Протоколно определение № 626

към дело: 20151230200919
Дата: 09/09/2015 г.
Съдия:Божана Манасиева
Съдържание

Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:
1. Обвиняемата А. Г. А. се признава за ВИНОВНА в това, че:
На 28.08.2015 година около 07.45 часа, по път 3-198 км 68+0 в района на комплекс Хановете в близост до [населено място], общ.П. е управлявала лек автомобил марка Пежо 207 с регистрационен номер Е 20 76 КВ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1.80 на хиляда, установено по надлежния ред съгласно Наредба № 30/ 27.06.2001 година за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства /с протокол за химическа експертиза № 636/31.08.2015г на експерт-химик при СНТЛ-ОД МВР-Б./-престъпление по чл.343 б, ал.1 от НК.

2.За извършеното от обвиняемата А. Г. А. престъпление на основание с чл.381 от НПК, във връзка с чл.343 б ал.1 от НК и във връзка с чл.55, ал.1 т.2 б. Б от НК и чл.42 а от НК и чл.42б ал.1 и ал.2 от НК й се налага наказание Пробация, като съвкупност от първите две задължителни пробационни мерки за контрол и въздействие:

- задължителна регистрация по настоящ адрес, изразяваща се в явяване и подписване пред П. служител или определено от него длъжностно лице за срок от 9/девет/месеца, с периодичност два пъти седмично;
- задължителни периодични срещи с П. служител за срок от 9/девет/ месеца.

На основание чл. 343 г от НК във връзка с чл.37 ал.1 т.7 от НК на обвиняемата А. Г. А. се налага наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8/осем/ месеца.

На основание чл.59 ал.4 във вр. с чл.37 ал.1 т.7 от НК от определеното наказание “Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 месеца се приспада времето, през което обвиняемата А. е била лишена по административен ред от това право, считано от 28.08.2015г.

3. От деянието няма причинени имуществени вреди.

4. По делото няма приобщени веществени доказателства.

5. Сторените по делото разноски в размер на 45/четиридесет и пет/лева, представляващи възнаграждение на вещото лице-химик по изготвената химическа експертиза-Протокол №636/31.08.2015г., да се заплатят от обв. А. Г. А. по сметка на ОД на МВР-Б..


С П О Р А З У М Е Л И С Е :

ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:ОБВИНЯЕМА:


Съдът,като взе предвид, че постигнатото споразумение е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и 9 от НПК

О п р е д е л и : N 626 / 09.09.2015г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето НОХдело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДелоN 919/2015 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: