Решение № 625

към дело: 20151230200920
Дата: 09/07/2015 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

и въз основа на доказателствата по делото и закона

Р Е Ш И:

ПРИЗНАВА нарушителите В. К. Ж., роден на * г. в Г. П., с постоянен
адрес Г. П. ул. „О.“ № *, българин, български гражданин, женен,
неосъждан, безработен, ЕГН *, Р. В. Ж., родена на * г. в Г. П., с
постоянен адрес Г. П., ул. „О.“ № *, българка, българска гражданка,
омъжена, неосъждана, работник в „ЕМИ СТИЛ“ – Г. П., ЕГН *, К. В. Ж., роден на
* г. в Г. П., с постоянен адрес Г. П., ул. „О.“ № *, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН *, А. Р. Д., роден на * г. в Г. П., с постоянен адрес Г. П., ул. „О.“ № *, българин, български гражданин, женен, неосъждан, безработен, ЕГН *, М. Ж. Д., роден на * в Г. П., с постоянен адрес Г. П. ул. „О.“ № *, българин, български гражданин, женен, неосъждан, безработен, ЕГН * и М. М. Д., родена на *. в Г. П., с постоянен адрес Г. П., ул. „О.“ № *, българка, българска гражданка, омъжена, неосъждана, безработна, ЕГН *, ЗА ВИНОВНИ в това,
че на 03.09.2015 г. около 15:30 ч. в двора на РУ на МВР – Г. П. при явяване на
В. К. Ж. и Р. В. Ж. във връзка с ДП № 512/2015 г., където се намирали и А. Д.,
М. Д. и М. Д., след като се видели М. Д. и Р. Ж. започнали да се обиждат на
висок глас, да се наричат „курво“, „проститутко“, да си разменят и други обидни
думи и да си нанасят удари една на друга, при което в сбиването се включили М.
Д., В. Ж., А. Д. и К. Ж. – административно нарушение на чл. 1, ал. 2 УБДХ,
поради което и на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ във вр. с чл. 1, ал. 1, т. 2
УБДХ им налага административни наказания, както следва:
- на В. К. Ж. (с посочените данни) „глоба“ в размер на 200 лв. (двеста лева);
- на Р. В. Ж. (с посочените данни) „глоба“ в размер на 400 лв. (четиристотин
лева);
- на К. В. Ж. (с посочените данни) „глоба“ в размер на 200 лв. (двеста лева);
- на А. Р. Д. (с посочените данни) „глоба“ в размер на 200 лв. (двеста лева);
- на М. Ж. Д. (с посочените данни) „глоба“ в размер на 200 лв. (двеста лева),
и
- на М. М. Д. (с посочените данни) „глоба“ в размер на 400 лв. (четиристотин
лева).
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Г. Благоевград (БлОС) в срок от 24 часа, считано от днес.
В СЛУЧАЙ на подаване на жалба НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание пред БлОС за 10.09.2015 г. от 14:30 ч., за която дата и час страните са уведомени.
ПРЕПИС от настоящия съдебен акт, след влизането му в сила, да се изпрати на
Началника на РУ на МВР – Г. П., за сведение.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


File Attachment Icon
DEF48BF524A8FA1CC2257EBA003A9ACA.rtf