Протоколно определение № 642

към дело: 20151230200872
Дата: 09/23/2015 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание


С оглед заявеното от адв.К., че оттегля депозираната молба с искане за реабилитация относно посочените в молбата присъди, съдът

О п р е д е л и : № 642 / 23.09.2015г.

ПРЕКРАТЯВА производството по Чнд № 872/2015 г. по описа на РС-П..

Определението за прекратяване подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ОС-Б. с частна жалба.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: