Протоколно определение № 127

към дело: 20151230100305
Дата: 06/08/2015 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

СПОГОДИЛИ СЕ:

ИЩЕЦ:
/ Р. В. М. като законен представител на А. А. Д. /

ОТВЕТНИК:
/ А. Р. Д. /

Съдът като взе предвид, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, счита, че същата следва да бъде одобрена, поради което и на основание чл. 234 от ГПК,
О п р е д е л и: № 127 /08.06.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата от страните по Гр.д. № 305/2015г. по описа на Районен
съд – Г. спогодба, съгласно която:
А. Р. Д., ЕГН * от град П., ул.”З.” №., СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на
малолетната си дъщеря А. А. Д., ЕГН *, чрез нейната
майка и законна представителка Р. В. М., ЕГН * от град П., ул.”П.” №
** месечна издръжка в размер на 100.00 /сто/ лева, платима до 15-то число на
месеца, за който се дължи издръжката, считано от 20.04.2015година /датата на
депозиране на исковата молба в съда/ до настъпване на основания за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.
А. Р. Д., ЕГН * от град П., ул.”З.” №., СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на
малолетната си дъщеря А. А. Д., ЕГН *, чрез нейната
майка и законна представителка Р. В. М., ЕГН * от град П. ул.”П.” №
** издръжка за минало време, в месечен размер 100.00 /сто/ лева за периода
01.08.2014г. до 19.04.2015година /деня преди депозиране на исковата молба в
съда/, платими считано от 01.09.2015година.

ОПРЕДЕЛЯ държавна такса по иска по чл.143 от СК в размер на 72.00 /седемдесет и два/ лева, както и сумата от 50.00 /петдесет/ лева държавна такса по иска по чл.149 СК.

ОСЪЖДА А. Р. Д., ЕГН *, с адрес град П., ул.”З. №., да заплати по
сметка на Районен съд П. държавна такса по иска по чл.143 от СК в размер на
72.00 /седемдесет и два/ лева, както и сумата от 50.00 /петдесет/ лева
държавна такса по иска по чл.149 СК.

На основание чл.242, ал.1 от ГПК, допуска предварително изпълнение на
определението в частта относно присъдените издръжки.
Определението е окончателно.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

С оглед постигната между страните спогодба, съдът
О п р е д е л и:
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. №305/2015г. по описа на Районен съд – Г. в
частта относно претенциите, предмет на спогодбата.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от, днес пред ОС – Б.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Адв.П.: Оттегляме претенциите по чл.149 и чл.143 от СК за размера над
този, за който се спогодихме с ответника.
ИЩЦАТА: Поддържам казаното от адвоката.
ОТВЕТНИКЪТ: Съгласен съм.

С оглед волята на ищцовата страна за оттегляне на претенциите за издръжка за
сумата над размера, за който страните постигнаха спогодба, съдът се счита
десезиран от разглеждане на делото в тази част, поради което и на основание чл.
232 от ГПК
О п р е д е л и:
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. №305/2015г. по описа на Районен съд – Г.
относно претенциите за издръжка за сумите над присъдените по силата на
постигнатата и одобрена от съда спогодба, поради оттегляне.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок, считано от днес пред ОС – Б.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Протоколът се написа в с.з., което приключи в 10.30 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: СЕКРЕТАР: