Мотиви № 483

към дело: 20181230200179
Дата:
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Производството пред съда е образувано по тъжба,внесена от Д. И. Т.,от Г.,У.“Д.“
№* срещу Л. П. Т., от Г.,за престъпление чл.148,ал.1,т.1,във вр. с чл.146,ал.1
НК,за това,че на 08.12.2017г. около 10,00 часа по време на работа в задния двор
на Г. „П.Кр.Я.“ е извършил нещо унизително за честта и достойнството на Д. И.
Т.,от Г. в нейно присъствие,отправяйки към нея обидните изрази:“ А така
работете,работете, така ви се пада... тарикатите седят,а малоумните балъци
работят“, „Да й еба майката на Д. ...душейте и газъ...яжте и лайната“,като
обидатата е нанесена публично-в присъствието на нейни колежки, ученици и
случайни минувачи.

Приет е за съвместно разглеждане с наказателното производство и предявения с
тъжбата граждански иск от тъжителката срещу подсъдимия за сумата от 3 000/три хиляда/ лева, представляваща обезщетение за причинените й душевни мъки, болки и страдания в следствие на престъплението по чл. 148 ал.1 т.1 във вр. с чл.146 ал.1 от НК, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на тъжбата в съда-12.03.2018г. до окончателното изплащане на сумата.

Тъжителката и нейният повереник-А.Т. поддържат предявената частна тъжба.
Изразяват становище,че престъплението,извършено от подсъдимия е безспорно
доказано,поради което последният следва да понесе наказателна отговорност за
това,като същевременно съдът уважи и предявения граждански иск в пълен размер.
Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание и с редовно упълномощени
защитници-първоначално с А.Я.,но поради влошаване на здравословното му
състояние ,в по-късен етап на съдебното следствие с А. Г..Подсъдимият не се
признава за виновен,твърди,че не е изричал в присъствие на тъжителката
посочените в тъжбата изрази и счита,че Д. Т. предявява частни тъжби с цел
реализиране на обезщетения.Защитникът на подсъдимия пледира последният да бъде оправдан,поради недоказаност на обвинението.Счита,че е събран противоречив доказателствен материал и не може да бъде направен категоричния извод кога и къде са изречени процесните изрази. Иска гражданския иск да бъде отхвърлен.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства.

Съдът,след като прецени доказателствата поотделно и в тяхната съвкупност,
установи за безспорно от фактическа страна следното:


Подсъдимият Л. П. Т. е мъж на 61год., женен, неосъждан, със средно-специално
образование,общ работник поддръжка в ПГ „П.КР.Я.“-Г..
Частната тъжителка Д. И. Т. е на 59г., омъжена,към инкриминираната дата работи
като хигиенистка в ПГ „П.КР.Я.“-Г.,тоест с подсъдимия работят на едно и също
работно място.
Частната тъжителка е с влошено здравословно състояние-през 2015г е претърпяла операция на миомен възел, видно от епикриза на Отделение по гинекология в „Многопрофилна болница за активно лечение“-София. Освен това е с уточнена диагноза „фиброза“ и „цироза“ на черния дроб, поради което е с 50 %намалена трудоспособност съгласно експертно решение №1244/25.04.2016г.Съгласно експертно решение №1088/13.04.2018г е констатирана първична биполярна цироза,поради което е посочено,че здравословното състояние на лицето не му позволява да работи като хигиенистка.Във връзка с посоченото експертно решение и на осн. чл.325,ал.1,т.9 от Кодекса на труда,със заповед №РД-10-703/18.06.2018г е прекратено трудовото правоотношение с Д. И. Т.,считано от 19.06.2018г.

На 08.12.17 г. около 09.30ч свидетелките Л. Т. ,И. М. и С. К. се намирали в
двора на ПГ“П.Кр.Я.“-Г.,за да го почистят.Частната тъжителка не била с тях,тъй
като имала ангажимент,свързан с посещение П. личния й лекар.Подсъдимият Л. Т.
също се намирал в двора на училището,в близост до свидетелките Л. Т. и И.М.,когато се обърнал към тях казвайки: „Работете, балъците работят, тарикатите
ще седят“,като имал предвид Д. Т. като тарикат.След което продължил „Да ви еба майката,душейте й гъза, яжте и лайната“.Свидетелките нищо не отговорили и не направили коментар на тези негови думи,а продължили да работят,почиствайки двора на училището.
Свид.М. А. отрича в нейно присъствие да са изричани такива изрази,но е
чула коментара на колежките,че „Л. ги бил обидил-„ балъците работят,
тарикатите почиват“.Твърди,че най-вероятно по това време е отишла до пощата,тъй като имала и такова задължение.
Свид.С. К. също отрича да е чула каквито е да било изрази ,изречени от Л. Т.
като твърди,че не е била там и не е чула нищо,тъй като П. почистването на
района на училището се разпръсват, за да почистват ,а не стоят една до друга.

По делото беше събран противоречив доказателствен материал относно
обстоятелството дали посочените в обвинението изрази са изречени в присъствието на частната тъжителка Д. Т.,поради което не може да бъде направен еднозначен извод в тази насока.
Съгласно показанията на свид.Л. Т.:“Подсъдимият дойде П. нас, беше по района.
Дойде П. нас като чистехме района. Ние не работим заедно. Като видя, че тя не е
с нас дойде. Приближи се П. нас и в момента, в който видя, че Д. е П. нас
започна да говори. Тя тъкмо си беше дошла от лекар. Беше закъсняла малко.
Подсъдимият се приближи към нас. Дойде към нас. Д. беше по в страни от нас.
Когато отправи тези изрази подсъдимия, той гледаше към нас. Когато го каза
това, той не цитира имена, но ние знаем, че се отнася за Д.“.
В тази връзка свид.И. Т. твърди:“ Когато подсъдимият отправи репликите към
Д., тя тогава беше отишла на лекар и и идваше пак на работа. Дали е била с
престилка, не мога да си спомня. Тя беше на лекар и се върна да работи. Като
дойде Л., Д. беше влязла в двора на училището. Той това го каза пред нас,
пред всички, които метяхме. Ние колежките чухме тези думи, а тя дали през това
време като минаваше го е чула, не мога да кажа.От нейна страна нямаше реакция,
тя се прибра навътре.Когато той изрече тези думи сигурно е била с гръб към
него, защото се прибираше, а ние бяхме на площадката.“
С оглед на показанията на двете свидетелки,съдът възприе като отговарящо на
действителната фактическа обстановка посоченото от свид.И. Т.,тъй като
се установи,че докато е почистван двора на училището частната тъжителка не е
била със своите колежки.Не се установи изобщо последната да е била с работно
облекло и да е извършвала някаква трудова дейност.Именно нейната липса е
провокирала репликите на подсъдимия.Съдът прие,че частната тъжителка е разбрала за изречените реплики от своите колежки.

Съдът не кредитира показанията на свид.О.М. ,тъй като на 08.12.2017г е била в отпуск ,поради временна нетрудоспособност-от 04.12.2017г до 23.12.2017г видно от болничен лист №Е*5.
Съдът не кредитира показанията на свид.В. Г.,тъй като последният обяснява за
случай,П. който е имало сняг и всички са почиствали снега в училищния двор,а
само Д. Т. се е намирала вътре в сградата,като отрича тогава подсъдимият да е
изричал изразите,посочени в обвинението.Тоест свид.В. Г. обяснява за случай
,който по фактология се различава от събрания доказателствен материал по делото.
Съдът не кредитира многобройните писмени документи,представляващи жалби и молби ,изхождащи от Д. Т. до Директора на ПГ „П.Кр.Я.“-Г. ,касаещи проблеми
възникнали с работата,както и множество жалби във връзка с прекратяване на
трудовото й правоотношение,изпращани до Омбудсмана на Р България,до Дирекция „Инспекция по труда“-Благоевград,до Министерството на образованието и науката,до Комисията за защита от дискриминация,до Администрацията на президента.Съдът не ги обсъжда ,тъй като не касаят фактите по обвинението и излизат извън рамките на конкретния спор между страните.

Съдът не кредитира показанията на свид.Г. Т./съпруг на частната тъжителка/.
Последният описва случай,П. който съпругата му се прибрала около 17.00ч на
08.12.2017г изключително разстроена,тъй като имала конфликт с Л.Т.,П. който
последният я псувал и се опитал да я удари.Сочи ,че не знае за друг конфликт
между тях двамата.Съдът не кредитира показанията на този свидетел ,тъй като
такива факти нито се твърдят в тъжбата,нито се сочат от свидетелите по делото.
Съдът не кредитира показанията и на свид.Т.Т./дъщеря на частната
тъжителка/,тъй като обяснява за конфликтна ситуация между майки й и подсъдимия,случила се на 08.12.2012г ,когато все още е била ученичка в гимназията,тъй като е студентка от 2014г,редовна форма на обучение.

Показанията на свид.М. Т./дъщеря на частната тъжителка/ съдът не кредитира,
поради очевидната пристрастност на този свидетел, произтичаща от близката
родствена връзка с частната тъжителка,което не позволява съдът да възприеме
показанията й без резерви.Свид.М. Т. беше доведена от страна на частната
тъжителка ,след невъзможността съпруга й и другата дъщеря да установят
интересуващите процеса факти и по-точно касаещи състоянието на частната
тъжителка след случая и неговото отражение на здравословното й състояние.П.
тази противоречивост в показанията на свидетелите-членове на семейството на
частната тъжителка е невъзможно съдът да направи еднозначен извод относно
действителното здравословно и емоционално състояние на тъжителката Д. Т..

Във връзка с представените множество писмени доказателства по делото,а именно жалби,депозирани от частната тъжителка Д. Т. до директора на ПГ“П.Кр.Я.“-Г. срещу Л. Т. съдът констатира влошени отношения.Налице е депозирана жалба от 08.12.2017г за вземане на отношение и прекратяване на психическия тормоз, на който тя и колежките й са подложени от Л. Т. като всеки ден я псува и обижда.
Приложена е молба от 13.12.2017г отправена до учителите от Етичната комисия да бъде разгледан случая.В този смисъл е депозирана жалба на 09.01.2018г за случай от 04.01.2018г,че Л. Т. й хвърлил всички току що закупени препарати в
тоалетната чиния.Жалба от 05.01.2018 да се обърне внимание на Т. да си върши
работата,а не да си държи ръцете в джобовете и да оправи развалените казанчета на тоалетните.Молба от 06.11.2017г да не се заключва задната врата на училището,тъй като искала за излезе през нея,а Т. виждайки това я заключил.
Във връзка с разглеждания в производството случай тъжителката Д. Т. депозирала жалба до Директора на Г. „П.Кр.Я.“ на 16.01.2018г,в която описва,че нейни колежки/изброявайки ги-Л. Т.,И. М.,М. А. и С. К.“ почиствали задния двор на училището,когато подсъдимият Т. се приближил към тях ,а тъжителката била на около два метра от тях и чула как обръщайки се към колежките им казва:“ А така работете.. тарикатите седят,а балъците работят“,а след това поглеждайки я казал: „Да й еба майката на Д. ...душейте и газъ...яжте и лайната“.С жалбата Т. поискала от директорката да свика заседание на Съвета по етика в Гимназията,на което да бъде разгледано поведението на Т..
В РС-П. е било образувано и НЧХД №903/2016г отново по тъжба на Д. Т. срещу
подсъдимия Л. Т. за престъпление по чл.148,ал.1,т.1,във вр. с чл.146,ал.1 НК,
което е било прекратено поради неявяване на частната тъжителка и нейния
повереник без уважителни причини.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните
гласни и писмени доказателства в производството.

П. така установеното от фактическа страна,съдът счита,че обвинението срещу
подсъдимия Л. Т.,за това,че на 08.12.2017г. около 10,00 часа по време на работа
в задния двор на Г. „П.Кр.Я.“ е извършил нещо унизително за честта и
достойнството на Д. И. Т.,от Г. в нейно присъствие,отправяйки към нея обидните
изрази:“ А така работете,работете, така ви се пада... тарикатите седят,а
малоумните балъци работят“, „Да й еба майката на Д. ...душейте и газъ..
.яжте и лайната“,като обидата е нанесена публично-в присъствието на нейни
колежки, ученици и случайни минувачи, е несъставомерно както от обективна ,така
и от субективна страна.Съображенията на съда за това са следните:

За да е съставомерно престъплението обида е необходимо да е казано/извършено нещо унизително за честта и достойнството на другиго. Ето защо престъплението "обида", регламентирано в основния му състав в разпоредбата на чл.146 ал.1 от НК, представлява престъпление против личността, чийто непосредствен обект са обществените отношения, които осигуряват неприкосновеността на личното чувство за достойнство, самооценката на човека, положителната оценка, която всеки има за собствената си личностна и обществена ценност.
С обидата се засяга личната самооценка на някого,която той самият дава за себе
си и в този смисъл е въпрос на субективно възприятие-различно за всеки човек-
какво казано или извършено може да бъде обидно за един,но може да не бъде
обидно за другиго.За това законодателят е въвел обективен коректив-казаното
или извършеното да е унизително за съответния индивид.

Изпълнителното деяние може да се осъществи в две форми, като интерес за делото представлява едната от тях - казване на нещо унизително за честта или
достойнството на другиго - отрицателната оценка или мнение за личността на
пострадалия се прави в езикова форма, вербално, като се използват унизителни от гледна точка на господстващия морал епитети, отразяващи отрицателни качества, ругателни думи или изрази, унизителни съждения за качествата на пострадалия.
От обективна страна се изисква деянието да е извършено в присъствието на
пострадалия, за да може същият да възприеме обидните думи.

От всичко посочено,следва да бъде направен извода,че за да бъде възприето,че
определени изрази изпълват състава на престъплението „обида“,то тези думи или изрази следва да притежават унизително за личността на пострадалия съдържание и обективно да са изречени в негово присъствие или да са изказани по начин, способстващ достигането им до знанието на обекта,спрямо когото са насочени.
Изразите,инкриминиращи престъплението „обида“ представляват субективно
личностно виждане или оценка на извършителя на деянието за личността на
пострадалия,представляващи например унизителни епитети,сравнения,негативни
унизителни съждения за личността на частната тъжителка.Тези изрази следва да
съдържат определени факти от обективната действителност,които биха могли да подлежат на проверка.
Изречените от подсъдимия изрази НЕ съдържат унизителни за честта и
достойнството на частната тъжителка епитети,сравнения,съждения.На първо място подсъдимият не се е обърнал към частната тъжителка,а към нейните колежки,които по това време работили като почиствали двора на гимназията.Частната тъжителка не била сред тях.Именно липсата й провокирала поведението на подсъдимия и е причина за изричането им.Именно поради тази причина подсъдимият се е обърнал към свидетелките по делото- Л. Т. и И. Т.:“работете,работете, така ви се пада... тарикатите седят,а малоумните балъци работят“.В този израз „малоумните балъци“ работят са всъщност двете свидетелки ,които се трудят,а „тарикатите седят“ касае частната тъжителка Д. Т.. „Тарикат“ в жаргонния смисъл значи хитър,схватлив човек, лесно справящ се без чужда помощ, с хитринки“. Този израз няма нищо унизително за честта и достойноството на лицето,за което се отнася.Израза:„Да й еба майката на Д. ...душейте и газъ...яжте и лайната“ отново е насочен към колежките на частната тъжителка-тоест ТЕ трябва да й „душат газъ и да й ядат лайната“ отново поради същата причина,тоест защото те са глупавите,че работят ,а тя е хитрата,успяла е да се отклони от работа, отивайки на доктор по времето,когато обичайно почистват двора на училището.
В случая съдържимото в инкриминираните изрази не отразява лично негативно
отношение на техния автор към личността на частната тъжителка,целяща унижаване на нейната чест и достойнство.По-скоро представлява субективно мнение на автора им ,което обаче не съдържа унизителни твърдения за личността на частната тъжителка.Те представляват оценка и мнение на автора им,неподлежащи на проверка и доказване,като дори НЕ е налице и негативна оценка за частната тъжителка,защото тя в посочените изрази играе ролята на „тариката“,а колежките й на „балъците“.
П. преценката на обидната форма на даден израз и доктрината и практиката са
въвели обективен критерий за преценка-не просто субективно възприятие на
засегнатия,а от приетите в обществото морални норми.Така изрично и в теорията,и в практиката се е изградило становището,че следва да се касае за унизителни
епитети,отразяващи отрицателни качества,ругателни думи и изрази,или унизителни разсъждения за качествата на пострадалия.Конкретно в процесния случай използваните от подсъдимия изрази нямат характера на обидни такива-преди всичко същите не съдържат каквато и да било оценка на личността на тъжителката,нито могат да бъдат определени като унизителни епитети или сравнения.

Предвид липсата на елемент от обективната страна на основния състав на
престъплението „обида“ не следва да се анализира наличието,респективно липсата на квалифициращите обстоятелства наведени с тъжбата,а именно,че обидата е нанесена публично.

Предвид изложените аргументи ,съдът намира,че е налице обективна
несъставомерност на престъплението „обида“ по смисъла на чл.146,ал.1 НК, поради което съдът на основание чл.304 НПК оправда подсъдимия Л. Т. за престъплението по чл.148,ал.1,т.1,във вр. с чл.146,ал.1 НК.

С оглед на обстоятелството,че съдът призна подсъдимия за невиновен по
предявеното му обвинение,отхвърли и предявения срещу него граждански иск за
сумата от 3 000/три хиляди / лева, представляваща обезщетение за причинените на частната тъжителка Д. Т. душевни мъки, болки и страдания в следствие на
престъплението по чл. 148 ал.1 т.1 във вр. с чл.146 ал.1 от НК, ведно със
законната лихва, считано от датата на подаване на тъжбата в съда-12.03.2018г.
до окончателното изплащане на сумата като неоснователен.Уважаването на
гражданския иск предполага безспорно установено извършителство и вина от страна на подсъдимия. Гражданският иск в наказателния процес е неразривно свързан с обвинението.Това е така защото основанието и размера на иска се определя от престъплението,предмет на обвинението по конкретното дело.Понеже в този случай предпоставките,които характеризират от обективна и субективна страна деликтния състав поначало съвпадат с признаците на престъпния състав,гражданския иск споделя съдбата на обвинението.И тъй като в производството се установи,че подсъдимият не е осъществил от обективна страна изобщо състав на престъпление,съдът отхвърли гражданския иск като неоснователен.


На осн. чл.190 НПК частната тъжителка Д.И.Т.,от гр.П.,ул.“Д.“ №*,ЕГН:******* следва да заплати на подсъдимия Л.П.Т. направените от него разноски по делото в размер на 1 100/хиляда и сто/ лева,от които 500/петстотин/ лева заплатено адвокатско възнаграждение на адв.Олег Янчев и 600/шестотин/ лева заплатено адвокатско възнаграждение на адв.Гогов.Съдът оправда подсъдимия,поради което разноските ,направени от същия следва да бъдат заплатени от частната тъжителка.В тази насока е направено искане и от двамата защитници в производството.В първите съдебни заседания подсъдимият е представляван от адв.Олег Янчев,а в по-късен етап на съдебното следствие, поради влошаване на здравословното състояние,а след това и кончината на адв.Янчев,процесуалното представителство по делото е поето от адв.Велик Гогов.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: