьорът на автомобил марка „Мерцедес“ /ответникът/ е бил пиян.
В протокола за ПТП също е отбелязано, че Н. Г. е управлявал МПС-то под
въздействие на алкохол, за което му е издадено талон за кръвна проба. В същия
протокол е отбелязано също така, че лек автомобил „Мерцедес Ц 180“ има валидна застраховка „ГО“, сключена с Л. И., З. полица **052. Относно увредения
автомобил е имало валидно сключена застраховка „ГО“ сключена с Л. И., З. полица *8798.
От уведомление за настъпило застрахователно събитие, подадено от водача на
увреденото МПС /лист 6 по делото/, както и разпита на св.М. в с.з. провело се
на 15.12.2020г. /вж. протокола от това съдебно заседание/ се установява, че
последната се е движела в посока село П. /по пътя ГКПП Златарево-с.
П./, като при предприета маневра за завиване и свързаните с това
намаляване на скоростта и даване на мигач, автомобилът марка „Мерцедес“ /описан по горе/ я е ударил, при изпреварване на два други автомобила намиращи се помежду им.
От З. полица № *4052 се установява, че към датата на процесното ПТП –
28.03.2015г., управляваното от ответника, МПС „Мерцедес“, модел С 180, рег. № Е
9329 ВТ, е имало валидна застраховка „гражданска отговорност” в ЗК „Л. И.”, със
срок на валидност от 10.11.2014 г. до 10.11.2015 г.От доклад по щета №
0121-5060–15–301535/1 се установява, че е определено застрахователно
обезщетение на собственика на увредения автомобил в размер на 217.60 лв., както и ликвидационни разходи в размер на 10.00лв.
От експертиза по щета № 0121-5060-15-301535 по З. полица № *4052, валидна от
10.11.2014г. до 10.11.2015г. е установено, че на увреденото МПС е изплатено
застрахователно обезщетение в размер на 217.60 лева.
Изяснено е по делото, че до водача на лек „Автомобил“ Мерцедес“ /О.Г./, от ЗК
Л. И. била изпратена покана за доброволно изпълнение, с която същият бил
уведомен за заведен личен регрес № 11315 по щета 0121-5060-15-301535 и в която
подробно било описано дължимото от същия към ЗК Л. И.. В поканата е упоменато, че Г. е управлявал МПС след употреба на алкохол над допустимата норма по закон.
Застрахователят е посочил в поканата, че е изплатил на собственика на
пострадалия автомобил сумата от 217.60 лева, представляваща стойността на
причинената от Г. щета. ЗК Л. И. претендира от Г. обща сума в размер на 227.60
лева, включваща и сума от обичайни ликвидационни разходи, в това число и
пощенски.
По искане на съда да бъде представена по делото административната преписка,
образувана във връзка с протокол за ПТП № 1323633/28.03.2015г., ведно с
докладна записка на актосъставителя, от Началника на РУ Полиция е получено
писмо, ведно с копие от протокол № 1323633 за ПТП, станало на 28.03.2015г. Към
писмото не е представено доказателство или индикация за предприети действия по отношение на виновния водач на ПТП-то във връзка с отбелязването в процесния протокол, че същия е управлявал МПС с наличие на алкохол в кръвта, както и че във връзка с това му е издаден талон за кръвна проба.
В хода на процеса, към доказателствения материал са приобщени заключенията на назначените съдебна авто-техническата и счетоводна експертизи, и същите са приети като доказателства по делото, неоспорени от страните.
Съгласно заключението на експерта по счетоводната експертиза, на 08.04.2015г. с кредитен превод от страна на ЗК Л. И. има извършено плащане на обезщетение по полица „ГО“ № *4052 по щета № 0121-5060-15-301535 на Д. С.П. в размер на 217.60 лева.
Видно от заключението на експерта по съдебната авто-техническа експертиза,
механизмът на протичане на ПТП е базиран на описаното в декларацията, описана
от водача на автомобил „Тойота“ и данните от протокола за ПТП.
Увредените части на лек автомобил „Тойота“ модел „Версо“ с рег. № Е 2312 КР са
били съответно броня предна – боя, калник преден ляв – ремонт, степен 2, боя и
лайсна за отвора на гумата – ремонт, степен 1, боя; пазарната стойност по
средни пазарни цени за ремонт на установените увреждания след огледа на
автомобила към датата на ПТП са били в размер на 540.00 лева; налице е причинно-следствена връзка между механизма на удара при ПТП и настъпилите увреждания по л.а. „Тойота“; стойността на обичайните ликвидационни разходи в конкретния случай е минимална – в размер на 10.00 лева.
Приложено е и ч.гр.д. № 402/2019 г. на РС Петрич, по което е издадена Заповед №
584/25.03.2019 година за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК в
полза на заявителя, за сумата от 227.60 лева, представляваща главница -
застрахователно обезщетение, изплатено на основание сключен договор за
застраховка „Гражданска отговорност”, З. полица № *4052 със срок на валидност
от 10.11.2014г. до 10.11.2015г., ведно със законната лихва върху главницата,
считано от 25.03.2019г.до окончателното погасяване на вземането, както и 25.00
лева, представляваща платена държавна такса за образуване на делото и 50.00
лева юрисконсултско възнаграждение.
Налице е обективен и субективен идентитет между заповедното и исковото
производство. Като основание за издаване на заповедта за изпълнение в
подаденото от ищеца заявление по чл. 410 ГПК е посочено застрахователно
обезщетение, изплатено на основание сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност”, З. полица № *4052 със срок на валидност от 10.11.2014г. до 10.11.2015г. Ищецът е легитимирана страна да предяви настоящия иск, съгласно редакцията на разпоредбата на чл. 415 ГПК към датата на предявяване на иска. Издадената Заповед за незабавно изпълнение е връчена на длъжника /ответника/ при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, поради което и заповедният съд е дал съответни указания по смисъла на чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК.

Исковата молба на ищеца също е подадена в едномесечния преклузивен срок по чл. 415, ал.1 от ГПК, тъй като съобщението за предявяване на иска по чл. 422 ГПК е получено на 12.06.2019 година, а исковата молба е депозирана в съда на
12.07.2019 година /по пощата/.
От правна страна, съдът намира, следното:
Съгласно чл.274, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането, застрахователят има право да получи от застрахования платеното от застрахователя обезщетение, когато застрахованият при настъпването на пътнотранспортното произшествие е управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог, или е отказал да се подложи, или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог.
За да възникне регресното право на застрахователя по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в настоящия случай е необходимо да се установи кумулативното наличие на следните положителни предпоставки: договор за застраховка „гражданска отговорност”, осъществен деликт от застрахованото лице, виновно отклонение от проверка за употребен алкохол и плащане от застрахователя на увреденото лице на обезщетение за причинените вреди.

По делото e установено наличие на валидно застрахователно правоотношение по договор за застраховка "Гражданска отговорност" за автомобила, сключен между собственика му и ищцовото дружество за времето на застрахователното събитие и настъпилата вреда. Тази застраховка покрива отговорността на водача на автомобила, съгласно разпоредбата на чл. 223, ал. 1 от КЗ и чл. 257, ал. 2 КЗ.
Застрахователят по застраховка „Гражданска отговорност” е обезщетил настъпилите вреди на Д. С.П., собственик на увредения автомобил.
Настоящият състав, съобразявайки заключението на авто-техническата
експертиза приема за категорично и безспорно установено от фактическа страна
основните релевантни за спора обстоятелства - извършването на процесния деликт, наличие на имуществени вреди на застрахован по застраховка „Гражданска отговорност“ в резултат на ПТП, причинено от страна на ответника.
Поради това, че предмет на настоящият процес е обезщетението, платено от
ищеца на застрахователя на собственика на ПТП, което също е установено /вж.
заключението на ССчЕ/, настоящият състав приема, че предявеният иск е доказан и по размер.
С оглед изложеното, съдът приема, че от събраните доказателства по
делото, се установява, че ответникът Г. дължи възстановяване на изплатеното от ищцовото дружество въз основа на застрахователния договор застрахователно обезщетение в размер на 227.60лв., включващо сумата от 217.60лв., съставляваща оценката на щетата по л.а. направена по Наредба № 24, изчислена и установено по от вещите лица по допуснатите две съдебни експертизи, и сумата от 10.00 лв., съставляваща направени ликвидационни разноски, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда – 25.03.2019г., до окончателното му плащане.
Предвид горните съображения и на основание чл.78, ал.1 ГПК, ответникът Н.
Г. следва да понесе разноските в заповедното /в размер на 75,00 лева –
заплатена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение/ и исковото
производство в размер на 890,31 лева /300,00 лева заплатен депозит за О. П.,
възнаграждение за вещи лица в общ размер на 415,31 лева, 2.00 лева държавна
такса и 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение/ изцяло, съгласно
представения списък по чл.80 от ГПК от страна на дружеството-ищец.
Водим от горното и на основание чл.422 ГПК, Петричкият районен съд

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422 ГПК, вр. с чл.415, ал.1 ГПК,
че съществува вземане на З. К. „Л. И.“ , със седалище и адрес на управление Г.,
бул.“Ч. В.“ № 51Д, вписано в Търговския регистър на АВ, ЕИК: ***, представлявано от М.С.М.-Г. и П.В.Д. – изпълнителни директори чрез процесуалния П. на дружеството юриск.Г. В., относно ответника Н. Г. Г., ЕГН * от гр. П., ул. „Б.“ № 55, . 4, ап. 11, за сумата от общо 227.60лв., от която: 217.10лв., главница, представляваща застрахователно обезщетение, изплатено на основание сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност“, З. полица № *4052 със срок на валидност от 10.11.2014г. до 10.11.2015г., и 10.00лв. - направени ликвидационни
разноски, ведно със законната лихва, считано от 25.03.2019 година до
окончателното й изплащане, за която е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.410 от ГПК, № 584 от 25.03.2019г., по ч.гр.д. № 402/2019г. на РС Петрич.

ОСЪЖДА Н. Г. Г., ЕГН * от гр. П., ул. „Б.“ № 55, . 4, ап. 11, ДА ЗАПЛАТИ на З. К. „Л. И.“ , със седалище и адрес на управление Г., бул.“Ч. В.“ № 51Д, вписано в Търговския регистър на АВ, ЕИК: ***, представлявано от М.С.М.-Г. и П.В.Д. – изпълнителни директори чрез процесуалния П. на дружеството юриск.Г. В., сумата от общо 75.00 лв., представляваща съдебни разноски по ч.гр.д. 402/2019г. на РС Петрич.


ОСЪЖДА Н. Г. Г., ЕГН * от гр. П., ул. „Б.“ № 55, . 4, ап. 11, ДА ЗАПЛАТИ на З. К. „Л. И.“ , със седалище и адрес на управление Г., бул.“Ч. В.“ № 51Д, вписано в Търговския регистър на АВ, ЕИК: ***, представлявано от М.С.М.-Г. и П.В.Д. – изпълнителни директори чрез процесуалния П. на дружеството юриск.Г. В.., сумата от 890,31 лева, представляваща съдебно-деловодни разноски сторени в исковото производство.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на А. С. от АК-Благоевград внесената от З. К. „Л. И.“ на
основание чл.47, ал.6 ГПК сума от 300 /триста/ лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Благоевград, в
двуседмичен срок от връчването му на страните.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: