Протоколно определение № 248

към дело: 20141230100799
Дата: 10/22/2018 г.
Съдия:Ангелина Бисеркова
Съдържание

Съдът като съобрази, че страните в качеството на съсобственици на процесните
недвижими имоти са уредили извънсъдебно спора- предмет на делото, сключвайки договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти № 103, том II, рег. № 8643, дело № 179 от 2018г. по описа на нотариус с рег. № 503 на НК с район на действие РС П. се счита десезиран от разглеждане на спора, поради което
О п р е д е л и № 248/22.10.2018 г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 799/2014 г. поради постигане на
извънсъдебна делба и прекратяване на съсобствеността върху процесните недвижими имоти.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС -Б.в
едноседмичен срок, считано от днес за явилите се страни, а за останалите - от
съобщаването му.