Протоколно определение № 551

към дело: 20191230200611
Дата: 08/12/2019 г.
Съдия:Мая Банчева
Съдържание

На основание чл.382, ал.6 от НПК, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
Вписва съдържанието на окончателното споразумение в следния смисъл:

1.Обвиняемият И. Й. П. се признава за ВИНОВЕН в това, че на 22.04.2019 г. в [населено място], общ. П., на ул. “С.” в товарен автомобил марка “В. М.” , с Р.. [рег.номер на МПС] , собственост на И. И. П. от [населено място], общ. П., във фабрични кухини на товарното помещение е държал без надлежно разрешително, изискващо се съгласно чл.32, ал.1 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите, съгласно който “производството, преработването, съхранението и търговията в страната, вносът, износът и транзитът, пренасянето и превозването на наркотични вещества от списъците по чл.3, ал.2, т.2 и т.3, се извършва с лицензия за дейности, сгради и помещения, издадена от министъра на здравеопазването или от оправомощен от него заместник-министър при условия, определени с Наредба на Министъра на здравеопазването” високо рисково наркотично вещество - коноп /марихуана/, а именно:
- коноп /марихуана/ с нето тегло 56,1 грама и със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрохидроканабинол – 20 %, на стойност 224,40 лв. /двеста двадесет и четири лева и четиридесет стотинки/ и
- коноп /марихуана/ с нето тегло 39,9 грама и със съдържание на активно наркотично действащ компонент тетрохидроканабинол – 22 %, на стойност 159,60 лв. /сто петдесет и девет лева и шестдесет стотинки/-

всичко коноп /марихуана/, с общо нето тегло 96 грама, на обща стойност 384 лв. /триста осемдесет и четири лева/, съгласно ПМС № 23/29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества по тарифа за нуждите на съдопроизводството, което е поставено под контрол съгласно списък I на Единната конвенция на О. за упойващи средства от 1961г., ратифицирана от Република България и Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ бр. 30 / 1999г.) - чл. 3, т.1, в списъка на „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина“ от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - престъпление по чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т.1, пр.1 от НК.

2. За извършеното от обвиняемия престъпление, на основание чл. 381 от НК във връзка с чл. 354а, ал. 3, пр. 2, т.1, пр.1 от НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.1 и ал. 2 от НК му се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 6 /шест/ месеца и „Глоба” в размер на 1000лв. /хиляда лева/.

3. На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години от влизане на настоящето споразумение в сила.

4 . На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК във връзка с чл. 67, ал. 1 от НК, няма да се полагат възпитателни грижи спрямо обвиняемия през изпитателния срок .

5. Веществени доказателства :

-На основание чл.354а ал.6 НК, ОТНЕМА в полза на държавата предмета на престъплението, а именно коноп /марихуана/, с общо нето тегло 96 грама, на обща стойност 384 лв. /триста осемдесет и четири лева/, като остатъкът от наркотичното вещество след извършване на ФХЕ , находящо се на съхранение в ГПУ З. да се изпрати на Агенция „Митници“ и на основание чл. 91 от ЗКНВП да бъде унищожен по надлежния ред.

- 1 /Един/ брой мобилен телефон марка „С. Г. С3 мини” ведно с 1 /един/ брой сим карта на ‘В.”, на съхранение в ГПУ З., да се върнат на обвиняемия И. Й. П..

Опаковките, приложени в ДП, изпратени след изготвяне на експертизата, да се унищожат по реда на Правилника за администрацията на съдилищата.

7 .От деянието няма причинени имуществени вреди.

8. Направените по делото разноски в размер на 87.32 лв./осемдесет и седем лева и тридесет и две стотинки/ ще бъдат заплатени от обвиняемия П. по сметка на РД“ГП“-К..

С П О Р А З У М Е Л И С Е:


ПРОКУРОР: ЗАЩИТНИК:
/адв. Ел.Г./

ОБВИНЯЕМ:
/И..Й.П./

Съдът като взе предвид, че постигнатото споразумение между страните по реда на чл.381 НПК е пълно, отговаря на изискванията на закона и не противоречи на морала счита, че същото следва да бъде одобрено, поради което и на основание чл.382, ал.7 и ал.9 от НПК

О П Р Е Д Е Л И : № 551/ 12.08.2019 г.

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по настоящето Н. Дело.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХДело № 611/2019 г. по описа на РС-П..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Протоколът се написа в с.з., което приключи в 14.30 часа.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: