Решение № 8384

към дело: 20201230200290
Дата: 10/15/2020 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

Производството е с правно основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.
Образувано е по жалба от К. И. К. от [населено място], ул.“К.А. Б.“ № ***, ЕГН [ЕГН], против Наказателно постановление № 20-0314-000208 от 10.03.2020 г. на Началник РУ-П. към ОДМВР –Б..

В жалбата се сочи, че НП е неправилно и незаконосъобразно, издадено при опорочена процедура и неспазване на императивните изисквания, в нарушение на процесуалния и материалния закон. К. няма претенции относно наказанието „глоба" в размер на 10 лв., тъй като не отрича, че наистина не носел документите си в момента на проверката, но относно останалите две наказания счита, че са му наложени неправилно. В тази връзка иска от съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното НП като неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не се представлява.
За АНО, редовно призовани, представител не се явява. Районна прокуратура – П., не изпраща представител и не взема становище по делото.
По делото са събрани писмени доказателства – НП № 20-0314-000208 от 10.03.2020г., АУАН серия GA №216004/17.02.2020г., копие на пощенски плик, справка за нарушител/водач, заповед № 8121з-515/14.05.2018г. на министъра на МВР. Разпитан е свидетеля И. Н. Н..
Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка, съдът установи от фактическа страна следното :

Настоящото административно наказателно производство е образувано със съставянето на Акт за установяване на административно нарушение от 17.02.2020г. от И. Н., мл. автоконтрольор към ОДМВР Б., РУ П., срещу К. И. К., от [населено място]. В конкретния случай, жалбоподателя е санкциониран за това, че на 17.02.2020 г. в 03:14 часа в [населено място], на ул.“Цар Борис III“, като водач на лек автомобил в [населено място], в района на бензиностанция „А.“ управлява лек автомобил „Шевролет Авео“, с Р..номер*** , собственост на И. Г. З. от [населено място] с Договор за покупко-продажба на МПС, с peг. номер 13607 от 08.11.2019 г.; Автомобила е с прекратена регистрация от 09.01.2020 г. по чл.143, ал.15 от ЗДвП; Автомобила е спрян от движение; Не може да представи СУМПС и контролен талон, с което е извършил следните нарушения:
1/ Управлява МПС, спряно от движение, с което виновно е нарушил чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП;
2/ Физическо лице приобретател на регистрирано ППС не го е регистрирал в едномесечен срок в службата за регистрация на ППС по постоянен адрес, с което виновно е нарушил чл.145, ал. 2 от ЗДвП;
3/ Не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС от съответната категория, с което е нарушил чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Въз основа на така съставения АУАН спрямо жалбоподателя е издадено атакуваното НП, като К. И. К. е санкциониран както следва: за нарушението по чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП с наказание „Глоба“ в размер на 100,00 (сто) лева на основание чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП; за нарушението по чл.145, ал.2 от ЗДвП с наказание „Глоба“ в размер на 200,00 (двеста) лева и за нарушението по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП с наказание „Глоба“ в размер на 10,00 (десет) лева на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1,2 от ЗДвП.

По делото бяха събрани писмени доказателства, разпитан бе актосъставителя И. Н. Н.. Съдът кредитира показанията на полицейския служител относно начина на извършване на проверката и направените констатации. Същите са последователни и логични и не противоречат и на останалия доказателствен материал. Въз основа на цялостния анализ се установи, че действително, на процесната дата, 17.02.2020 г., К. И. К. бил спрян за проверка от служители на РУ – П.. Същите извършили проверка с техническо средство и установили, че автомобила е служебно дерегистриран, водачът не носел СУМПС, като при разговор с К. и представени от него документи, установили, че има изготвен договор за покупко-продажба на автомобила от 08.11.2019г., но същият не е регистриран в КАТ „Пътна полиция“ в установения срок. Съставен бил АУАН серия GА № 216004, въз основа на който е издадено и процесното НП № 20-0314-000208/10.03.2020 г.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена в срок и от надлежно лице, посочено като нарушител, поради което същата се явява допустима.
Жалбата е неоснователна. Съображения:
Наказателно постановление е издадено за извършени от К. К. три отделни нарушения: по чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП; чл.145, ал. 2 от ЗДвП и по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП
Съгласно чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП, в приложимата редакция (ДВ бр.54/2010 г.) на водача на пътно превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство, спряно от движение. Съгласно санкционната разпоредба на чл. 177, ал.1, т.4 от ЗДвП, се предвижда наказание глоба за този, който управлява моторно превозно средство, спряно от движение, или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи.
Относно второто деяние – Разпоредбата на чл.145, ал.2 от ЗДвП, гласи: Приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба.
С третото деяние е ангажирана отговорността на водача, затова че не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория и контролен талон към СУМПС от съответната категория.
С. анализ на събраните по делото доказателства безспорно установява, че жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на описаните в акта нарушения с цитираната правна квалификация. Безспорно се установи по делото , че по време на проверката жалбоподателят е управлявал процесния лек автомобил без СУМПС, което нарушение по същество не се отрича и от жалбоподателя. Безспорно се установи също така, че управляваното от жалбоподателя МПС е било спряно от движение, както и че същото не е регистрирано в КАТ в законоустановения срок от сключване на договор за покупко продажба на МПС от 08.11.2019г. Ето защо правилно е прието от наказващия орган, че жалбоподателят е извършил описаните в акта нарушения.
Възражението на жалбоподателя, че не е приобретател на процесното МПС е в противоречие с представения договор за покупко продажба на МПС от 08.11.2019г., а обстоятелството дали е знаел, че МПС е спряно от движение е ирелевантно в случая, т.к. е имал съответни задължения по закон. В казуса е неприложим и института на чл.28 от ЗАНН, т.к. нарушенията не се отличават с по-ниска степен на обществена опасност от други деяния от същия вид. В обобщение на посоченото, съдът намира, че жалбоподателят е бил санкциониран правилно въз основа на конкретно посочени законови норми, като санкциите са определени законосъобразно.
При извършената служебна проверка съдът констатира, че при съставянето на АУАН и издаване на атакуваното НП не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да са довели до нарушаване правото на защита на нарушителя така, че той да не може да упражни същото в пълен обем. Както АУАН, така и издаденото въз основа на него НП, съдържат законово определените реквизити, като са спазени и предвидените в закона срокове относно тяхното съставяне, респективно издаване.

Ето защо, настоящият състав намери, че атакуваното Наказателно постановление , следва да бъде ПОТВЪРДЕНО като правилно и законосъобразно.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът,

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 20-0314-000208 от 10.03.2020 г. на Началника на РУ-П. към ОД на МВР –Б., с което на К. И. К., с ЕГН – [ЕГН] от [населено място], ул.„К. А. Б.“ № *** са наложени на основание чл. 177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП - „Глоба” в размер на 100,00 /сто/ лева; на основание чл.177, ал.6, пр.2 от ЗДвП – „Глоба“ в размер на 200,00 /двеста/ лева; на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1,2 от ЗДвП – „Глоба“ в размер на 10,00 /десет/ лева


Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Благоевград в 14 дневен срок от съобщаването му на страните по реда на АПК.


РАЙОНЕН СЪДИЯ: