Протоколно определение № 8064

към дело: 20211230200094
Дата: 02/08/2021 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание


На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1. Обвиняемият Г. С. Т. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 16.01.2021 г. в 13:52 часа в [населено място], по улица „Р.“ в района на „У. Б.“ в посока магазин „Л.“ е управлявал собственото си моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“ модел „Вектра“ с регистрационен номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,64 на хиляда установено по надлежния ред съгласно Наредба № 1 от 19.07.2017г. за реда на установяване концентрация на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, с протокол за химическа експертиза №9/19.01.2021 г. на СНТЛ-ОД на МВР Б. -престъпление по чл.343б, ал.1, НК.

2. За извършеното от обвиняемия Г. С. Т. престъпление по чл.343б, ал.1, НК, на основание чл.381 от НПК, във връзка с чл.343б, ал.1, НК и във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ месеца и Глоба в размер на 200 /двеста/ лева.

На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наказанието “Лишаване от свобода” за срок от 3 / три/ години, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

3. На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, във вр. с чл.67, ал.1 НК, през изпитателния срок не се възлагат възпитателни грижи на Г. С. Т..

4. На основание чл.343г от НК Лишава обвиняемия Г. С. Т. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ месеца, считано от 04.02.2021 година.

5. По делото няма веществени доказателства, по които да се дължи произнасяне с настоящето споразумение.

6. С престъплението не са причинени имуществени вреди.

7. Сторените по делото разноски в размер на 192,40 (сто деветдесет и два лева и четиридесет стотинки ) лева да се заплатят от обвиняемия Г. С. Т. по сметка на ОД на МВР – Б..


С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:


ОБВИНЯЕМ:Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 8064/08.02.2021 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело № 94/2021г. по описа на Районен съд [населено място].

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по настоящето Н. Дело.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: