Решение № 350

към дело: 20201230100239
Дата: 03/06/2020 г.
Съдия:Андрей Николов
Съдържание

Ръководейки се от изложените съображения, Районен съд – гр. Петрич, Гражданско отделение, Трети състав

Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 СК, с развод по взаимно съгласие, гражданския
брак, сключен на 22.09.2019 г. в гр. П., между А. И. Я., ЕГН *, с адрес в с. М., общ. П. и З. А. Я., ЕГН *, с адрес в с. К., общ. П., ул. „О“ № *.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите А. И. Я., ЕГН * и З. А. Я., ЕГН *,
споразумение по чл. 51, ал. 1 СК, съгласно което:
1. Никой от съпрузите няма претенции за издръжка от другия съпруг.
2. Семейното жилище, находящо се в с. М., общ. П., което е собственост на родителите на съпруга и което съпрузите са ползвали до момента
на фактическата си раздяла, след прекратяването на брака, ще се ползва от
съпруга А. И. Я..
3. Между съпрузите няма други неуредени имуществени отношения.
4. След прекратяването на брака, съпругата З. А. Я. ще възстанови
предбрачното си фамилно име – К.
5. Разноските по делото остават за сметка на съпрузите така, както са
направени.
6. С това споразумение страните заявяват, че са уредили всички лични,
имуществени и неимуществени отношения помежду си и заявяват, че нямат никакви претенции един към друг.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по допускането на развода в размер на 25 лв., която е изцяло внесена от молителя А. И. Я., при подаването на молбата за
развод.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: