Протоколно определение № 8013

към дело: 20211230200008
Дата: 01/06/2021 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът

О п р е д е л и:

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1.Обвиняемата Р. А. /R.A./ се признава за ВИНОВНА в това, че на 24.12.2020 г. през ГКПП- Кулата/Промахон, /Съгласно чл.4, ал.1 от Споразумението за съвместен контрол при преминаване на границата между Р България и Р Гърция от 2008г./, е влязла през границата на страната от Р Гърция, без разрешение на надлежните органи на властта - престъпление по чл.279, ал.1 пр.1 НК.

2. За извършеното от обвиняемата Р. А. /R. A./ престъпление по чл.
279, ал.1, пр.1 от НК, на основание чл.381 и сл. НПК във връзка с чл.279, ал.1,
пр.1 НК във връзка с чл.54 от НК й се НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца и наказание “Глоба” в размер на 100.00 /сто/ лева.

На основание чл.66, ал.1 НК изпълнението на наказанието „Лишаване от свобода”
се ОТЛАГА за срок от 3 /три/ години, считано от датата на влизане в сила на
настоящото споразумение.

На основание чл.381, ал.5, т.4 от НПК, във връзка с чл.67, ал.2 от НК по време
на изпитателния срок не се налага възлагането на възпитателни грижи за
обвиняемата.

3. По делото не са иззети веществени доказателства.

4.По делото няма причинени имуществени вреди.

5. Разноските по делото не са направени.


С П О Р А З У М Е Л И С Е:

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/адв.Е.Б./

ПРЕВОДАЧ: ОБВИНЯЕМ:
/А. С./ /Р. А. /R. A./


Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на
морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О п р е д е л и : № 8013/06.01.2021 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХ Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 8/2021 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Съдът като взе предвид, че обвиняемият в настоящото производство е чужд
гражданин, поради което му е бил назначен преводач

О п р е д е л и:

На преводача А. С., да се изплати от бюджета на съда възнаграждение за извършен превод в днешно с.з. в размер на 50.00 /петдесет/ лева. Издаден РКО.

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 14.50 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: