Протоколно определение № 8386

към дело: 20191230200777
Дата: 11/10/2020 г.
Съдия:Румяна Митева
Съдържание

СЪДЪТ служебно констатира и съобрази изразените становища на страните поделото, че към днешна дата давността за наказателно преследване по повдигнатото обвинение спрямо всички подсъдими е изтекла. Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК не се образува наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато наказателната отговорност е погасена, поради изтичане на предвидената в закона давност. Съгласно разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 4 от НК наказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на пет години за деяние, наказуемо с лишаване от свобода повече от една година. Разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от НК гласи, че независимо от спирането или прекъсването на давността, наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с 1/2 срокът предвиден в чл. 80, ал. 1, т. 1 - 5 от НПК. В конкретния случай видно от доказателствата по НОХД № 777/2019г. по описа на РС - Петрич на всички подсъдими е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК извършено на 18.04.2013г. Несъмнено е, че за това престъплението се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ до 2 година или Пробация, както и обществено порицание. От момента на извършване на деянието е започнал да тече пет годишният срок по чл. 80, ал. 1, т. 4 от НК, който е изтекъл на 18.04.2018г. До 18.10.2020г. е изтекъл и срокът по чл.81, ал. 3 от НК – две години и половина, като в този случай към тази дата е изтекъл срок, който надвишава с 1/2 срока предвиден в разпоредбата на чл. 80, ал. 1, т. 4 от НК, а именно седем години и половина. Ето защо към дата на днешното с.з – 10.11.2020 година са налице визираните от законодателя предпоставки за прекратяване на наказателното производство срещу всички подсъдими по реда на чл.289, ал.1 във вр. с чл.24, ал.1, т.3 от НПК. По делото са постъпили писмени молби от всички подсъдими, с изричното изразено становище в тях, че желаят делото да се прекрати и не желаят същото да продължи с произнасяне на присъда.
В тази ситуация продължаване на наказателното преследване е лишено от основание при наличие на изрично становище на всички подсъдими в хипотезата на чл.289, ал.2 от НПК.
Мотивиран от горното и на основание чл. 289, ал.2 във вр. с ал.1 от НПК във вр.
с чл.24, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл.325, ал.1 от НК и на основание чл.289,
ал.3 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И : № 8386 /10.11.2020 г.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 777/2019г. по описа а РС -
Петрич водено срещу :
- Н. В. Х., роден на*** г. в гр. П., с постоянен и настоящ адрес
в с. Г., ул. „Т.“ № *, българин, български гражданин, със средно специално образование, женен, неосъждан, служител в ГД „Г. п.“ - К., ЕГН * по повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК и по чл.325, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК извършени на 18.04.2013г.,
- В. И. А., роден на ***г. в с. С., общ. П., с постоянен и настояще адрес с. Г., ул. „И. Р.“ № *, българин, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, безработен, с ЕГН * по повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК и по чл. 325, ал.1 от НК извъшени на 18.04.2013г.,
- Е. Д. Н., роден на *** г. в с. С., общ. П., с постоянен и настоящ адрес с. Г., ул. „Т.“ №*, българин, български гражданин, с висше образование, женен, неосъждан, н. п. станция с. Г., с ЕГН * по повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК извършено на 18.04.2013г.,
- Д. Е. Н., роден на *** г. в гр. П., жител и живущ в с. Г., българин, български гражданин, със средно образование, женен, осъждан, безработен, с ЕГН * по повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК извършено на 18.04.2013г.,
- М. Е. Н. - роден на *** г. в гр. Петрич, жител и живущ в с. Г., българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, земеделски, с ЕГН * по повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК извръшено на 18.04.2013г.,
- Н. А. Е. - роден на ***г. в гр. П., жител и живущ в с. Г., българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, безработен, с ЕГН * по повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК извършено на 18.04.2013г.,
- М. А. Е. - роден на *** г. в гр. П., жител и живущ в с. Г., българин, български гражданин, със средно образование, не женен, не осъждан, безработен, с ЕГН * по повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК извъшено на 18.04.2013г.,
- Г. А. М. - роден на*** г. в с. С., жител и живущ в с. Г., българин, български гражданин, със средно образование, женен, не осъждан, безработен, с ЕГН * по повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.20, ал.2 от НК извършено на 18.04.2013г.,
- Д. А. М. - роден на *** г. в с. С., жител и живущ в с. Г., българин, български гражданин, със средно образование, женен, не осъждан, багерист в „З.“ ЕООД П., ЕГН *, по повдигнато обвинение за престъпление по чл. 325, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл. 20, ал.2 от НК извършено на 18.04.2013г., поради изтекла предвидената в закона абсолютна давнос.

На основание чл.190, ал.1 от НПК, сторените разноски остават за сметка на
Държавата Определението подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Б..

РАЙОНЕН СЪДИЯ :